Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej. Zadanie nr 1 Budowa części sportowej

Płoty: Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej. Zadanie nr 1 -Budowa części sportowej
Numer ogłoszenia: 58365 - 2011; data zamieszczenia: 18.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3851415, faks 091 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej. Zadanie nr 1 -Budowa części sportowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest HALA SPORTOWO - WIDOWISKOWA w zakresie zadania nr 1 obejmującego część sportową. Zakres zamówienia został określony szczegółowo w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8a, 8b i 8c do SIWZ, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ, oraz pomocniczo i poglądowo w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ. Kubatura hali: 25 800 m3, powierzchnie: użytkowa 3 919 m2, zabudowy: 2 573 m2. Budynek hali jest obiektem dwukondygnacyjnym o zróżnicowanych wysokościach z poddaszem przeznaczonym na cele techniczne i komunikację wzdłuż trybun. Budynek jest nie podpiwniczony, kryty dachami łukowymi. Technologia wykonawstwa tradycyjna i częściowo uprzemysłowiona. Dach w części wysokiej hali sportowej o zmiennym nachyleniu połaci, oparty jest na dwuspadowych łukowych dźwigarach z drewna klejonego o rozpiętości całkowitej 30,0 m w osiach konstrukcyjnych i długości 32,35 m, opartych na słupach drewnianych i żelbetowych . Wysokość hali w kalenicy wynosi 11,90 m.. Pokrycie dachu stanowi blacha aluminiowa na ociepleniu z warstw wełny mineralnej leżącej na konstrukcji nośnej z blachy trapezowej, opartej na płatwiach drewnianych. Dachy w części niskiej trójspadowe o zmiennym nachyleniu, krokwiowe drewniane oparte na ścianach. Stropy żelbetowe monolityczne gr. 20 cm, układ ścian nośnych mieszany, a klatki schodowe i trybuny także żelbetowe monolityczne. Program użytkowy zawiera: salę sportową 45x35m, z trybunami dla 497 widzów oraz dwurzędową trybuną składaną dla 97 osób, zespoły 3 szatni z natryskami, 2 zespoły dużych szatni z natryskami dla zespołów piłkarskich, magazyn sprzętu, pokój nauczycieli WF z zapleczem socjalnym, pokój sędziów z zapleczem socjalny i szatnią, pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty ogólne, gabinet lekarski, saunę z szatnią i pomieszczeniem rekreacyjnym i gabinetem masażu, windę osobową przystosowaną dla niepełnosprawnych, 2 sale ćwiczeń, salę klubową z zapleczem, 2 pokoje klubowo-biurowe, oraz restauracje klubową i część hotelową na 24 osoby. W obiekcie należy wykonać następujące instalacje: sanitarne instalacje wewnętrzne, centralnego ogrzewania, wentylację mechaniczną i grawitacyjną, klimatyzację, kotłownię gazową z instalacją gazu, instalacje elektryczne wewnętrzne i niskoprądowe (sygnalizacji pożaru, monitoring, nagłośnienie, system wykrywania włamania, okablowanie strukturalne i centrala telefoniczna), zewnętrzne instalacje sanitarne i elektryczne z oświetleniem zewnętrznym, a także windę 8-osobową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. . Do wykonania jest także zagospodarowanie terenu ( w ramach zadania nr 1 - bez zatok parkingowych na autobusy) i elementy małej architektury. W ramach zadania nr 1 - budowa części sportowej, będącego przedmiotem obecnego zamówienia, zakres projektu do realizacji nie obejmuje wykończenia części gastronomicznej i hotelowej. Zadanie nr 1 obejmujące część sportową zawiera: 1) Wybudowanie obiektu w pełnej kubaturze i z pełnym wykończeniem elewacji; 2) Wykonanie w obiekcie robót wykończeniowych budowlanych i instalacyjnych z białym osprzętem i wyposażeniem technologicznym, z wyłączeniem części hotelowej i gastronomicznej; 3) Całą infrastruktura zewnętrzna potrzebna do obsługi obiektu z wyłączeniem jedynie zatoczek parkingowych od wschodniej strony hali. Pozostałe do wykonania ( wyłączone ) roboty wykończeniowe budowlane i instalacyjne z białym osprzętem i wyposażeniem technologicznym na wydzielonych przestrzeniach części hotelowej i gastronomicznej oraz wyłączone zatoczki parkingowe stanowią zadanie nr 2 i będą przedmiotem odrębnego zamówienia w przyszłości. Ponadto Zamawiający zapewni wykonanie w odpowiednim terminie przyłączy zgodnie z zawartymi umowami przyłączeniowymi na gaz i kanalizację teletechniczną, a przyłącze energetyczne jest już wykonane. Zakres zamówienia został określony szczegółowo w dokumentacji projektowej, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz pomocniczo i poglądowo w przedmiarach robót stanowiących załączniki do SIWZ. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla wykonawcy jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja, obejmująca pełen zakres prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, który został określony w SIWZ wraz z załącznikami. Zamawiający przewiduje odbiory częściowe i odbiór końcowy oraz fakturowanie nie częściej jak raz w miesiącu. Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na wykonanie robót.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających wg art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, o wartości nie przekraczającej 10% zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.25-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 200 000 zł (słownie dwieście tysięcy złotych) w terminie do dnia 21 marca 2011 r. do godziny 14:00 Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Wadium może być wnoszone: 1. przelewem na konto depozytowe Gminy Płoty: Bank Spółdzielczy w Gryficach - Filia Płoty nr 69 9376 0001 0030 1934 2001 0002 - w pieniądzu; 2. w kasie Urzędu Miejskiego w Płotach, pok. nr 9 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 w: a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta będzie odrzucona. Dowód wniesienia wadium w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną pracę podobną do robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną pracę podobną Zamawiający uzna wykonanie robót budowlanych objętych punktem a) i b), tj.: a) budowę kompletnego obiektu użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, takiego jak: hala widowiskowo-sportowa, hala widowiskowa lub hala sportowa z trybunami, centrum handlowe, kino, kryta pływalnia, filharmonia, dworzec kolejowy, teatr, o kubaturze nie mniejszej jak 20 000 m3 i pow. użytkowej min. 3 000 m2, wraz z następującymi instalacjami: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacje elektryczne ( oświetlenie i gniazda jednofazowe + siła), instalacja przeciwporażeniowa, gazowa, odgromowa, centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacja oświetlenia awaryjnego, instalacje niskoprądowe (monitoring, instalacja nagłośnienia, instalacja telefoniczna, komputerowa), kotłownia gazowa lub węzeł cieplny, winda. b) Wykonanie konstrukcji przekrycia z łukowych dźwigarów z drewna klejonego o całkowitej rozpiętości minimalnej 18 m Wyszczególnione powyżej roboty, stanowiące łącznie jedną pracę podobną (pkt. a) i pkt. b)) mogą być wykonane w jednym zamówieniu lub oddzielnych, o wartości łącznej dotyczącej pracy podobnej min. 10.000.000 zł netto. W pracach podobnych zamawiający musi także wykazać realizacje różnych technologii wykonania t.j.: szkieletu żelbetowego i drewnianego oraz technologii tradycyjnej. Ponadto Zamawiający dopuszcza, że którakolwiek z instalacji specjalistycznych związanych z obiektem wyszczególniona w pkt. a) będzie zrealizowana w innym zamówieniu i zamawiający uzna wówczas warunek za spełniony. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać, ze Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować przy realizacji zadania opisanego w SIWZ, minimum: a) jedną osobą posiadającą wyższe wykształcenie i uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i legitymującą się min.: i). 8-mio letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy i jedną zrealizowaną inwestycją w charakterze kierownika budowy, której wielkość i charakter odpowiada przedmiotowi zamówienia zgodnej z opisem prac podobnych do realizacji przedmiotu zamówienia, lub ii). dwiema zrealizowanymi inwestycjami w charakterze kierownika budowy, których wielkość i charakter odpowiada przedmiotowi zamówienia zgodnie z opisem prac podobnych do realizacji przedmiotu zamówienia, b) jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, legitymującą się min 5 letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika robót drogowych, c) jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, legitymującą się min. 3 letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika robót instalacyjnych, d) jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, legitymującą się min. 3 letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika robót elektrycznych. Osoby te muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający uzna także warunek za spełniony jeżeli jedna osoba będzie posiadała kwalifikacje w kilku specjalnościach. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. 2006 Nr 156 poz.1118 za zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2006 Nr 83 poz. 578 ze zm.), a także uprawnienia odpowiadające powyższym wymogom, a wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać, ze Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w tym: a) posiadają dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej jak 2.000.000 zł. b) Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać, ze Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ - załącznik nr 1; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2.specyfikację do oferty cenowej w postaci tabeli elementów rozliczeniowych TER według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 3.odpowiednie pełnomocnictwa i upoważnienia, wymagane postanowieniami SIWZ - tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 SIWZ ( upoważnienie ) lub Rozdział III pkt 2 SIWZ (pełnomocnictwo w przypadku składania oferty wspólnej) 4. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 5.dowód wniesienia wadium w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach Plac Konstytucji 3 Maja 1 72-310 Płoty pokój nr 17 lub 22 Na wniosek Wykonawcy, za opłatą 4 920 zł brutto, Zamawiający przekaże w terminie 5 dni wydrukowaną SIWZ.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2011 godzina 14:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach Plac Konstytucji 3 Maja 1 72-310 Płoty Sekretariat Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o zmianie ogloszenia z dnia 17.03.2011 (PDF, 76.08Kb) 2011-03-17 15:13:38 15
Ogloszenie (PDF, 126.82Kb) 2011-02-18 15:08:34 21
Ogloszenie o zmianie ogloszenia (PDF, 76.13Kb) 2011-03-02 13:37:52 82

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zalacznik_do_siwz__nr_1_oferta_cenowa (DOC, 46.00Kb) 2011-02-18 15:08:34 522
zalacznik_do_siwz_nr_2_wykluczenie (DOC, 38.00Kb) 2011-02-18 15:08:34 491
zalacznik_do_siwz_nr_3_warunki_udzialu (DOC, 38.50Kb) 2011-02-18 15:08:34 465
zalacznik_do_siwz_nr_4_p_roboty (DOC, 41.00Kb) 2011-02-18 15:08:34 503
zalacznik_do_siwz_nr_5i5a_osoby_i_osw (DOC, 50.50Kb) 2011-02-18 15:08:34 471
zalacznik_do_siwz_nr_6_umowa (PDF, 200.08Kb) 2011-02-18 15:08:34 464
zalacznik_do_siwz_nr_7_tabela_ter (DOC, 112.00Kb) 2011-02-18 15:08:34 503
zalacznik_nr_8a-zal_graficzny_do_podzialu_zadan (ZIP, 5.15Mb) 2011-02-18 15:08:34 511
zalacznik_nr_8b-projekt_budowlany_z_zalacznikami_formalno-prawnymi (ZIP, 100.73Mb) 2011-02-18 15:08:34 633
zalacznik_nr_8c-projekt_wykonawczy (ZIP, 162.05Mb) 2011-02-18 15:08:34 684
zalacznik_do_siwz_nr_9-specyfikacje_techniczne_wykonania_i_odbioru_robot_budowlanych (PDF, 8.56Mb) 2011-02-18 15:08:34 716
zalacznik_do_siwz_nr_10-przedmiary_robot (ZIP, 8.68Mb) 2011-02-18 15:08:34 591
siwz (PDF, 386.92Kb) 2011-02-18 15:08:34 1081

Wyjaśnienia i modyfikacje

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Przedluzenie terminu skladania ofert (PDF, 89.33Kb) 2011-03-17 15:13:38 69

Odwołania

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania (PDF, 95.85Kb) 2011-04-04 14:54:43 43

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
18 lut 2011

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
18 lut 2011, godz. 15:08

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
04 kwi 2011, godz. 14:54