Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Płotach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2009-04-09.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-07.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

  • część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików pdf (skan dokumentu);
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

. Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklarację poddano przeglądowi dnia 21 marca 2024. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową; .
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu; .
  • widoczny fokus; .
  • wyróżnienie odnośników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Szymańska ., mail: koordynator@dostepnosci.pl . Kontaktować można się także telefonicznie: 795-939-808 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Urząd Miejski w Płotach, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty Miejsca parkingowe: przed budynkiem dostępne są miejsca parkingowe ogólnodostępne, wyznaczone zostało miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, które jest oznaczone kontrastowo i odpowiednio oznakowane. Dostępność wejścia: wejście do budynku odbywa się schodami wyposażonymi w poręcze. Dostępność komunikacyjna budynku: Urząd Miejski w Płotach składa się z 2 połączonych ze sobą budynków, które nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne oraz toalety nie są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Dostosowania: przy wejściu zamontowano dzwonek, na sygnał którego pracownik Urzędu obsługuje interesanta. Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: Urząd nie posiada pracowników przeszkolonych w zakresie języka migowego. Brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja jest możliwa poprzez: - napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby, - wysłanie maila na adres: um@ploty.pl.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o braku dostępności (WORD, 24KB) (1) (DOCX, 22.83Kb) 2023-02-24 12:37:40 33
Wniosek o zapewnienie dostępności (WORD, 25KB) (DOCX, 24.60Kb) 2023-02-24 12:37:40 23
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (PDF, 106KB) (4) (PDF, 105.67Kb) 2023-02-24 12:41:12 20
raport dostepnosci 2021 (1) (PDF, 60.37Kb) 2022-03-21 12:35:12 45
PLAN ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI W URZĘDZIE MIEJSKIM W PŁOTACH NA LATA 2023-2025 (PDF, 184KB) (PDF, 184.83Kb) 2023-02-24 12:37:40 27
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o braku dostępności wersja dostępna (WODR, 17KB) (DOCX, 16.48Kb) 2022-03-21 13:05:36 7
Wniosek o zapewnienie dostępności wersja dostęna (WORD, 28KB) (DOCX, 17.55Kb) 2022-03-21 12:41:42 38

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
08 lut 2022

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu BIP

Data publikacji:
08 lut 2022, godz. 10:08

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
28 mar 2024, godz. 13:27