Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Klauzule informacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO  W PŁOTACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Burmistrz Płotów z siedzibą w Płotach (72-310) przy Placu Konstytucji 3 Maja 1, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: um@ploty.pl .

 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Sławomir Kozieł, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adres: iod@ploty.pl we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.

 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miejski w Płotach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. c i g Rozporządzenia;

  • zawarcia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;

  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Burmistrzowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miejski w Płotach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urządzie Miejskim w Płotach. Przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  • ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Інформаційне положення щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з реєстром контактних даних (РКД) та довіреним профілем (ДП) 2022-03-28 16:54:49
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z rejestrem danych kontaktowych (RDK) oraz profilem zaufanym (PZ) 2022-03-28 16:53:01
KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO  W PŁOTACH 2022-03-23 08:16:27
Інформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з присвоєнням номера PESEL та веденням міністром з питань інформатизації реєстру громадян України 2022-03-17 14:59:02
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy 2022-03-17 14:57:33

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
17 mar 2022

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
17 mar 2022, godz. 14:53

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
09 maj 2022, godz. 12:17