Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Sporządzanie projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz sporządzenie zmian decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy

Sporządzanie projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz sporządzenie zmian decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy
Numer ogłoszenia: 370138 - 2009; data zamieszczenia: 22.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3851415, faks 091 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzanie projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz sporządzenie zmian decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie wszystkich czynności związanych z: a) przygotowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), b) przygotowaniem projektów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zgodnie z art. 50 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), c) przygotowaniem projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji liniowych - zgodnie z art. 50 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), d) przygotowanie projektów decyzji zmieniających decyzje określone w punktach a, b, c. e) przygotowaniem projektów postanowień w sprawie podziału nieruchomości - zgodnie z art. 94 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), f) braniem udziału w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - zgodnie z art. 8 ust. 3 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.). 2. Zawartość opracowania wyszczególniona w punkcie 1, powinna być zgodna z treścią obowiązujących przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.20.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Szczególowe warunki udziału w postępowaniu określone są w SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów lub Izby Urbanistów 3) Uprawnienia architektoniczne w przypadku przynależności do Izby Architektów W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają być dostarczone przez Wykonawców znajdują się w rozdziale VI SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Płotach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET I - obejmuje świadczenie usług wymienionych w ROZDZIALE II SIWZ w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.20.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET II - obejmuje świadczenie usług wymienionych w ROZDZIALE II SIWZ w okresie od 13. miesiąca do 36. miesiąca od daty podpisania umowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.20.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ_ (PDF, 219.82Kb) 2009-10-22 15:15:01 118

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zmiana nr 1 SIWZ (PDF, 224.42Kb) 2009-10-23 09:22:34 34
Zmiana nr 2 SIWZ (PDF, 122.42Kb) 2009-10-27 13:23:40 1

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 86.52Kb) 2009-11-05 15:12:23 78

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 93.58Kb) 2010-12-30 09:13:15 39

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
22 paź 2009

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
22 paź 2009, godz. 15:15

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
30 gru 2010, godz. 09:13