Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej i terenu rekreacyjnego na pozostałej części działki w Płotach, ul. Słoneczna

Płoty: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej i terenu rekreacyjnego na pozostałej części działki w Płotach, ul. Słoneczna
Numer ogłoszenia: 203747 - 2013; data zamieszczenia: 03.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3851415, faks 91 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej i terenu rekreacyjnego na pozostałej części działki w Płotach, ul. Słoneczna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej i terenu rekreacyjnego na pozostałej części działki w Płotach, ul. Słoneczna obejmujący 2 (dwa) etapy realizacji operacji: ETAP I obejmuje: wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych (zakończenie robót do dnia 15 listopada 2013 r.) ETAP II obejmuje: korytowanie, profilowanie i zgęszczenie podłoża, układanie nawierzchni, ogrodzenie boiska, osprzęt boiska, nasadzenie roślin ozdobnych, elementy małej architektury, (rozpoczęcie robót od dnia 01 kwietnia 2014 r., zakończenie do dnia 15 maja 2014 r.) Szczegółowy zakres robót budowlanych całego zadania: Roboty ziemne: niwelacja terenu, wykonanie koryt pod system drenażu, wykopanie wykopu pod cokół ogrodzenia, wykopanie koryta pod krawężniki, wywiezienie ziemi. Roboty budowlane: boisko- dogęszczenie gruntu do Is=0,97, wykonanie podbudowy płyty boiska z piasku gruboziarnistego i wykonanie spadków, wykonanie podbudowy tłuczniowo- klińcowej, wykonanie podbudowy stabilizującej ułożenie nawierzchni syntetycznej, obramowanie boisk opaską betonową, na ławie betonowej z oporem, montaż bramek. Ogrodzenie: wykonanie szalunku murku oporowego i cokołu ogrodzenia, montaż zbrojenia, betonowanie, montaż słupków ogrodzenia w przygotowanych gniazdach, montaż siatki stalowej, ocynkowanej, powlekanej PCV, o oczkach 35mm x 35mm i bramek wejściowych. Ogrodzenie wysokości 4 m, za bramkami 6 m. Odwodnienie: Zaprojektowano odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowe poprzez dwukierunkowo uformowany spadek na płycie boiska do studni chłonnych poprzez drenaż liniowy wzdłuż boiska - zgodnie z projektem. Wyposażenie boisk w sprzęt sportowy: przenośne bramki do piłki ręcznej - szerokość 3 m, wysokość 2 m, słupki bramkowe i poprzeczka koloru białego, słupki wykonane z profili aluminiowych (120x100 mm) osadzane w tulejach montażowych przykrywanych deklem z PCV (trwały montaż; wg zaleceń producenta)- 2 sztuki zestawy koszy typu gęsia szyja z tablica laminowana 1,20 x 0,90 m o wysięgu 160 cm, obręcz ocynkowana z siatka łańcuchowa, stojaki z profilu stalowego 10x10cm ocynkowane w fundamentach betonowych (trwały montaż; wg zaleceń producenta)- 2 zestawy (4 sztuki), zestaw słupków uniwersalnych do montażu siatki, z aluminiowego profilu owalnego 100x120 mm z naciągiem śrubowym, z tulejami montażowymi z deklami PCV, z siatką z antenkami (trwały montaż; wg zaleceń producenta). Zagospodarowanie terenu działki nie będącego boiskiem sportowym: utworzenie utwardzonych ciągów pieszych z kostki betonowej typu polbruk wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych, wyposażenie terenu w elementy małej architektury, wyposażenie placu zabaw i zielonej siłowni oraz ustawienie stołu do pry w tenisa stołowego Prace towarzyszące: Uporządkowanie terenu z nieczystości (śmieci, gruz), usunięcie drzew i krzewów, wyznaczenie krawędzi boiska, przygotowanie placu budowy i jego uprzątnięcie po zakończeniu prac budowlanych, zabezpieczenie zaplecza technicznego i socjalnego dla pracowników. UWAGA! 1. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż podane o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż podane w dokumentacji. 2. Wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać niezbędne atesty i certyfikaty zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zmianami). Tytuł operacji: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej i terenu rekreacyjnego na pozostałej części działki w Płotach, ul. Słoneczna. Umowa o przyznanie pomocy nr 00200-6930-UM1630169/11 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta dnia 30.11.2011r. Warunki wykonawstwa. 1) Jakość dostarczanych materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach budowlanych, normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania oraz wymaganiami zawartymi w ST oraz SIWZ. Materiał musi posiadać znak CE potwierdzający, że jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej. 2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych wyrobów budowlanych i urządzeń oraz rozwiązań równoważnych niż podane w dokumentacji na warunkach określonych w umowie. 3) Sposób wykonania i odbioru robót objętych zamówieniem opisano w ST. 3. Dodatkowe wymagania dotyczące realizacji robót objętych zamówieniem. 1) Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy. 2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, realizując przedmiot umowy uwzględni w ramach ceny oferty koszty: - opłaty za media w trakcie realizacji umowy - uzyskania zgody i opłat za zajęcia dróg oraz terenów innych właścicieli, chodników, odtworzenia nawierzchni, - oczyszczenia nawierzchni chodników i ulic sąsiadujących z placem budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności ziemi lub błota, - napraw i odtworzenia nawierzchni chodników i ulic, w przypadku ich zniszczenia, - naprawienia szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, - przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i instalacyjnych, - zabezpieczenia skarp wykopów zgodnie z technologią prowadzenia robót ziemnych i przepisami bhp, - oczyszczania i niwelacji terenu, - obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót i wykonania dokumentacji powykonawczej, - inne koszty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 6. W materiałach przetargowych podane nazwy, zamieszczone wzory wyposażenia są jako przykładowe o wymogach minimalnych, Wykonawca może złożyć ofertę jako równoważną. 7. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją przetargową. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu robót i prac, przed złożeniem oferty. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w SIWZ. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej i zapoznał się w sposób szczegółowy ze stanem istniejącym, placem budowy i jego otoczeniem. Wątpliwości wynikające z wizji lokalnej, wykonawca musi wyjaśnić z Zamawiającym przed złożeniem oferty. Zaniechanie wizji lokalnej przez Wykonawcę następuje na jego ryzyko i odpowiedzialność. 8. Zamawiający udostępnia plac budowy do szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Datę i godzinę udostępnienia placu należy uzgodnić w Urzędzie Miejskim w Płotach w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych. Osoby do kontaktu: Mirosław Kolanica, Anna Porębska lub Iwona Majewska, Tel. (91) 38 51 415..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.34.20.00-6, 45.23.32.00-1, 36.53.52.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium w niniejszym postępowaniu wynosi: 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) 2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w pełnej wysokości przed terminem do składania ofert. 3. Wadium przetargowe należy wnieść do Zamawiającego w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Spółdzielczym Banku w Wolinie Oddział w Płotach nr 38 9393 1023 3900 0257 2000 0230 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie: poręczeń, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych należy złożyć w formie oryginału i kopii (przy czym kopia dokumentu winna być trwale spięta z ofertą). 6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa składana jako wadium powinna zawierać: 1) zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty wadium w przypadku, gdy Wykonawca wygrywając przetarg odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) określenie wysokości zobowiązania gwaranta, którego wysokość musi być równa kwocie wadium, 3) termin obowiązywania gwarancji powinien obejmować okres: a) począwszy od upływu terminu składania ofert, który został określony w pkt. 13 SIWZ, a w przypadku jego zmiany, począwszy od upływu aktualnie obowiązującego terminu składania ofert, b) aż do upływu ostatniego dnia terminu związania z ofertą. 4) wskazanie, iż beneficjentem gwarancji jest Zamawiający, 5) oznaczenie, iż zleceniodawcą gwarancji jest Wykonawca, 6) klauzule, że gwarant zapłaci kwotę wynikającą z gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz że gwarancja jest nie odwoływalna. 7. Poręczenie bankowe lub udzielone przez podmiot określony w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) składane jako wadium powinno zawierać: 1) zobowiązanie poręczyciela do zapłaty kwoty wadium w przypadku, gdy Wykonawca wygrywając przetarg odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) określenie kwoty, do jakiej następuje poręczenie - wysokość musi być równa kwocie wadium, 3) termin obowiązywania poręczenia powinien obejmować okres: a) począwszy od upływu terminu składania ofert, który został określony w pkt. 13 SIWZ, a w przypadku jego zmiany, począwszy od upływu aktualnie obowiązującego terminu składania ofert, b) aż do upływu ostatniego dnia terminu związania z ofertą, który został określony w pkt. 11 SIWZ, 4) wskazanie, iż poręczenie dotyczy wniesienia przez dostawcę wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez Zamawiającego. 8. Wadium wpłacone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 10. W przypadku wadium wnoszonego formie innej aniżeli w pieniądzu zaleca się, aby Wykonawca załączył dokumenty dotyczące wniesionego wadium do oferty. 11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem iż Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych po jego stronie. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. 15. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawców lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16. Wadium przetargowe wraz z odsetkami zatrzymuje Zamawiający wówczas, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie, za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust. 1, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, wymagany warunek musi być spełniony łącznie. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w zakresie potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający uzna wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat min. 1 robotę budowlaną podobnego rodzaju i o podobnym stopniu trudności co przedmiot zamówienia o wartości netto każdej z tych robót min. 400.000,00 zł, Na potwierdzenia Wykonawca składa wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, wymagany warunek musi być spełniony łącznie. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie, za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust. 1, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, wymagany warunek musi być spełniony łącznie. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w zakresie potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający uzna jeżeli Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi w branży ogólnobudowlanej i sanitarnej legitymujące się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi tj. posiadającą uprawnienia budowlane i sanitarne . Na potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca składa wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenie niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, wymagany warunek musi być spełniony łącznie. 5Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - w zakresie potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający uzna jeżeli: a) Wykonawca posiada wolne środki finansowe lub posiada zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł . Na potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca składa: a) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, wymagany warunek musi być spełniony łącznie. 5Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony Formularz Oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Wykonawca, dołączy do oferty kosztorys ofertowy, w oparciu o który skalkulował złożoną zamawiającemu ofertę; 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, SEKRETARIAT URZĘDU.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Umowa o przyznanie pomocy nr 00200-6930-UM1630169/11 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta dnia 30.11.2011r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
03.10.2013.12.37.40_TOM_I-Instrukcja_dla_Wyk (ZIP, 592.50Kb) 2013-10-03 12:37:40 250
03.10.2013.12.37.58_TOM_II_-_Ramowy_wzA_r_Umowy (ZIP, 409.70Kb) 2013-10-03 12:37:58 192
03.10.2013.12.38.17_TOM_III_-_Przedmiar (ZIP, 763.06Kb) 2013-10-03 12:38:17 232
03.10.2013.12.38.47_TOM_IV-STWiOR (ZIP, 511.00Kb) 2013-10-03 12:38:47 214
03.10.2013.12.40.55_TOM_V-_dok_projek.cz1 (ZIP, 9.29Mb) 2013-10-03 12:40:55 226
03.10.2013.12.42.36_TOM_V-_cz.2 (ZIP, 6.85Mb) 2013-10-03 12:42:36 210
03.10.2013.12.46.43_TOM_V-cz.3 (ZIP, 7.24Mb) 2013-10-03 12:46:43 213

Wyjaśnienia i modyfikacje

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
17.10.2013.14.18.09 Przedluzenie terminu skladania i otwarcia ofert (PDF, 213.58Kb) 2013-10-17 14:18:09 54

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
05.11.2013.13.26.11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 267.23Kb) 2013-11-05 13:26:11 51

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
13.11.2013.13.42.08 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (PDF, 160.47Kb) 2013-11-13 13:42:08 37

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
03 paź 2013

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
03 paź 2013, godz. 12:37

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
13 lis 2013, godz. 13:42