Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

1.Sporządzenie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty, 2.Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty obejmujących: a)teren pod lokalizację cmentarza komunalnego, b)teren w rejonie ulicy Parkowej, c)teren w rejonie ulicy Bajkowej, d)teren w rejonie ulic Osiedle 700-lecia i Górnej,

Płoty: 1.Sporządzenie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty, 2.Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty obejmujących: a)teren pod lokalizację cmentarza komunalnego, b)teren w rejonie ulicy Parkowej, c)teren w rejonie ulicy Bajkowej, d)teren w rejonie ulic Osiedle 700-lecia i Górnej,
Numer ogłoszenia: 222982 - 2009; data zamieszczenia: 03.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3851415, faks 091 3851866.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl , www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1.Sporządzenie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty, 2.Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty obejmujących: a)teren pod lokalizację cmentarza komunalnego, b)teren w rejonie ulicy Parkowej, c)teren w rejonie ulicy Bajkowej, d)teren w rejonie ulic Osiedle 700-lecia i Górnej,.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.Przedmiot zamówienia kod CPV - 71410000-5, 71400000-2 2.Sporządzenie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty dla obszarów objętych Uchwałą Nr XXV/255/2009 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 6 lutego 2009 r., w zakresie niezbędnym dla umożliwienia realizacji na przedmiotowym obszarze zabudowy mieszkaniowej z możliwością realizacji usług towarzyszących. 3.Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty obejmujących: a)teren pod lokalizację cmentarza komunalnego dla obszaru objętego Uchwałą Nr XXV/259/2009 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 6 lutego 2009 r., w zakresie przeznaczenia go pod lokalizację cmentarza komunalnego, usług pogrzebowych, obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, b)teren w rejonie ulicy Parkowej dla obszaru objętego Uchwałą Nr XXV/257/2009 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 6 lutego 2009 r., w zakresie przeznaczenia go głównie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, c)teren w rejonie ulicy Bajkowej dla obszaru objętego Uchwałą Nr XXV/258/2009 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 6 lutego 2009 r., w zakresie przeznaczenia tego terenu pod budownictwo mieszkaniowe, d)teren w rejonie ulic Osiedle 700-lecia i Górnej dla obszaru objętego Uchwałą Nr XXV/256/2009 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 6 lutego 2009 r., w zakresie przeznaczenia tego terenu pod budownictwo mieszkaniowe, 2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 3.W zakres opracowania i zobowiązań wykonawcy wchodzić będzie m.in.: a)przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do sporządzenia zmiany studium i planów (za wyjątkiem map w skali 1:1000 do celów sporządzenia planów, posiadanych przez Gminę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów objętych przedmiotem zamówienia oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty) b)sporządzenie opracowań ekofizjograficznych, c)opracowania branżowe, komunikacja, infrastruktura techniczna (sieci magistralne), d)uwzględnienie niezbędnych stref ochronnych oraz zalecane podziały działek budowlanych, e)sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko, f)sporządzenie prognoz skutków finansowych planów, g)sporządzenie zmiany studium i projektów planów i wyłożenie ich do wglądu, h)uzgodnienie projektów zmiany studium i planów, i)opracowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Płotach o uchwaleniu zmiany studium i planów, j)udział w obradach odpowiednich komisji Rady Miejskiej oraz prezentacja projektów zmiany studium i planów na sesji Rady Miejskiej i Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, k)skompletowanie dokumentów formalno-prawnych związanych z procesem sporządzenia zmiany studium i planów 4.Zamówienie winno być zrealizowane w następującej ilości: a)zmiana studium w wersji papierowej w ilości 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (format pdf i jpg lub tiff) - w ilości 4 egz b)tekst zmiany studium w wersji pisemnej w ilości 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (format .doc) w 4 egz. c)plany miejscowe - każdy plan w wersji papierowej w ilości 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (format pdf i jpg lub tiff) - w ilości 4 egz. d)tekst planów miejscowych - każdy w wersji pisemnej w ilości 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (format doc) w 4 egz. 5.Wszystkie części Przedmiotu zamówienia winny być wykonany zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z: a)Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, b)odpowiednio z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy albo z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, c)Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5, 71.40.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Wykonawca winien dysponować osobami z uprawnieniami urbanistycznymi oraz osobami posiadającymi kwalifikacje z zakresu: ochrony środowiska, komunikacji, infrastruktury i inne, jeśli opracowanie będzie tego wymagać. 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wymagane doświadczenie zawodowe osób przewidzianych do realizacji zamówienia: całkowite doświadczenie zawodowe - m.in. 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1)Oświadczenie wykonawcy, według wzory, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ: o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, 2)Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2.Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1)ofertę cenową - zał. nr 1 do SIWZ 2)odpowiednie pełnomocnictwa (o ile występują) 3)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - zał. nr 3 do SIWZ 4)wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają być dostarczone przez Wykonawców znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach Pl. Konstytucji 3 Maja 1 72-310 Płoty.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2009 godzina 13:45, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Płotach..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zalacnik_nr_5_do_SIWZ_-_zalacznik_graficzny_do_uchwaly (JPG, 266.57Kb) 2009-07-03 15:41:44 12
Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_-_uchwala (DOC, 39.50Kb) 2009-07-03 15:41:44 17
Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_-_uchwala (DOC, 46.50Kb) 2009-07-03 15:41:44 23
Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_-_zalacnik_graficzny_do_uchwaly (JPG, 249.48Kb) 2009-07-03 15:41:44 12
Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_-_zalacznik_graficzny_do_analizy (JPG, 431.95Kb) 2009-07-03 15:41:44 12
Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_-_uchwala (DOC, 48.50Kb) 2009-07-03 15:41:44 14
Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_-_zalacznika_graficznego_do_analizy (JPG, 430.40Kb) 2009-07-03 15:41:44 11
Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_-_zazalacznik_grafaficzny_do_uchwaly (JPG, 341.76Kb) 2009-07-03 15:41:44 14
Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_-_uchwala (DOC, 45.00Kb) 2009-07-03 15:41:44 82
Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_-_zalacznik_graficzny_do_analizy (JPG, 420.84Kb) 2009-07-03 15:41:44 13
Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_-_zalacznik_graficzny_do_uchwaly (JPG, 608.57Kb) 2009-07-03 15:41:44 14
Zalacznik_nr_9_do_SIWZ_-_uchwala (DOC, 50.00Kb) 2009-07-03 15:41:44 18
Zalacznik_nr_9_do_SIWZ_-_zalacznik_graficzny_do_analizy (JPG, 431.33Kb) 2009-07-03 15:41:44 9
Zalacznik_nr_9_do_SIWZ_-_zalacznik_graficzny_do_uchwaly (JPG, 691.66Kb) 2009-07-03 15:41:44 16
SIWZ (PDF, 2.08Mb) 2009-07-03 15:39:46 24

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o wyborze najkorzytniejszej oferty (PDF, 78.32Kb) 2009-08-04 13:35:13 88

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
udzielenie zamowienia (PDF, 89.74Kb) 2009-08-24 10:24:26 79

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
03 lip 2009

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
03 lip 2009, godz. 15:39

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
24 sie 2009, godz. 10:24