Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzanie projektem pn. ?Nauka kluczem do lepszej przyszłości? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Płoty: Zarządzanie projektem pn. Nauka kluczem do lepszej przyszłości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 46609 - 2013; data zamieszczenia: 27.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3851415, faks 91 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zarządzanie projektem pn. Nauka kluczem do lepszej przyszłości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na zarządzaniu projektem pn. Nauka kluczem do lepszej przyszłości realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Przedmiotowy projekt jest realizowany przez Gminę Płoty Miejsce realizacji: Szkła Podstawowa w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie, Gmina Płoty. PAKIET I: Koordynator Projektu: Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 1.Nadzór nad przepływem informacji. 2.Nadzór nad prawidłową realizacją projektu. 3.Monitorowanie i koordynacja pracy kadry. 4.Terminowa realizacja harmonogramu i budżetu. 5.Nadzór nad procedurami PZP. 6.Sporządzanie wniosków o płatność. 7.Wykonywania czynności administracyjnych związanych z realizacją projektu. 8.Dokonywania systematycznej kontroli uzyskanych efektów. 9.Promocji projektu w mediach (prasa, radio) oraz poprzez plakaty, ulotki, broszurę informacyjną w szkole i innych instytucjach współpracujących na terenie powiatu gryfickiego. 10.Kontaktów z partnerami w zakresie działań promocyjno - informacyjnych. 11.Współpraca z Asystentem Koordynatora Projektu, specjalistą ds. rozliczeń, specjalistą do PZP, Dyrektorem szkoły. 12.Wykonywania czynności administracyjnych związanych z realizacją projektu. 13.Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Dz. U. Nr 100, poz. 1024, 14.Niezwłoczne udostępnianie dokumentacji z zakresu realizacji umowy na żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, organowi kontrolującemu. 15.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w wymiarze 70 godzin miesięcznie. PAKIET II: Asystent Koordynatora: Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 1.Bieżąca realizacja zadań wynikających z projektu i współpracy z Koordynatorem projektu. 2.Wykonywania czynności administracyjnych związanych z realizacją projektu. 3.Organizacji zajęć wynikających z wniosku i harmonogramu projektu. 4.Współpracy z wykładowcami w zakresie przygotowania szczegółowego programu zajęć, w tym nadzór nad prawidłową realizacją zajęć. 5.Wykonywania zadań składających się na proces rekrutacji. 6.Monitorowania uczestnictwa Beneficjentów. 7.Organizacji i koordynacji promocji projektu. 8.Prowadzenia bieżącej dokumentacji projektu w oparciu o obowiązujące zapisy. 9.Zapewnienia terminowej realizacji zadań wynikających z harmonogramu realizacji projektu. 10.Dokonywania systematycznej kontroli uzyskanych efektów. 11.Prowadzenia bieżącej statystyki projektu (archiwum). 12.Tworzenia bazy uczestników projektu. 13.Sporządzania sprawozdań z realizacji projektu. 14.Kontaktów z partnerami w zakresie działań promocyjno - informacyjnych. 15.Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Dz. U. Nr 100, poz. 1024, 16.Niezwłoczne udostępnianie dokumentacji z zakresu realizacji umowy na żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, Koordynatorowi Projektu, organowi kontrolującemu. 17.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w wymiarze 50 godzin miesięcznie. PAKIET III: Specjalista ds. Zamówień Publicznych: Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 1.Przygotowywanie i organizowanie zamówień publicznych zgodnie z prawem zamówień publicznych. 2.Współpraca z Koordynatorem Projektu, Asystentem Koordynatora Projektu, specjalistą ds. rozliczeń. 3.Wykonywania czynności administracyjnych związanych z realizacją projektu. 4.Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Dz. U. Nr 100, poz. 1024, 5.Niezwłoczne udostępnianie dokumentacji z zakresu realizacji umowy na żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, organowi kontrolującemu. 6.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w wymiarze 25 godzin miesięcznie PAKIET IV: Specjalista ds. rozliczeń: Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 1.Nadzór nad wydatkami. 2.Opis dokumentów księgowych w kwestii finansowej. 3.Współpraca z Koordynatorem Projektu, Asystentem Koordynatora Projektu, specjalistą ds. PZP. 4.Wykonywania czynności administracyjnych związanych z realizacją projektu. 5.Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Dz. U. Nr 100, poz. 1024, 6.Niezwłoczne udostępnianie dokumentacji z zakresu realizacji umowy na żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, organowi kontrolującemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w wymiarze 30 godzin miesięcznie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust. 1, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, wymagany warunek musi być spełniony łącznie. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dla PAKIET I - Wykonawca musi posiadać wykształcenie wyższe oraz umiejętności zarządzania tj. realizacja minimum jednego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla PAKIET II - Wykonawca musi posiadać wiedzę z zakresu realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz doświadczenie w realizacji zajęć pozalekcyjnych. dla PAKIETU III - Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu postępowań zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. dla PAKIETU IV - Wykonawca musi posiadać wiedzę z zakresu realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz doświadczenia w księgowości i rozliczeniach. Za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust. 1, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, wymagany warunek musi być spełniony łącznie. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku. za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust. 1, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, wymagany warunek musi być spełniony łącznie. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku. za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust. 1, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, wymagany warunek musi być spełniony łącznie. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku. za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust. 1, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, wymagany warunek musi być spełniony łącznie. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1)ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej Rozdział III pkt 1 siwz 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72 - 310 Płoty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72 - 310 Płoty, SEKRETARIAT URZĘDU.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
27.03.2013.19.38.40_SIWZ (DOC, 265.00Kb) 2013-03-27 19:38:40 154

Wyjaśnienia i modyfikacje

Wynik postępowania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
28.05.2014.12.03.22 Ogloszenie o udzieleniu (PDF, 127.72Kb) 2014-05-28 12:03:22 90

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Rafał Jakubcewicz

Data wytworzenia:
27 mar 2013

Osoba dodająca informacje

Rafał Jakubcewicz

Data publikacji:
27 mar 2013, godz. 19:38

Osoba aktualizująca informacje

Rafał Jakubcewicz

Data aktualizacji:
28 maj 2014, godz. 12:11