Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzanie projektem oraz prowadzenie zajęć w ramach projektu pn.: Nauka kluczem do lepszej przyszłości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Płoty: Zarządzanie projektem oraz prowadzenie zajęć w ramach projektu pn.: Nauka kluczem do lepszej przyszłości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 157246 - 2013; data zamieszczenia: 19.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3851415, faks 91 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.ploty.pl www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zarządzanie projektem oraz prowadzenie zajęć w ramach projektu pn.: Nauka kluczem do lepszej przyszłości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na zarządzaniu projektem oraz prowadzeniu zajęć w ramach projektu pn. Nauka kluczem do lepszej przyszłości realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Przedmiotowy projekt jest realizowany przez Gminę Płoty Miejsce realizacji: Szkła Podstawowa w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie, Gmina Płoty. PAKIET I: Koordynator Projektu: Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 1. Nadzór nad przepływem informacji. 2. Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją projektu. 3. Obecność w Szkole Podstawowej w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie min. 3 x tygodniowo oraz min. 2 x tygodniowo w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Płotach. 4. Opis faktur/ rachunków w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Płotach. 5. Monitorowanie i koordynacja pracy kadry. 6. Terminowa realizacja harmonogramu i budżetu. 7. Nadzór nad procedurami PZP. 8. Sporządzanie wniosków o płatność. 9. Wykonywania czynności administracyjnych związanych z realizacją projektu. 10. Dokonywania systematycznej kontroli uzyskanych efektów. 11. Promocji projektu w mediach (prasa, radio) oraz poprzez plakaty, ulotki, broszurę informacyjną w szkole i innych instytucjach współpracujących na terenie powiatu gryfickiego. 12. Kontaktów z partnerami w zakresie działań promocyjno - informacyjnych. 13. Współpraca z Asystentem Koordynatora Projektu, specjalistą ds. księgowych, specjalistą do PZP, Dyrektorem szkoły. 14. Wykonywania czynności administracyjnych związanych z realizacją projektu. 15. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), 16. Niezwłoczne udostępnianie dokumentacji z zakresu realizacji umowy na żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, organowi kontrolującemu. 17. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w wymiarze 70 godzin miesięcznie. PAKIET II: Asystent Koordynatora: Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 1. Bieżąca realizacja zadań wynikających z projektu i współpracy z Koordynatorem projektu. 2. Obecność każdego dnia podczas zajęć, z możliwością pracy soboty. 3. Wykonywania czynności administracyjnych związanych z realizacją projektu. 4. Organizacji zajęć wynikających z wniosku i harmonogramu projektu. 5. Współpracy z wykładowcami w zakresie przygotowania szczegółowego programu zajęć, w tym nadzór nad prawidłową realizacją zajęć. 6. Wykonywania zadań składających się na proces rekrutacji. 7. Monitorowania uczestnictwa Beneficjentów. 8. Organizacji i koordynacji promocji projektu. 9. Prowadzenia bieżącej dokumentacji projektu w oparciu o obowiązujące zapisy. 10. Zapewnienia terminowej realizacji zadań wynikających z harmonogramu realizacji projektu. 11. Dokonywania systematycznej kontroli uzyskanych efektów. 12. Prowadzenia bieżącej statystyki projektu (archiwum). 13. Tworzenia bazy uczestników projektu. 14. Sporządzania sprawozdań z realizacji projektu. 15. Kontaktów z partnerami w zakresie działań promocyjno - informacyjnych. 16. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), 17. Niezwłoczne udostępnianie dokumentacji z zakresu realizacji umowy na żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, Koordynatorowi Projektu, organowi kontrolującemu. 18. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w wymiarze 50 godzin miesięcznie. PAKIET III: Prowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego godz. : 244 lekcyjnych (45 minut) PAKIET IV: Prowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki godz. : 244 lekcyjnych (45 minut) PAKIET V: Prowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka niemieckiego godz. : 244 lekcyjnych (45 minut) PAKIET VI: Prowadzenie koła zainteresowań pn.: W świecie kultury grupa dzieci młodszych kl. I - III godz. : 130 lekcyjnych (45 minut) PAKIET VII: Prowadzenie koła zainteresowań pn.: W świecie kultury grupa dzieci starszych kl. IV - VI godz. : 130 lekcyjnych (45 minut) PAKIET VIII: Prowadzenie koła zainteresowań pn.: W świecie barw i dźwięków grupa dzieci młodszych kl. I - III godz. : 130 lekcyjnych (45 minut) PAKIET IX: Prowadzenie koła zainteresowań pn.: W świecie barw i dźwięków grupa dzieci starszych kl. IV - VI godz. : 130 lekcyjnych (45 minut) PAKIET X: Prowadzenie koła zainteresowań pn.: Młody Informatyk grupa dzieci młodszych kl. I - III godz. : 130 lekcyjnych (45 minut) PAKIET XI: Prowadzenie koła zainteresowań pn.: Młody Informatyk grupa dzieci starszych kl. IV - VI godz. : 130 lekcyjnych (45 minut) PAKIET XII: Prowadzenie koła zainteresowań pn.: Młody Odkrywca grupa dzieci młodszych kl. I - III godz. : 130 lekcyjnych (45 minut) PAKIET XIII: Prowadzenie koła zainteresowań pn.: Młody Odkrywca grupa dzieci starszych kl. IV - VI godz. : 130 lekcyjnych (45 minut) PAKIET XIV: Prowadzenie koła zainteresowań pn.: Język niemiecki w praktyce grupa dzieci młodszych kl. I - III oraz grupa dzieci starszych kl. IV - VI godz. :130 lekcyjnych (45 minut) PAKIET XV - prowadzenie warsztatów z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów/uczennic z klasy przez Psychologa - 206godz. (60 minut) PAKIET XVI - prowadzenie warsztatów z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów/uczennic przez Pedagoga - 187 godz. (60 minut) Do obowiązków wykonawcy który złoży ofertę w ramach pakietów od III do XVI należeć będzie: 1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 1.1przygotowanie szczegółowego programu zajęć w formie pisemnej i przedstawienie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły, w której będą realizowane zajęcia, o których mowa § 1 umowy - w terminie 5 dni od podpisania umowy oraz niezwłoczne dostarczenie go Zamawiającemu, 1.2 przeprowadzenie zajęć zgodnie z programem i harmonogramem zatwierdzonym przez dyrektora szkoły, w której będą realizowane zajęcia, o których mowa § 1 umowy, 1.3 niezwłoczne informowanie dyrektora szkoły o każdym przypadku uniemożliwiającym mu realizację zajęć zgodnie z harmonogramem, 1.4 zapewnienie ładu i porządku w czasie zajęć, bezpieczeństwa uczniów uczestniczącym w zajęciach oraz zgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu, materiałów i pomocy dydaktycznych, 1.5 bieżące dokumentowanie prowadzonych zajęć w dzienniku zajęć oraz bieżąca kontrola frekwencji i monitorowania osiągnięć uczniów, 1.6 przeprowadzenie i dokonanie zbiorczej analizy ankiet ewaluacyjnych (których treść uzgodniona będzie wcześniej z dyrektorem szkoły) na pierwszych i ostatnich zajęciach w każdym semestrze oraz w każdej grupie i przekazanie analizy dyrektorowi w terminie 14 dni od zakończenia zajęć w danym semestrze. 1.7 sporządzenie raportu z realizacji zajęć po ich zakończeniu i złożenia go dyrektorowi szkoły wraz z ostatnim rachunkiem/fakturą, 1.8 przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), 1.9 niezwłoczne udostępnianie dokumentacji z zakresu realizacji umowy na żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, dyrektorowi szkoły, organowi kontrolującemu. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 2.1 bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć, 2.2 jakość i terminowość prowadzonych zajęć, 2.3 szkody wyrządzone przez swoje działania lub zaniechania podczas wykonywania przedmiotu umowy, 2.4 wykorzystanie sprzętu i materiałów dydaktycznych zakupionych, w ramach projektu zgodnie z ich przeznaczeniem do realizacji dodatkowych zajęć oraz dbałość o ich należyty stan..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.42.10.00-1, 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 16.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust. 1, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, wymagany warunek musi być spełniony łącznie. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • dla PAKIETU I - Wykonawca musi posiadać wykształcenie wyższe oraz umiejętności zarządzania tj. realizacja minimum jednego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla PAKIETU II - Wykonawca musi posiadać wiedzy z zakresu realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz doświadczenie w realizacji zajęć pozalekcyjnych. dla PAKIETU III - Wykonawca musi posiadać wykształcenie wyższe pedagogiczne filologia polska, Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie kinezjologii edukacyjnej Brain Gym, Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison, Seminarium Praktyczne wykorzystanie gimnastyki mózgu Paula Dennisona ,Seminarium Praca z uczniem zdolnym, Metody aktywizujące jako sposób na wdrażanie kompetencji kluczowych, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich. dla PAKIETU IV - Wykonawca musi posiadać wykształcenie wyższe pedagogiczne matematyka; Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie kinezjologii edukacyjnej Brain Gym. Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison, Seminarium Praktyczne wykorzystanie gimnastyki mózgu Paula Dennisona ,Seminarium Praca z uczniem zdolnym, Metody aktywizujące jako sposób na wdrażanie kompetencji kluczowych, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich. dla PAKIETU V - Wykonawca musi posiadać wykształcenie wyższe pedagogiczne język niemiecki Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie kinezjologii edukacyjnej Brain Gym. Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison, Seminarium Praktyczne wykorzystanie gimnastyki mózgu Paula Dennisona ,Seminarium Praca z uczniem zdolnym, Metody aktywizujące jako sposób na wdrażanie kompetencji kluczowych, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich. dla PAKIETU VI - Wykonawca musi posiadać wykształcenie wyższe pedagogiczne Pedagogika wczesnoszkolna; Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie kinezjologii edukacyjnej Brain Gym, Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison, Seminarium Praktyczne wykorzystanie gimnastyki mózgu Paula Dennisona ,Seminarium Praca z uczniem zdolnym, Metody aktywizujące jako sposób na wdrażanie kompetencji kluczowych, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich. dla PAKIETU VII - Wykonawca musi posiadać wykształcenie wyższe pedagogiczne historia i język polski; Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie kinezjologii edukacyjnej Brain Gym. Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison, Seminarium Praktyczne wykorzystanie gimnastyki mózgu Paula Dennisona,Seminarium Praca z uczniem zdolnym, Metody aktywizujące jako sposób na wdrażanie kompetencji kluczowych, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich. dla PAKIETU VIII - Wykonawca musi posiadać wykształcenie pedagogiczne pedagogika wczesnoszkolna; Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie kinezjologii edukacyjnej Brain Gym. Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison, Seminarium Praktyczne wykorzystanie gimnastyki mózgu Paula Dennisona ,Seminarium Praca z uczniem zdolnym, Metody aktywizujące jako sposób na wdrażanie kompetencji kluczowych, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich. dla PAKIETU IX - Wykonawca musi posiadać wykształcenie wyższe pedagogicznie - Edukacja artystyczna; Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie kinezjologii edukacyjnej Brain Gym. Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison, Seminarium Praktyczne wykorzystanie gimnastyki mózgu Paula Dennisona,Seminarium Praca z uczniem zdolnym, Metody aktywizujące jako sposób na wdrażanie kompetencji kluczowych, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich. dla PAKIETU X - Wykonawca musi posiadać wykształcenie pedagogiczne pedagogika wczesnoszkolna; Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie kinezjologii edukacyjnej Brain Gym, Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison, Seminarium Praktyczne wykorzystanie gimnastyki mózgu Paula Dennisona ,Seminarium Praca z uczniem zdolnym, Metody aktywizujące jako sposób na wdrażanie kompetencji kluczowych, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich. dla PAKIETU XI - Wykonawca musi posiadać wykształcenie wyższe pedagogiczne, wychowanie techniczne - specjalność technika komputerowa; Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie kinezjologii edukacyjnej Brain Gym. Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison, Seminarium Praktyczne wykorzystanie gimnastyki mózgu Paula Dennisona ,Seminarium Praca z uczniem zdolnym, Metody aktywizujące jako sposób na wdrażanie kompetencji kluczowych, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich. dla PAKIETU XII - Wykonawca musi posiadać wykształcenie wyższe pedagogiczne wychowanie Techniczne; Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie kinezjologii edukacyjnej Brain Gym. Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison, Seminarium Praktyczne wykorzystanie gimnastyki mózgu Paula Dennisona ,Seminarium Praca z uczniem zdolnym, Metody aktywizujące jako sposób na wdrażanie kompetencji kluczowych, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich. dla PAKIETU XIII - Wykonawca musi posiadać wykształcenie wyższe pedagogiczne matematyka i przyroda; Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie kinezjologii edukacyjnej Brain Gym. Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison, Seminarium Praktyczne wykorzystanie gimnastyki mózgu Paula Dennisona ,Seminarium Praca z uczniem zdolnym, Metody aktywizujące jako sposób na wdrażanie kompetencji kluczowych, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich. dla PAKIETU XIV - wykonawca musi posiadać wykształcenie wyższe pedagogiczne język niemiecki; Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie kinezjologii edukacyjnej Brain Gym. Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison, Seminarium Praktyczne wykorzystanie gimnastyki mózgu Paula Dennisona ,Seminarium Praca z uczniem zdolnym, Metody aktywizujące jako sposób na wdrażanie kompetencji kluczowych, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich. dla PAKIETU XV - wykonawca musi wykazać, że: PEDAGOG posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz posiada umiejętność prowadzenia warsztatów z grupa dzieci i młodzieży oraz odbył szkolenia z zakresu Kształcenia umiejętności społecznych u dzieci na wszystkich etapach edukacyjnych; dla PAKIETU XVI - wykonawca musi wykazać, że: PSYCHOLOG posiada wykształcenie wyższe psychologiczne Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2.odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1 72-310 Płoty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:26.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1 72-310 Płoty Sekretariat Urzędu Miejskiego.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19.04.2013.15.53.57 ogloszenie o zamowieniu - Zajecia i zarzadzanie (DOC, 176.50Kb) 2013-04-19 15:53:57 80

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19.04.2013.15.53.57_SIWZ_-_Zajecia_i_zarzA_dzanie (DOC, 271.00Kb) 2013-04-19 15:53:57 128

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
09.05.2013.20.42.50 ZP.271.4.01.2013.KS (PDF, 309.77Kb) 2013-05-09 20:42:50 53

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
27.05.2014.13.45.34 udzielenie zamA wienia (PDF, 122.52Kb) 2014-05-27 13:45:35 82
29.05.2014.10.40.38 Ogloszenie o udzieleniu (PDF, 165.49Kb) 2014-05-29 10:40:38 46

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Spychała

Data wytworzenia:
19 kwi 2013

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Spychała

Data publikacji:
19 kwi 2013, godz. 15:53

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Spychała

Data aktualizacji:
29 maj 2014, godz. 10:40