Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zakup, transport i rozładunek płyt typu JUMBO o wymiarach min. 100 cm x 70 cm x 12 cm zbrojone w ilości 3 500 szt.

Płoty: Zakup, transport i rozładunek płyt typu JUMBO o wymiarach min. 100 cm x 70 cm x 12 cm zbrojone w ilości 3 500 szt.
Numer ogłoszenia: 368034 - 2009; data zamieszczenia: 21.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3851415, faks 091 3851866.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup, transport i rozładunek płyt typu JUMBO o wymiarach min. 100 cm x 70 cm x 12 cm zbrojone w ilości 3 500 szt..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakup, transport i rozładunek płyt typu JUMBO o wymiarach min. 100 cm x 70 cm x 12 cm zbrojone w ilości 3 500 szt. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: Zależnie od zaoferowanej ceny Zamawiający zmniejszy lub zwiększy wielkość zamówienia o 20%. Cena za przedmiot oferty musi zawierać koszty transportu do miejsca przeznaczenia towaru oraz koszty rozładunku..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.20-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca musi dostarczyć wraz z ofertą wadium ofertowe w wysokości 3 000,00 PLN. Wadium ofertowe winno być wniesione w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji powinno mieć ważność o 10 dni dłuższą jak ważność oferty.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.: a.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. b.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. c.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają być dostarczone przez Wykonawców znajdują się w pkt. VI SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2009 godzina 14:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Płotach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ (PDF, 205.05Kb) 2009-10-21 13:43:34 103

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wyjasnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 82.34Kb) 2009-10-26 11:35:30 16

Wynik postępowania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 111.66Kb) 2009-12-02 14:17:05 48

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
21 paź 2009

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
21 paź 2009, godz. 13:43

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
02 gru 2009, godz. 14:30