Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zakup sprzętu komputerowego do świetlic wiejskich i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach

Płoty: Zakup sprzętu komputerowego do świetlic wiejskich i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach
Numer ogłoszenia: 80209 - 2012; data zamieszczenia: 06.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3851415, faks 91 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu komputerowego do świetlic wiejskich i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup sprzętu komputerowego do świetlic wiejskich i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach, w ramach działania 4.1)413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 - 2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi. Zamówienie obejmuje zakup i dostawę następującego asortymentu: I.komputery przenośne - 30 szt. - zgodnie z poniższym opisem; II..drukarki monochromatyczne, laserowe - 10 szt. - zgodnie z poniższym opisem; III..routery sieciowe - 10 szt. - zgodnie z poniższym opisem. I. Komputer przenośny - 30 sztuk o parametrach nie gorszych niż: Procesor - Osiągający średnią wydajność obliczoną z 50 prób na poziomie minimum 400 punktów w teście Passmark CPU Mark. Wyniki testu dołączyć do oferty Taktowany min. 1GHz oraz współczynniku TPD nieprzekraczającym 10W; Płyta główna-Chipset zaprojektowany do pracy z procesorami mobilnymi Pamięć RAM - Minimum 1 GB; Dysk twardy - Minimum 250 GB SATA; Karta grafiki - Zintegrowana z obsługą bibliotek DirectX w wersji 11 oraz z sprzętowym dekoderem wideo; Karta sieciowa - Ethernet 10)100 zintegrowana; Karta sieciowa - Wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa min. 802.11 b)g)n; Karta dźwiękowa - Zintegrowana; Klawiatura - Polska klawiatura programisty (układ QWERTY); Mysz - TouchPad; Matryca - Wyświetlacz minimum 10 cali, maksimum 12 cali WSVGA z technologią LED Inne - Minimum 2 x port USB 2.0,- Gniazdo VGA,- Gniazdo HDMI, - Wejście mikrofonowe,- Wyjście słuchawkowe, - Interfejs Bluetooth wbudowany, - Czytnik kart pamięci SD)MMC, - Wbudowana kamera internetowa; Dołączone wyposażenie - Mysz optyczna USB - 1 sztuki; Zainstalowany system operacyjny - MS Windows 7 PL; Pozostałe - Czas pracy na baterii minimum 7 godzin; Gwarancja - Minimum 24 miesiące; Serwis - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji; II. Drukarka monochromatyczna, laserowa - 10 szt. o parametrach nie gorszych niż: Nominalna prędkość druku (w czerni) - Minimum 12 str.)min; Rozdzielczość w pionie ) poziomie ( w czerni) - Minimum 600 dpi ) 600 dpi; Normatywne obciążenie - Minimum 5 000 str.)mies.; Pojemność podajnika papieru - Minimum 150 szt. arkuszy; Zainstalowana pamięć - Minimum 8 MB; Maksymalny format zadruku - A4; Złącza zewnętrzne - USB 2.0; Kabel podłączeniowy - USB 2.0; Obsługiwane systemy operacyjne - Windows 2000 i (sterowniki PL na CD); Obsługa standardów - POSTSCRIPT + PCL6; Funkcja faksu - Nie; Funkcja skanera - Nie; Inne - Kaseta z tonerem w zestawie, duplex ręczny lub automatyczny; Gwarancja - Minimum 24 miesiące; Serwis - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji. III. Router sieciowy - 10 sztuk o parametrach nie gorszych niż: Porty WAN - Minimum 1 x ADSL Annex A (RJ 11); Porty LAN- Minimum 4 x 10)100BaseTX (RJ 45); Zarządzanie monitorowanie i konfiguracja - poprzez przeglądarkę WWW; Obsługa WLAN - TAK; Obsługiwane sieci WirelessLAN - 11 Mbps, 2,4 GHz, - 54 Mbps, 2,4 GHz Szyfrowanie - WEP, - WPA, - WPA (PSK), - WPA2, - WPA2 (PSK); Moc wbudowanej anteny -Minimum 3 dBi; Złącze anteny zewnętrznej - TAK; Typ złącza anteny zewnętrznej - RP-SMA; Pozostałe wyposażenie - zasilacz;instrukcja obsługi,kabel telefoniczny RJ11, Kabel krosowy RJ45, UTP, kat. 5, Splitter ADSL; Gwarancja- Minimum 24 miesiące. 3. Wykonawca dostarczy ww. sprzęt na własny koszt do siedziby Zamawiającego w dniach pracy poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 15.00. 4. Dostarczony ww. sprzęt winny być nowy, wolny od wad, wykonany w ramach bezpiecznych technologii. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 5. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wykonawca określi w ofercie zakres zadań, które zostaną powierzone podwykonawcom. 6. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 23.41.31.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana sposobem spełnia - nie spełnia, w oparciu o oświadczenie wymagane przez Zamawiającego w SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana sposobem spełnia - nie spełnia, w oparciu o oświadczenie wymagane przez Zamawiającego w SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana sposobem spełnia - nie spełnia, w oparciu o oświadczenie wymagane przez Zamawiającego w SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana sposobem spełnia - nie spełnia, w oparciu o oświadczenie wymagane przez Zamawiającego w SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana sposobem spełnia - nie spełnia, w oparciu o oświadczenie wymagane przez Zamawiającego w SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, SEKRETARIAT URZĘDU.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zakup w ramach działania 4.1)413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 - 2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o zamowieniu (PDF, 229.56Kb) 2012-04-06 12:26:22 98

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-_FORMULARZ_OFERTOWY (DOC, 195.50Kb) 2012-04-06 12:27:00 80
SIWZ (PDF, 540.66Kb) 2012-04-06 12:26:22 154

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZP.271.2.01.2012.IM - Wyjasnienia nr 1 tresci SIWZ (PDF, 263.49Kb) 2012-04-12 15:14:32 66

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 313.64Kb) 2012-05-10 12:36:45 96

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 296.90Kb) 2012-05-16 11:08:01 30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
06 kwi 2012

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
06 kwi 2012, godz. 12:26

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
16 maj 2012, godz. 11:08