Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Płotach

Płoty: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Płotach
Numer ogłoszenia: 405080 - 2009; data zamieszczenia: 24.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3851415, faks 091 3851866.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Płotach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A. Zestaw komputerowy- sztuk 3, B. Monitor - sztuk 2, C. Serwer druku- sztuk 1, D. Zasilacz do notebooka - sztuk 1, E. Przełącznik sieci komputerowej 5 portowy (switch) - sztuk 2, F. Przełącznik sieci komputerowej 48 portowy (switch) - sztuk 1, G. Zasilacz awaryjny (UPS dla stacji roboczych) - sztuk 4, H. Zasilacz awaryjny (UPS do pomieszczenia serwerowego) sztuk 1, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w punkcie IV SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) dokumentację w języku polskim lub angielskim w przypadku braku opracowania polskiego, potwierdzającą spełnienie warunków i parametrów technicznych zaoferowanego przez Wykonawców sprzętu. Zamawiający dopuszcza w charakterze dokumentacji, potwierdzone przez Wykonawcę, wydruki ze stron internetowych producenta lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu, zawierające parametry sprzętu wyszczególnione przez Zamawiającego w SIWZ. W przypadku zamieszczenia wydruków ze strony internetowej Wykonawca poda adres strony, z której zostały pobrane wydruki. W opisie technicznym należy bezwzględnie podać nazwę producenta i typ oferowanego sprzętu umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację. Zamawiający nie uzna samego stwierdzenia, że zaoferowany sprzęt spełnia wymagania SIWZ, bez dołączenia dokumentacji, o której mowa powyżej..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2009 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, Sekretariat Urzędu.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ (PDF, 235.42Kb) 2009-11-24 15:27:08 78

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania (PDF, 59.28Kb) 2009-12-07 15:06:19 70

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
24 lis 2009

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
24 lis 2009, godz. 15:27

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
07 gru 2009, godz. 15:06