Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zakup i dostawa sprzętu do konserwacji boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią

Płoty: Zakup i dostawa sprzętu do konserwacji boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią
Numer ogłoszenia: 82182 - 2010; data zamieszczenia: 23.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3851415, faks 091 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa sprzętu do konserwacji boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu do konserwacji boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią, który obejmuje: I. Ciągnik do utrzymania i konserwacji nawierzchni na sztuczną jak i naturalną trawę I.1. Specyficzne szczegóły i standardy techniczne Rodzaj silnika Diesla, co najmniej dwucylindrowy Pojemność silnika [cm3] minimum (dalej min.) 1200 cm3 Moc maksymalna [KM] min. 24 Zakup i dostawa sprzętu do konserwacji boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią, który obejmuje: I. Ciągnik do utrzymania i konserwacji nawierzchni na sztuczną jak i naturalną trawę I.1. Specyficzne szczegóły i standardy techniczne Rodzaj silnika Diesla, co najmniej dwucylindrowy Pojemność silnika [cm3] minimum (dalej min.) 1200 cm3 Moc maksymalna [KM] min. 24 Skrzynia biegów min. 6 biegów w przód i min. 3 biegi w tył albo skrzynia hydrostatyczna napęd na 4 koła wał odbioru mocy min. 540 obr./minutę zsynchronizowany z przekładnią TUZ tylni udźwig min. 950 kg, kat. I układ hydrauliczny min. 18,0 l/minutę ciśnienie robocze min. 130 bar promień skrętu min. 45 stopnii rozstaw kół przód i tył 100 cm, z tolerancją w obu wymiar. ±10 cm układ kierowniczy hydrauliczny zbiornik paliwa min. 24 l wymiary dł./szer./wys. z kabiną 268/120/215 cm z tolerancją we wszystkich wym. ±20 cm ogumienie szerokie na trawę, szerokość przód min. 18 cm, tył min. 26 cm kabina szyby, wycieraczki, drzwi zamykane, demontowane, lusterka boczne, ogrzewana ciężar z TUZ tylnim i kabiną max. 1360 kg licznik motogodzin tak oświetlenie tak I.2. Gwarancja: Gwarancja na ciągnik i wyposażenie dodatkowe min. 24 miesiące I.3. Zobowiązanie Wykonawcy Wykonawca winien zapewnić, aby parametry techniczne oferowanego przez niego ciągnika były wystarczające do prawidłowego użytkowania pozostałych urządzeń objętych niniejszym zamówieniem, w sposób zalecany przez producentów tych urządzeń. II. Szczotka do nawierzchni ze sztucznej trawy II.1. Opis ogólny urządzenia System szczotek do równomiernego rozprowadzania, wyrównywania i wczesywania granulatu montowany na ramie metalowej ze składanymi bocznymi ramionami. II.2. Specyficzne szczegóły i standardy techniczne szerokość robocza ramy podstawowej min. 180 cm szerokość robocza z rozłożonymi ramionami min. 400 cm ciężar urządzenia razem z ramionami max. 230 kg szerokość przy złożeniu 220 cm z tolerancją ± 10 cm trójpunktowa rama montażowa z tyłu ciągnika, zygzakowate ułożenie poszczególnych listew szczotek z twardym specjalistycznym włosiem na ramie podstawowej i ramionach bocznych, ramiona boczne zamocowane wahadłowo na ramie podstawowej z możliwością ich złożenia do transportu, II.3. Dodatkowe wyposażenie (wymagane) listwy ze szpilami do rozluźniania granulatu mocowane z przodu urządzenia do ramy podstawowej i ramion bocznych II.4. Gwarancja na ramę podstawową i ramiona boczne min. 24 miesiące III. Urządzenie do oczyszczania granulatu wypełniającego nawierzchnię ze sztuczną trawą. III.1. Ogólny opis urządzenia Urządzenie przeznaczone do oczyszczania granulatu i nawierzchni z trawy syntetycznej ze śmieci, liści, gałęzi, itp., montowany na trójpunktowym układzie zawieszenia ciągnika Urządzenie winno pobierać granulat z nawierzchni boiska, przesiewać go wewnątrz i z powrotem rozprowadzić równomiernie na powierzchni maty sztucznej trawy. III.2. Specyficzne szczegóły i standardy techniczne szerokość robocza urządzenia min. 120 cm ciężar urządzenia max. 450 kg zaczep do ciągnika TUZ tylni, kat. I przekaźnik mocy z ciągnika wałek odbioru mocy (WOM) maksymalna wydajność min. 14.000 m2/h element podnoszący zanieczyszczenia rotująca szczotka element przesiewający drgające sito oczka sita 5 x 5 mm pojemność zbiornika na zanieczyszczenia min. 100 l urządzenie posiada możliwość regulacji głębokości pracy, urządzenie posiada łatwo wymienne sita, urządzenie posiada przednią listwę ze szpilami z regulacją głębokości pracy, urządzenie posiada tylną szczotkę wczesującą oczyszczony granulat. III.3. Gwarancja na całe urządzenie min. 24 miesiące.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.90.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniego doświadczenia - na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na zasadzie spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  dokumentację w języku polskim lub angielskim w przypadku braku opracowania polskiego, potwierdzającą spełnienie warunków i parametrów technicznych zaoferowanego przez Wykonawców sprzętu. Zamawiający dopuszcza w charakterze dokumentacji, potwierdzone przez Wykonawcę, wydruki ze stron internetowych producenta lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu, zawierające parametry sprzętu wyszczególnione przez Zamawiającego w SIWZ. W przypadku zamieszczenia wydruków ze strony internetowej Wykonawca poda adres strony, z której zostały pobrane wydruki. W opisie technicznym należy bezwzględnie podać nazwę producenta i typ oferowanego sprzętu umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru - załącznik 1 SIWZ, - Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii),

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach Pl. Konstytucji 3 Maja 1 73-310 Płoty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach Pl. Konstytucji 3 Maja 1 72-310 Płoty Sekretariat Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ (PDF, 227.82Kb) 2010-03-23 14:27:50 76

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 73.50Kb) 2010-05-06 12:52:38 83

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 99.33Kb) 2010-06-22 13:47:25 24

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
23 mar 2010

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
23 mar 2010, godz. 14:27

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
22 cze 2010, godz. 13:47