Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

WYKONANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH - DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY PŁOTY ORAZ SPORTOWCÓW ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Płoty: WYKONANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH - DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY PŁOTY ORAZ SPORTOWCÓW W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
Numer ogłoszenia: 250796 - 2009; data zamieszczenia: 23.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3851415, faks 091 3851866.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl , www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH - DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY PŁOTY ORAZ SPORTOWCÓW W ROKU SZKOLNYM 2009/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Niniejsze zamówienie obejmuje świadczenie usług przewozowych, polegających na: PAKIET I - Dowóz uczniów do szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie gminy Płoty (SP Nr 2 w Płotach, SP Nr 3 w Płotach, Przedszkola w Płotach, SP Mechowo, SP Wicimice, SP Wyszobór, Gimnazjum Płoty i Modlimowo) w roku szkolnym 2009/2010 PAKIET II - przewozy sportowców w rundzie sezonowej na rok 2009-2010 Szczegółowe obowiązki Wykonawcy oraz zakres odpowiedzialności Wykonawcy zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1)nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2)spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówieniach publicznych; 3)dysponują taborem autobusowym wystarczającym do wykonania usługi bez przestojów: a) dowozu dzieci - PAKIET I b) dowozu sportowców - PAKIET II 4)dysponują odpowiednią ilością kierowców uprawnionych do prowadzenia autobusów; Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają być dostarczone przez Wykonawców znajduje się w rozdziale VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach Pl. Konstytucji 3 Maja 1 72-310 Płoty.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2009 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Płotach Plac Konstytucji 3 Maja 1 72-310 Płoty Sekretariat Urzędu Miejskiego.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ (PDF, 1.91Mb) 2009-07-23 13:53:44 15

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 136.26Kb) 2009-08-13 09:19:27 66

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 94.23Kb) 2009-12-02 14:58:56 91

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
23 lip 2009

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
23 lip 2009, godz. 13:53

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
02 gru 2009, godz. 14:58