Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wykonanie robót wewnętrznych oraz wykończenie wewnętrzne obiektu w ramach zadania pn. Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej

Płoty: Wykonanie robót wewnętrznych oraz wykończenie wewnętrzne obiektu w ramach zadania pn. Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej
Numer ogłoszenia: 156579 - 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3851415, faks 91 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót wewnętrznych oraz wykończenie wewnętrzne obiektu w ramach zadania pn. Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: Zadanie nr 1 obejmujące część sportową zawiera: 1) Pełne wykończenie Hali - roboty wewnętrzne budowlane 2) Pełne wykończenie Hali - roboty wewnętrzne elektryczne 3) Pełne wykończenie Hali - roboty wewnętrzne sanitarne 4) Dostawa i montaż wyposażenia części sportowej i hotelowo-gastronomicznej 4) Roboty zewnętrzne p poż. 3. Opis przedmiotu zamówienia łącznie i wzajemnie uzupełniająco określają: Został określony szczegółowo w Dokumentacji Projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ, oraz pomocniczo i poglądowo w Przedmiarach Robót stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ z następującymi zmianami: a) w ramach wyposażenia podstawowego części hotelowej: w ramach urządzenia określonego symbolem H9 Wykonawca dostarczy telewizory LED z przekątną ekranu min. 32 cale; w ramach urządzenia określonego symbolem H10 Wykonawca dostarczy telewizor LED z przekątną ekranu min. 32 cale; w ramach urządzenia określonego symbolem H27 Wykonawca dostarczy komputery typu All-In-One z ekranem o przekątnej min. 22 cale. b) w ramach wyposażenia meblowego hali sportowej: w ramach urządzenia określonego symbolem s153 Wykonawca dostarczy komputery typu All-In-One z ekranem o przekątnej min. 22 cale; w ramach urządzenia określonego symbolem s154 Wykonawca dostarczy telefax laserowy; w ramach urządzenia określonego symbolem s163 Wykonawca dostarczy telewizor LED z przekątną ekranu min. 55 cali. 4. W związku z zamieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat i innych systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Pzp zamawiający, na podstawie art. 30 ust. 4 Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne. Dodatkowo, wszystkie nazwy własne użyte w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oznaczają pożądany standard materiałów i urządzeń, a Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem, że posiadają nie gorsze parametry techniczne. W takim przypadku Wykonawca przedłoży odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające materiały lub urządzenie do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy PZP a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego 5. Wykonawca przed wbudowaniem materiału uzyska akceptację Inspektora Nadzoru, składając w tym celu Wniosek zawierający propozycję użycia materiału wraz z dokumentami (opis, parametry, aprobaty, atesty, itp.). W każdym przypadku (SIWZ wraz z załącznikami i dokumentacją budowlaną) gdzie produkt został opisany poprzez: wskazanie konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, znaków towarowych, patentów, a zamawiający nie określił dla tego produktu warunków równoważności, to przyjmuje się, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty jakościowo równoważne (nie gorsze), spełniające równoważne normy parametry techniczne i standardy..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy robót uzupełniających, stanowiących nie więcej, niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Rozliczenie finansowe wykonania robót uzupełniających nastąpi wg wyboru Zamawiającego na podstawie kosztorysów ofertowych stanowiących załącznik do umowy lub sporządzonych w oparciu o właściwe katalogi nakładów rzeczowych oraz średnie ceny jednostkowe robocizny, materiałów i sprzętu, opublikowane przez Wydawnictwo SEKOCENBUD lub cen rynkowych

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.25-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 130 000,00 zł (słownie sto trzydzieści tysięcy złotych) w terminie do dnia 19 listopada 2015 r. do godziny 11:00. Decyduje data wpływu do Zamawiającego Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Zamawiającego, Bank Spółdzielczy w Wolinie Oddział Płoty nr 38 9393 1023 3900 0257 2000 0230 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.: Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wniesienie wadium w formach innych niż w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli ustanowienie wadium w drodze czynności prawnej nastąpi przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie innej, niż pieniądz Wykonawca składa w ofercie kopię dokumentu (potwierdzoną za zgodność) oraz oryginał, który nie będzie w sposób trwały związany z ofertą, co umożliwi Zamawiającemu zwrot dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium przy zachowaniu nienaruszalności oferty. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 14. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na prowadzeniu robót wewnętrznych na obiekcie kubaturowym o wartości robót nie mniejszej niż 2.800.000,00 zł brutto. Jeżeli wykazane przez Wykonawcę roboty budowlane obejmują także inne roboty, niż roboty wewnętrzne - Wykonawca winien podać wartość całej roboty budowlanej i dodatkowo wartość roboty budowlanej w zakresie robót wewnętrznych. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTANIE DOKONANA NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASADZIE SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać, ze Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum po jednej osobie na każde z niżej wymienionych stanowisk: a) Kierownik budowy - legitymujący się: wykształceniem wyższym technicznym; uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniającymi do kierowania robotami budowlanymi, w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w ramach wskazanych powyżej uprawnień; doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej 1 inwestycji, której przedmiotem była robota polegająca na prowadzeniu robót wewnętrznych na obiekcie kubaturowym o wartości robót nie mniejszej niż 2.800.000,00 zł brutto; b) Kierownik robót sanitarnych - legitymujący się: wykształceniem wyższym technicznym; uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniającymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, co najmniej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych; co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika robót sanitarnych; c) Kierownik robót elektrycznych - legitymujący się: wykształceniem wyższym technicznym; uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnienia budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniającymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w zakresie instalacji i sieci elektrycznych; co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu lub nadzorowaniu robót elektrycznych. Jedna osoba nie może łączyć dwóch lub więcej ww. stanowisk. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTANIE DOKONANA NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASADZIE SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać, ze Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) posiada dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej, jak 2 500 000 zł. b) Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 6 000 000 zł. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTANIE DOKONANA NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASADZIE SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać, ze Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 SIWZ) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) Wypełniona tabela elementów rozliczeniowych stosownie do załącznika nr 10 do SIWZ w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 5) pisemne zobowiązanie stanowiące załącznik nr 12 do niniejszej SIWZ - jeśli dotyczy, 6)dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający, zgodnie z art. 144 Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w Projekcie Umowy oraz podanych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiana Czasu na Ukończenie Robót a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: klęskami żywiołowymi;warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób, sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów; zmiany ostatecznego terminu wykonania zamówienia wynikające ze zmian w postępach prac; konieczności wykonania zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy, czy też wprowadzenia ewentualnych robót zamiennych; b) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie Robót przez Zamawiającego; konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Wymaganiach Zamawiającego; c) Zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; zawieszenie robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ; zmiana zakresu rzeczowego lub finansowego realizowanego Projektu; zmiana ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy wynikająca z rezygnacji przez Zamawiającego z części prac; zmiana wynagrodzenia, w sytuacji kiedy jest to korzystne dla Zamawiającego lub wynika z obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT; zmiana zakresu robót wskazanych przez wykonawcę w ofercie do powierzenia podwykonawcom; zmiana wynagrodzenia wynikającej z zatwierdzonego przez Inżyniera i Zamawiającego obmiaru powykonawczego. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. a) - c), termin Czasu Ukończenia Robót może ulec odpowiedniej zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia a) Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: niedostępność na rynku Materiałów lub Urządzeń wskazanych w Wymaganiach Zamawiającego spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych Materiałów lub Urządzeń; pojawienie się na rynku Materiałów lub Urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Kontraktu lub kosztów eksploatacji Przedsięwzięcia, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót; konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych)technologicznych niż wskazane w Wymaganiach Zamawiającego, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Przedsięwzięcia; konieczność zrealizowania Przedsięwzięcia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązujących przepisów; konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa; konieczność wyłączenia elementów robót z zakresu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. b) Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje zadanie na inne spełniające warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, według polityki kadrowej Wykonawcy. Zmiana osób podanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do Kontraktu. Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ przy czym ocenę spełnienia opisanego w SIWZ warunku dokonuje się na moment złożenia wniosku o dokonanie zmiany, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego 3) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedsięwzięcia zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego; b) zmniejszenie wartości w następstwie konieczności wyłączenia z realizacji elementów przedmiotu zamówienia; c) zmiany będące następstwem wpływu na Roboty udzielonych zamówień dodatkowych bądź zamówień uzupełniających; d) zmiana obowiązującej stawki VAT e) zmiany obowiązujących przepisów Prawa, w tym zwłaszcza przepisów dotyczących prowadzenia inwestycji budowlanych oraz regulujących materię ochrony środowiska. Wszystkie powyższe postanowienia wymienione w pkt 2 niniejszego Rozdziału stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, SEKRETARIAT URZĘDU.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
27.10.2015.15.43.23 Ogloszenie o zamowieniu (PDF, 302.20Kb) 2015-10-27 15:43:23 32

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zal_nr_8_do_siwz_-_dok_projekt (ZIP, 274.67Mb) 2015-10-27 15:43:51 193
zalacznik_do_siwz_nr_9-stwiorb (PDF, 8.56Mb) 2015-10-27 15:43:51 146
zal_nr_11_do_siwz_-_przedmiary (ZIP, 3.28Mb) 2015-10-27 15:43:51 185
27.10.2015.15.43.23_SIWZ_+_zal._nr_1,2,3,4,5,6,6a,10,12 (ZIP, 1.31Mb) 2015-10-27 15:43:23 350
27.10.2015.15.43.43_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_-_Projekt_Umowy (PDF, 761.21Kb) 2015-10-27 15:43:43 178

Wyjaśnienia i modyfikacje

Wynik postępowania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
21.12.2015.08.42.15 Ogloszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 232.99Kb) 2015-12-21 08:42:15 11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
27 paź 2015

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
27 paź 2015, godz. 14:43

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
21 gru 2015, godz. 08:42