Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z ociepleniem dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Płotach oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach

Płoty: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z ociepleniem dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Płotach oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach
Numer ogłoszenia: 212398 - 2015; data zamieszczenia: 18.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3851415, faks 91 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z ociepleniem dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Płotach oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: realizacja operacji pn.: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z ociepleniem dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Płotach oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach- Umowa o przyznanie pomocy ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 18 sierpnia 2015 r. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z ociepleniem dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Płotach. I. Wykonanie Projektu Budowlano-Wykonawczego: a. Instalacji elektrowni PV o minimalna mocy energetycznej dla Urzędu Miejskiego w Płotach (stara część) 12,0 kWp wraz z wykonaniem docieplenia dachu z styropapą o grubości 15,0 cm, całkowitą wymianą opierzenia dachu, rynien i rur spustowych oraz odtworzenie instalacji odgromowej budynku na budynku Gminy Płoty; b. Instalacji elektrowni PV o minimalna mocy energetycznej dla Plebani Parafii Rzymskokatolickiej w Płotach 13,0 kWp wraz z odtworzeniem istniejącej instalacji odgromowej; c. Wykonanie ekspertyzy lub orzeczenia techniczne przez osoby uprawnione; d. Projekt budowlano-wykonawczy w 4 egz. winien być podzielony na branże w formie utrwalonej na piśmie oraz w elektronicznej; II. Wykonania zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę; III. Wymagania: a. Moc minimalna 12,0 kWp dla Urzędu Gminy, 13,0 kWp dla Plebani Parafii Rzymskokatolickiej; b. Panele monokrystaliczne w lekkiej ramie; c. Kierunek i kąt nachylenia paneli powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną pracę układu i uzyskanie możliwie największej ilości energii od nasłonecznienia, przy dostępnej powierzchni dachu; d. Wymiar ogniw nie mniejsza niż 150 x 150 mm e. Ilość ogniw nie mniej niż 60; f. Moc pojedynczego modułu nie mniejsza niż 250Wp; g. Napięcie pojedynczego modułu nie mniejsza niż 30 V (Vmp przy Pmax); h. Prąd pojedynczego modułu nie mniejsza niż 8,15 A (Imp przy Pmax); i. Wydajność nie mniejsza niż 17%; j. Panel powinien posiadać minimum 3 diody obejściowe; k. Panele muszą spełniać wymagania norm PN-EN 61215; PN-EN 61730 oraz instrukcję montażu; l. Inwertery 3 fazowe na napięcie 400/230 VAC; m. Inwertery powinny posiadać zabezpieczenie odcinające napięcie w przypadku braku obecności sieci zasilającej (zabezpieczenie antywyspowe); n. Inwertery powinny umożliwić komunikację; o. Inwertery powinny posiadać IP65; p. Inwertery powinny posiadać dokumentację godną z wymogami Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz parametry spełniające wymagania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Sieci Dystrybucyjnego; q. Kable o przeznaczeniu do instalacji fotowoltaicznych; r. Kable powinny być odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne; s. Temperatura pracy kabli powinna być w granicach - 40 do + 70 stopni C; t. Kable powinny być podwójnie izolowane; u. Kable powinny posiadać izolację na napięcie stałe min 800VAC )1600VDC; v. Przekrój kabli powinien być nie mniejszy niż 6 mm; IV. Zakres prac instalacyjnych: a. Montaż konstrukcji wsporczej pod modułem PV; b. Montaż modułów na konstrukcji; c. Ułożenie tras kablowych i kabli do modułów PV do rozdzielnicy elektrycznej; d. Modernizacja rozdzielnicy elektrycznej; e. Montaż rozdzielnicy elektrycznej; f. Montaż rozdzielni PV; g. Montaż układu automatyki; h. Wykonanie prób instalacji oraz sprawdzenie prawidłowe działanie aparatury; i. Uruchomienie układu regulacje; j. Szkolenie obsługi; V. Zakres prac budowlanych: a. Wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń; b. Zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń; c. Wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych rzez ściany, dach lub inne przegrody, d. Uszczelnienie przepustów, w tym zachowanie stref pożarowych; e. Odtworzenie istniejącej instalacji odgromowej wraz ze sprawdzeniem jej skuteczności; f. Wykonanie prac wykończeniowych i porządkowych mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego; VI. Zakres prac budowlanych na budynku Urzędu Miejskiego w Płotach a. Ocieplenie dachu starego skrzydła budynku Urzędu Miejskiego w Płotach styropapą o grubości 15 cm; b. Całkowity demontaż i montaż nowego opierzenia dachu, rynien (nowe rury cynkowo-tytanowe o średnicy 150mm) i rur spustowych (nowe rury cynkowo-tytanowe o średnicy 100mm) starego skrzydła Urzędu Miejskiego w Płotach; Miejsce realizacji operacji: a) Budynek Urzędu Miejskiego w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty; b) budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach. 1. W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące opracowania wraz z niezbędnymi uzgodnieniami: 1) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 2) Projekty technologiczno-wykonawcze i warsztatowe jeżeli okażą się potrzebne do prawidłowego wykonania robót zgodnie z założoną przez Wykonawcę technologią. 3) Dokumentację Powykonawczą wraz z: a) oświadczeniem o zgodności wykonania obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. b) protokoły badań i sprawdzeń, d) dokumentacją geodezyjno-powykonawczą. SIWZ zawiera: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU). 2. Warunki wykonawstwa: 1) Należy przewidzieć realizację robót zgodnie z PFU, postanowieniami umowy, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami poczynionych uzgodnień w trakcie realizacji zadania. Wykonawca musi zapewnić siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad. 2) Kierowanie robotami będzie sprawowane przez pracowników Wykonawcy. 3) Wykonawca sporządzi i przedłoży do umowy, zaakceptowany przez Zamawiającego, szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy, określający kolejność wykonywania robót ich wartość oraz termin realizacji. 4) Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nie uwzględnionych w harmonogramie realizacji robót, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy (ponad czas ustawowy) w dni robocze lub wykonywanie robót w dni ustawowo wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Zamawiającym. 5) Wszelkie roboty ulegające zakryciu i zanikające należy zgłaszać do odbioru Inspektorowi nadzoru. Inspektor Nadzoru może zażądać wykonania dodatkowych pomiarów sprawdzających. Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykażą one nieprawidłowości wykonania. 6) Dopuszcza się materiały, zgodnie z Polskimi Normami lub posiadające certyfikat zgodności z aprobatą techniczną dla przyjętej technologii po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Do odbioru robót wykonawca zobowiązany jest przedkładać atesty na wbudowane materiały i sprzęt, dokumentujące dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie - zgodnie z załącznikiem nr 8 (STWiOR). 7) Zastosowanie przez Wykonawcę materiałów równoważnych jest możliwe pod warunkiem, że zaproponowane wyroby będą spełniały co najmniej te same normy, parametry, standardy oraz zostaną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Zastosowanie równoważnych materiałów wymaga przedłożenia zamawiającemu wiarygodnych dokumentów ( karty katalogowe, karty techniczne, itd.), które umożliwią ocenę czy materiał jest równoważny. O równoważności rozstrzyga inspektor nadzoru przy czym akceptuje Zamawiający. Wymaga się stosowania materiałów I gatunku odpowiednich do zastosowania w obiektach sportowych. 8) Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające wywozu urobku ziemnego będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia. 9) Zlecenie części robót do wykonania podwykonawcom możliwe jest tylko za zgodą Zamawiającego. 10) Wykonawca zapewni warunki bezpieczeństwa i praw właścicielom sąsiadujących z terenem inwestycji nieruchomości. 11) Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie cenowej wszystkie okoliczności i warunki wynikające ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, niniejszej SIWZ, sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów. 12) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, realizując przedmiot umowy uwzględni w ramach ceny oferty koszty: - opłaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, energia elektryczna) dla potrzeb wykonywania robót budowlanych, - uzyskania zgody i opłat za zajęcia terenów innych właścicieli, chodników, odtworzenia nawierzchni, - oczyszczenia nawierzchni chodników i ulic sąsiadujących z placem robót z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności ziemi lub błota, - naprawienia szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, - przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, - zabezpieczenia skarp wykopów zgodnie z technologią prowadzenia robót ziemnych i przepisami bhp, - oczyszczania i niwelacji terenu, - obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót i wykonania dokumentacji powykonawczej, 13) Wykonawca ubezpieczy roboty od ryzyka w całym okresie realizacji inwestycji wraz z cesją praw wynikających z tej polisy na Zamawiającego. 14) Wykonawca, w całym okresie realizacji inwestycji będzie posiadał opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, i będzie zobowiązany przedkładać tą polisę, a w wypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200 000 zł. 15) Wynagrodzenie. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą cenową i warunkami niniejszego postępowania o zamówienie publiczne. Rozliczenie i realizacja płatności nastąpi zgodnie z umową, której wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający oświadcza, że na realizację zadania przeznaczy w poszczególnych latach następujące środki finansowe: 2015 r. - 100% wartości inwestycji. 17) Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia tj.: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z ociepleniem dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Płotach oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach 18) Sprawy sporne rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny. Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, podany jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia charakterystyki przedmiotu zamówienia, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub lepsze parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie urządzenia muszą być nowe, bezobsługowe i zapewniać bezawaryjne i długotrwałe użytkowane. Wykonawca gwarantuje dostępność każdej części zamiennej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jednocześnie winien przestrzegać warunków umowy oraz odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót i za ich zgodność z dokumentacją. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu dokumenty w ilości i formie przewidzianej w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-0, 71.30.00.00-1, 71.31.41.00-3, 71.32.00.00-7, 71.32.10.00-4, 71.32.31.00-9, 71.32.60.00-9, 71.33.00.00-0, 71.33.40.00-8, 44.11.21.10-5, 45.00.00.00-0, 45.30.00.00-3, 45.31.57.00-5, 45.12.10.00-5, 45.26.10.00-4, 45.26.12.15-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 6 000,00 (sześć tysięcy złotych). Sposób i forma wniesienia wadium zostały opisane w pkt VIII SIWZ

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch dostaw odpowiadającym przedmiotowi zamówienia (dostawy i instalacji paneli) - każda o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTANIE DOKONANA NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASADZIE SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać, ze Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą: Kierownik budowy - legitymujący się: wykształceniem wyższym technicznym, uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniającymi do kierowania robotami budowlanymi, w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w ramach wskazanych powyżej uprawnień, doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej 1 inwestycji, której przedmiotem była robota polegająca na prowadzeniu robót odpowiadającym przedmiotowi zamówienia o wartości robót nie mniejszej niż 100.000 zł brutto Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej - legitymujący się: wykształceniem wyższym technicznym, uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniającymi do kierowania robotami budowlanymi, w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu w ramach wskazanych powyżej uprawnień,doświadczeniem w pełnieniu funkcji projektowania na co najmniej 1 inwestycji, której przedmiotem była robota polegająca na prowadzeniu robót odpowiadającym przedmiotowi zamówienia o wartości robót nie mniejszej niż 6.000 zł brutto Projektant branży elektrycznej - legitymujący się: wykształceniem wyższym technicznym, uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniającymi do kierowania robotami budowlanymi, w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu w ramach wskazanych powyżej uprawnień, doświadczeniem w pełnieniu funkcji projektowania na co najmniej 1 inwestycji, której przedmiotem była robota polegająca na prowadzeniu robót odpowiadającym przedmiotowi zamówienia o wartości robót nie mniejszej niż 6.000 zł brutto. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTANIE DOKONANA NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASADZIE SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać, ze Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej, jak 200.000 zł. b) Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTANIE DOKONANA NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASADZIE SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać, ze Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ - załącznik nr 1; 2. odpowiednie pełnomocnictwa i upoważnienia, wymagane postanowieniami SIWZ; 3. wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, 4. dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 1) Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 2) Zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Ustawy PZP. 3) Zmiany o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć: a) terminów ustalonych, w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. b) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, c) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, d) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, e) rezygnacji z wykonania części robót nie przekraczające jednak 20 % wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w formularzu umowy. 4) Zmiany o których mowa w pkt. 1 mogą zostać dokonane jeżeli zachodzi i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności:obniżenie kosztu wykonania robót,poprawy jakości lub podniesienia sprawności ukończonych robót,zmiany obowiązujących przepisów lub są skutkiem obowiązku dostosowania do obowiązujących przepisów, 5) Podstawą obliczenia kosztów zmiany, gdy zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót stanowi projekt zamienny, o którym mowa w pkt. 4 oraz oferta cenowa opracowana na podstawie cen jednostkowych i /lub dane wyjściowe przyjęte do sporządzenia oferty Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w umowie, 6) Ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 7) Aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny i technologiczny, 8) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 9) Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy : a) Zamawiający, pomimo dodatkowego wezwania, nie dokonuje zapłaty należności określonej w fakturze w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty określonego umową; b) Zamawiający, bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót, bądź podpisania protokołu odbioru. 13) Odstąpienie od umowy przez każdą ze Stron z przyczyn wymienionych w ust.1 lub odpowiednio w ust.2 może być dokonane w terminie 10 dni od dnia powzięcia wiadomości o ich wystąpieniu. 14) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie. 15) W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy i o ile będzie to możliwe w danych okolicznościach - przy udziale drugiej Strony - zostanie sporządzony protokół inwentaryzacji wykonanych robót i robót w toku, zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, SEKRETARIAT URZĘDU.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Umowa o przyznanie pomocy ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 18 sierpnia 2015 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
18.08.2015.15.17.53_SIWZ (ZIP, 1.42Mb) 2015-08-18 15:17:53 69
18.08.2015.15.23.49_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_-_WZOR_UMOWY (PDF, 660.56Kb) 2015-08-18 15:23:49 147
18.08.2015.15.24.00_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_-_PFU (PDF, 2.71Mb) 2015-08-18 15:24:00 290

Wyjaśnienia i modyfikacje

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
27.08.2015.13.37.28 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 411.57Kb) 2015-08-27 13:37:28 13

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
02.09.2015.13.26.30 Ogloszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 444.21Kb) 2015-09-02 13:26:30 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
18 sie 2015

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
18 sie 2015, godz. 15:17

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
02 wrz 2015, godz. 13:26