Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wykonanie elewacji i stolarki zewnętrznej hali w ramach inwestycji pn. Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej. Zadanie nr 1 ?Budowa części sportowej

Płoty: Wykonanie elewacji i stolarki zewnętrznej hali w ramach inwestycji pn. Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej. Zadanie nr 1 -Budowa części sportowej
Numer ogłoszenia: 499416 - 2013; data zamieszczenia: 04.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3851415, faks 91 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie elewacji i stolarki zewnętrznej hali w ramach inwestycji pn. Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej. Zadanie nr 1 -Budowa części sportowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie elewacji i stolarki zewnętrznej hali w ramach inwestycji pn. Budowa Hali Sportowo - Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej. Zadanie nr 1 - Budowa części sportowej. KOD CPV: 45212225-9 - sala sportowa 2.Zakres zamówienia został określony szczegółowo w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ, oraz pomocniczo i poglądowo w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 12 do SIWZ. W ramach zadania nr 1 - budowa części sportowej, będącego przedmiotem obecnego zamówienia, zakres projektu do realizacji nie obejmuje wykończenia wewnątrz części gastronomicznej i hotelowej. Zadanie nr 1 obejmujące część sportową zawiera: 1) Pełne wykończenie elewacji wraz z wejściami do Hali; 2) Wykonanie zewnętrznej stolarki aluminiowej 3.W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące opracowania wraz z niezbędnymi uzgodnieniami: 1)Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 2)Projekty technologiczno-wykonawcze i warsztatowe jeżeli okażą się potrzebne do prawidłowego wykonania robót zgodnie z założoną przez Wykonawcę technologią. 3)Dokumentację Powykonawczą niezbędną do wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wraz z: a) oświadczeniem kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem i warunkami pozwolenia na budowę oraz z przepisami, a także oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, Potwierdzenie zgodności wykonania z projektem, w wypadku uzgodnionych i dopuszczonych prawem budowlanym zmian w trakcie realizacji powinien także potwierdzić projektant i inspektor nadzoru inwestorskiego. b) protokoły badań i sprawdzeń, d) zatwierdzony projekt budowlany z naniesionymi zmianami ( jeżeli zaistnieją) i opisem. 4.Podstawa prawno - techniczna wykonywanego zadania. 1)Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 521/2007 z 22 listopada 2007 r. wraz z decyzją w sprawie zmiany pozwolenia na budowę sygn. UAiB.7351-32/2008 z 23 stycznia 2008 r. 2)Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dostarczona przez Zamawiającego. 3)Obowiązujące przepisy, normy i warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 5. Dokumentacja dostarczana przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa dla inwestycji: Regionalny Ośrodek Sportowo - Rekreacyjny w Płotach, etap 1: Hala Sportowo - Widowiskowa, obrazujący zakres niniejszego przedmiotu zamówienia, opracowane przez: Biuro Projektowo - Consultingowe STRUKTURA sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul Heyki 27. Tel. 91 485 33 36, fax 91 485 33 37, e-mail: biuro@struktura.net Dokumentacja projektowa zawiera: 1) Projekty budowlane ( etap I ): a) PB architektury:architektura, projekt zagospodarowania terenu,ochrona ppoż. - aneks; c) PB konstrukcji; d) decyzja o pozwoleniu na budowę; e) załączniki formalno prawne. 2) Projekty wykonawcze ( etap I ): a) PW architektury b) PW konstrukcji 4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB): a) część ogólna; b) część budowlana. 5) Przedmiary robót dla zadania będącego przedmiotem obecnego postępowania: a) branża budowlana. 6. Warunki wykonawstwa: 1)Należy przewidzieć realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami umowy, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami poczynionych uzgodnień w trakcie realizacji zadania. Wykonawca musi zapewnić kierownictwo budowy, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad. 2)Kierowanie robotami będzie sprawowane przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcje kierownicze na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego. 3)Wykonawca sporządzi i przedłoży do umowy, zaakceptowany przez Zamawiającego, szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy, określający kolejność wykonywania robót ich wartość oraz terminy realizacji, przyjmując rodzaj robót i ich wartość zgodnie z tabelą TER - zał.8 do SIWZ. 4)Roboty w zakresie nasadzenia zieleni muszą być wykonywane przez firmę specjalistyczną w zakresie terenów zielni. Prace porządkowe przed odbiorem końcowym powinny być wykonane bardzo dokładnie, przez profesjonalną firmę sprzątającą tak by umożliwić użytkowanie obiektu bez dodatkowego sprzątania. 5)Wykonawca dokona wycinkę drzew w ramach realizacji zadania zgodnie z decyzją administracyjną. Koszty opłaty skarbowej ponosi Zamawiający. 6)Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nie uwzględnionych w harmonogramie realizacji robót, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy (ponad czas ustawowy) w dni robocze lub wykonywanie robót w dni ustawowo wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Zamawiającym. 7)Wszelkie roboty ulegające zakryciu i zanikające należy zgłaszać do odbioru Inspektorowi nadzoru. Inspektor Nadzoru może zażądać wykonania dodatkowych pomiarów sprawdzających. Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykażą one nieprawidłowości wykonania. 8)Dopuszcza się materiały, zgodnie z Polskimi Normami lub posiadające certyfikat zgodności z aprobatą techniczną dla przyjętej technologii po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Do odbioru robót wykonawca zobowiązany jest przedkładać atesty na wbudowane materiały i sprzęt, dokumentujące dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 9)Zastosowanie przez Wykonawcę materiałów równoważnych jest możliwe pod warunkiem, że zaproponowane wyroby będą spełniały co najmniej te same normy, parametry, standardy oraz zostaną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Zastosowanie równoważnych materiałów wymaga przedłożenia zamawiającemu z wyprzedzeniem 1-go miesiąca wiarygodnych dokumentów ( karty katalogowe, karty techniczne, itd.), które umożliwią ocenę czy materiał jest równoważny. O równoważności rozstrzyga inspektor nadzoru, a w kwestiach spornych projektant przy czym akceptuje Zamawiający. Wymaga się stosowania materiałów I gatunku odpowiednich do zastosowania w obiektach sportowych. 10)Tymczasowe zajęcie terenów, niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych Wykonawca uzgadnia we własnym zakresie i na własny koszt. 11)Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające wywozu np. gruz, urobek ziemny, materiał z karczowania i wycinki drzew i krzewów itp. będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo do zadysponowania wywozem gruzu lub urobku ziemnego wg swoich wskazań. 12)Zlecenie części robót do wykonania podwykonawcom możliwe jest tylko za zgodą Zamawiającego. 13)Wykonawca zapewni warunki bezpieczeństwa i praw właścicielom sąsiadujących z terenem inwestycji nieruchomości. 14)Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie cenowej wszystkie okoliczności i warunki wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, niniejszej SIWZ, sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów. 15)Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników obsługi wyznaczonych przez przyszłego użytkownika w zakresie urządzeń specjalistycznych. 16)Wykonawca wykona pisemną instrukcję warunków użytkowania i eksploatacji obiektu w 3 egz. 17)Wykonawca ubezpieczy budowę od ryzyk w całym okresie realizacji inwestycji wraz z cesją praw wynikających z tej polisy na Zamawiającego. 18)Wykonawca, w całym okresie realizacji inwestycji będzie posiadał opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, i będzie zobowiązany przedkładać tą polisę, a w wypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000 zł. 19)Wynagrodzenie. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą cenową i warunkami niniejszego postępowania o zamówienie publiczne. Rozliczenie i realizacja płatności nastąpi zgodnie z umową, której wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający oświadcza, że na realizację zadania przeznaczy w poszczególnych latach następujące środki finansowe: 2014 r. - 100% wartości inwestycji. Konkretne wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia w poszczególnych latach, Zamawiający poda Wykonawcy po rozstrzygnięciu przetargu, a przed podpisaniem umowy. W/w warunki finansowania Wykonawca powinien uwzględnić w harmonogramie rzeczowo-finansowym, jaki przedłoży Zamawiającemu do umowy. 18)Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia tj.: Wykonanie elewacji i stolarki zewnętrznej hali w ramach inwestycji pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej. Zadanie nr 1 - Budowa części sportowej. 19) Sprawy sporne rozstrzygane będą przez właściwy dla Gminy Płoty Sąd Powszechny..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających wg art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, o wartości nie przekraczającej 10% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.25-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wadium należy wnieść w wysokości 35.000,00 zł (słownie trzydzieści pięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 20 grudnia 2013r. do godziny 12:00 Decyduje data wpływu do Zamawiającego. 2.Wadium może być wnoszone: 1) przelewem na konto depozytowe Gminy Płoty: Banku Spółdzielczym w Wolinie Oddział Płoty nr 38 9393 1023 3900 0257 2000 0230 - w pieniądzu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płotach 2) w kasie Urzędu Miejskiego w Płotach, pok. nr 9 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 w: a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1)zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2)termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3)miejsce i termin zwrotu gwarancji. 5.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6.Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. 7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1)Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 10 niniejszej SIWZ, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 8.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2). 9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12.Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13.Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 14.W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną pracę podobną do robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną pracę podobną Zamawiający uzna wykonanie robót budowlanych objętych punktem a) i b), tj.: a) budowę elewacji dla obiektu użyteczności publicznej, (np. takiego jak: hala widowiskowo-sportowa, hala widowiskowa lub hala sportowa z trybunami, centrum handlowe, kino, kryta pływalnia, filharmonia, dworzec kolejowy, teatr b) Wykonanie ślusarki aluminiowej zewnętrznej dla obiektu użyteczności publicznej, (np. takiego jak: hala widowiskowo-sportowa, hala widowiskowa lub hala sportowa z trybunami, centrum handlowe, kino, kryta pływalnia, filharmonia, dworzec kolejowy, teatr Wyszczególnione powyżej roboty, stanowiące łącznie jedną pracę podobną (pkt. a) i pkt. b)) mogą być wykonane w jednym zamówieniu lub oddzielnych, o wartości łącznej dotyczącej pracy podobnej min. 1.000.000 zł netto. W pracach podobnych Wykonawca musi także wykazać realizacje różnych technologii wykonania. Ponadto Zamawiający dopuszcza, że którakolwiek z instalacji specjalistycznych związanych z obiektem wyszczególniona w pkt. a) będzie zrealizowana w innym zamówieniu i zamawiający uzna wówczas warunek za spełniony. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać, ze Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować przy realizacji zadania opisanego w SIWZ, minimum: a) jedną osobą posiadającą wyższe wykształcenie i uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i legitymującą się min.: i). 5-letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy i jedną zrealizowaną inwestycją w charakterze kierownika budowy, której wielkość i charakter odpowiada przedmiotowi zamówienia zgodnej z opisem prac podobnych do realizacji przedmiotu zamówienia, lub Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. 2006 Nr 156 poz.1118 za zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2006 Nr 83 poz. 578 ze zm.), a także uprawnienia odpowiadające powyższym wymogom, a wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać, ze Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w tym: a) posiadają dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej, jak 500.000 zł. b) Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać, ze Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz Ofertowy - wg Zał. nr 1 do SIWZ, 2. Specyfikację do oferty cenowej w postaci tabeli elementów rozliczeniowych TER według wzoru, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ; 3. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, sekretariat Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
05.12.2013.12.50.39_ZP.271.21.01.2013.IM-Wyjasnienie_zaistnialej_omylki (PDF, 80.27Kb) 2013-12-05 12:50:39 249
05.12.2013.12.55.41_SIWZ-wersja_koncowa (ZIP, 959.07Kb) 2013-12-05 12:55:41 168
zal._nr_9-dok._projekt (ZIP, 53.53Mb) 2013-12-04 10:54:46 225
zal._nr_10_-pw (ZIP, 68.50Mb) 2013-12-04 10:54:46 237
zal._nr_11-stwiorb_-_cz_ogolna_i_bud (PDF, 25.36Mb) 2013-12-04 10:54:46 224
zal._nr_12-przedmiar_robot_-_od_ini (PDF, 73.43Kb) 2013-12-04 10:54:46 341
zal._nr_13-wyjasnienia (ZIP, 1.32Mb) 2013-12-04 10:54:46 215
zal._nr_14-zmiana_dokumentacji_projektowej (ZIP, 97.13Kb) 2013-12-04 10:54:46 209
siwz+_zal (ZIP, 1,023.41Kb) 2013-12-04 10:54:46 238

Wyjaśnienia i modyfikacje

Wynik postępowania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
23.01.2014.09.51.35 Ogloszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 154.96Kb) 2014-01-23 09:51:35 15

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
04 gru 2013

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
04 gru 2013, godz. 10:54

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
23 sty 2014, godz. 09:51