Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Udzielenie kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Płoty w kwocie 2 000 000,00

Płoty: Udzielenie kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Płoty w kwocie 2 000 000,00

Numer ogłoszenia: 317808 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3851415, faks 91 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Płoty w kwocie 2 000 000,00.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: III.1. Udzielenie kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Płoty w kwocie 2 000 000,00 zł: a)okres wykorzystania kredytu do dnia: 31.12.2015 r.; b)karencja w spłacie rat do 30.03.2017 r., c)okres spłaty kredytu: od dnia 31 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. w następujących terminach i ratach: 1.31.03.2017 r. 50 000,00; 2.30.06.2017 r. 50 000,00; 3.30.09.2017 r. 50 000,00; 4.31.12.2017 r. 50 000,00; 5.31.03.2018 r. 50 000,00; 6.30.06.2018 r. 50 000,00; 7.30.09.2018 r. 50 000,00; 8.31.12.2018 r. 50 000,00; 9.31.03.2019 r. 50 000,00; 10.30.06.2019 r. 50 000,00; 11.30.09.2019 r. 50 000,00; 12.31.12.2019 r. 50 000,00; 13.31.03.2020 r. 50 000,00; 14.30.06.2020 r. 50 000,00; 15.30.09.2020 r. 50 000,00; 16.31.12.2020 r. 50 000,00; 17.31.03.2021 r. 50 000,00; 18.30.06.2021 r. 50 000,00; 19.30.09.2021 r. 50 000,00; 20.31.12.2021 r. 50 000,00; 21.31.03.2022 r. 50 000,00; 22.30.06.2022 r. 50 000,00; 23.30.09.2022 r. 50 000,00; 24.31.12.2022 r. 50 000,00; 25.31.03.2023 r. 50 000,00; 26.30.06.2023 r. 50 000,00; 27.30.09.2023 r. 50 000,00; 28.31.12.2023 r. 50 000,00; 29.31.03.2024 r. 50 000,00; 30.30.06.2024 r. 50 000,00; 31.30.09.2024 r. 50 000,00; 32.31.12.2024 r. 50 000,00; 33.31.03.2025 r 50 000,00; 34.30.06.2025 r. 50 000,00; 35.30.09.2025 r. 50 000,00; 36.31.12.2025 r. 50 000,00; 37.31.03.2026 r 50 000,00; 38.30.06.2026 r. 50 000,00; 39.30.09.2026 r. 50 000,00; 40.31.12.2026 r. 50 000,00; ŁĄCZNIE 2 000 000,00. d)Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, ostatniego dnia miesiąca, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu, począwszy miesiąca styczeń 2016 r. e)dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego z ostatecznym terminem wykorzystania kredytu do dnia 31.12.2015 r. f)kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ, g)Bank nie może pobierać prowizji od uruchomienia kredytu, h)Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów, i)zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2026.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania ww. warunku metodą spełnia - nie spełnia na podstawie treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, które należy dołączyć do oferty
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania ww. warunku metodą spełnia - nie spełnia na podstawie treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania ww. warunku metodą spełnia - nie spełnia na podstawie treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania ww. warunku metodą spełnia - nie spełnia na podstawie treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania ww. warunku metodą spełnia - nie spełnia na podstawie treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. Projekt umowy, który musi być zgodny z warunkami określonymi w specyfikacji (ze szczególnym uwzględnieniem ROZDZIALE XVII SIWZ) i ze złożoną ofertą oraz winien być sporządzony zgodnie z zapisem ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 128.). 3.Stosowne Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Termin uruchomienia transzy kredytu - 3

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2015 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, SEKRETARIAT URZĘDU.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
24.11.2015.14.58.59_SIWZ (ZIP, 664.73Kb) 2015-11-24 14:58:59 114

Wyjaśnienia i modyfikacje

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Wynik postępowania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
31.12.2015.01.43.12 Ogloszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 161.29Kb) 2015-12-31 01:43:12 40

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
24 lis 2015

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
24 lis 2015, godz. 14:58

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
31 gru 2015, godz. 01:43