Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Udzielenie kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.ploty.pl

Płoty: Udzielenie kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
Numer ogłoszenia: 41929 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3851415, faks 91 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów a) okres wykorzystania kredytu do dnia: 31.12.2016 r. b) karencja w spłacie rat do 30.03.2018 r., c) okres spłaty kredytu: od dnia 31 marca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. w następujących terminach i ratach: 1. 31.03.2018 r. - 25 000,00 zł; 2. 30.06.2018 r. - 25 000,00 zł; 3. 30.09.2018 r. - 25 000,00 zł; 4. 31.12.2108 r. - 25 000,00 zł; 5. 31.03.2019 r. - 25 000,00 zł; 6. 30.06.2019 r. - 25 000,00 zł; 7. 30.09.2019 r. - 25 000,00 zł; 8. 31.12.2019 r. - 25 000,00 zł; 9. 31.03.2020 r. - 25 000,00 zł; 10. 30.06.2020 r. - 25 000,00 zł; 11. 30.09.2020 r. - 25 000,00 zł; 12. 31.12.2020 r. - 25 000,00 zł; 13. 31.03.2021 r. - 25 000,00 zł; 14. 30.06.2021 r. - 25 000,00 zł; 15. 30.09.2021 r. - 25 000,00 zł; 16. 31.12.2021 r. - 25 000,00 zł; 17. 31.03.2022 r. - 25 000,00 zł; 18. 30.06.2022 r. - 25 000,00 zł; 19. 30.09.2022 r. - 25 000,00 zł; 20. 31.12.2022 r. - 25 000,00 zł; 21. 31.03.2023 r. - 25 000,00 zł; 22. 30.06.2023 r. - 25 000,00 zł; 23. 30.09.2023 r. - 25 000,00 zł; 24. 31.12.2023 r. - 25 000,00 zł; 25. 31.03.2024 r. - 25 000,00 zł; 26. 30.06.2024 r. - 25 000,00 zł; 27. 30.09.2024 r. - 25 000,00 zł; 28. 31.12.2024 r. - 25 000,00 zł; 29. 31.03.2025 r. 25 000,00 30. 30.06.2025 r. - 25 000,00 zł; 31. 30.09.2025 r. - 25 000,00 zł; 32. 31.12.2025 r. - 25 000,00 zł; 33. 31.03.2026 r. - 25 000,00 zł; 34. 30.06.2026 r. - 25 000,00 zł; 35. 30.09.2026 r. - 25 000,00 zł; 36. 31.12.2026 r. - 25 000,00 zł; 37. 31.03.2027 r - 25 000,00 zł; 38. 30.06.2027 r. - 25 000,00 zł; 39. 30.09.2027 r. - 25 000,00 zł; 40. 31.12.2027 r. - 25 000,00 zł; ŁĄCZNIE 1 000 000,00 zł d) Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, ostatniego dnia miesiąca, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu, począwszy miesiąca styczeń 2017 r. e)dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego z ostatecznym terminem wykorzystania kredytu do dnia 31.12.2016 r.; f)kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ; g)Bank nie może pobierać prowizji od uruchomienia kredytu; h)Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów; i)zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2027.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania ww. warunku metodą spełnia - nie spełnia na podstawie treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, które należy dołączyć do oferty
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania ww. warunku metodą spełnia - nie spełnia na podstawie treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania ww. warunku metodą spełnia - nie spełnia na podstawie treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania ww. warunku metodą spełnia - nie spełnia na podstawie treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania ww. warunku metodą spełnia - nie spełnia na podstawie treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. Projekt umowy, który musi być zgodny z warunkami określonymi w specyfikacji (ze szczególnym uwzględnieniem ROZDZIALE XVII SIWZ) i ze złożoną ofertą oraz winien być sporządzony zgodnie z zapisem ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 128.). 3.Stosowne Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Termin uruchomienia transzy kredytu - 3

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, SEKRETARIAT URZĘDU.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
15.04.2016.13.05.07 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU (PDF, 339.60Kb) 2016-04-15 13:05:07 90

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
15.04.2016.13.05.07_SIWZ (ZIP, 593.53Kb) 2016-04-15 13:05:07 45

Wyjaśnienia i modyfikacje

Wynik postępowania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
30.05.2016.14.45.49 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (PDF, 229.29Kb) 2016-05-30 14:45:49 99

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
15 kwi 2016

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
15 kwi 2016, godz. 13:05

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
30 maj 2016, godz. 14:45