Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 646 810,72 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - PRZETARG NR 2

Zamawiajacy: Gmina Płoty reprezentowana przez Burmistrza Płotów Mariana Malińskiego, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na realizację na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie określonym w rozdziale 2 SIWZ.

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.),przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 646 810,72 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziesięć złotych i 72/100).
 2. okres wykorzystania kredytu do dnia: 31.12.2017 r. 
 3. karencja w spłacie rat do 30.03.2019 r.,
 4. okres spłaty kredytu: od dnia 31 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.
  w następujących terminach i ratach określonych w SIWZ.
 5. Spłata rat kapitałowych ma przypadać w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Przez dni robocze należy rozumieć dni pracy Urzędu Miejskiego w Płotach, tj. od  poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt.
 6. Spłata odsetek w okresach miesięcznych, ostatniego roboczego dnia miesiąca tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu, na podstawie dokumentów obciążeniowych,począwszy od następnego miesiąca, w którym została podpisana umowa
 7. dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego z ostatecznym terminem wykorzystania kredytu do dnia 31.12.2017 r.
 8. kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ,
 9. Bank nie może pobierać prowizji od uruchomienia kredytu,
 10. Zamawiającemu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, będzie przysługiwało prawo do: a) niewykorzystania pełnej kwoty kredytu; b) wcześniejszej spłaty kredytu; c) niezłożenia dyspozycji uruchomienia kredytu.
 11. zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel „in blanco”,
 12. Oprocentowanie i marża (odsetki):
     1. w celu przygotowania  oferty (obliczania kosztów obsługi kredytu) należy posłużyć się stałą wartością stawki WIBOR 3M z dnia 30 października 2017 r. powiększoną o stałą marżę banku.
     2. udzielony kredyt będzie spłacany w oparciu o oprocentowanie zmienne tj. stawkę WIBOR 3M z notowania na ostatni dzień roboczy kolejnego miesiąca spłaty kredytu, poprzedzającego rozpoczęcie okresu obrachunkowego za jaki należne odsetki są naliczane i spłacane, powiększoną o stałą marżę banku.
 13. Koszty przygotowania kredytu: 0zł;
 14. Prowizja bankowa od udzielonego kredytu: 0,0%;
 15. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) nosi numer:  66113000-5 - Usługi udzielania kredytu.
 16. Zamawiający nie przewiduje możliwości powtórzenia zamówienia na podstawie art. 67 ust 1, pkt 6.
 17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych. Nie przewiduje również wnoszenia przez Wykonawców Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, zawarcia umowy ramowej, licytacji elektronicznej ani aukcji elektronicznej.
 18. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.  Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania zamówienia.
 19. Zamawiający oświadcza że nie posiada zaległości finansowych wobec Zakładu Ubezpieczeń społecznych i Urzędu Skarbowego.
 20. Zamawiający oświadcza, że nie posiada zaległych zobowiązań finansowych.
 21. Zamawiający oświadcza, że w Gminie Płoty nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 22. Zamawiający oświadcza, że wobec Gminy Płoty nie jest  i nie było prowadzone postępowanie egzekucyjne.
 23. Zamawiający oświadcza, że nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującymi jednostkę.
 24. Zamawiający oświadcza, że Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu i umowie kredytowej.
 25. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ - do pobrania w sekcji poniżej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
30.10.2017.11.10.20 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU (PDF, 474.02Kb) 2017-10-30 11:10:20 95

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
30.10.2017.11.10.20_SIWZ (ZIP, 4.30Mb) 2017-10-30 11:10:20 20

Wyjaśnienia i modyfikacje

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
10.11.2017.14.05.07 ZP.271.6.03.2017.IM - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 202.78Kb) 2017-11-10 14:05:07 62

Wynik postępowania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19.12.2017.11.10.49 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (PDF, 379.61Kb) 2017-12-19 11:10:50 32

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
30 paź 2017

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
30 paź 2017, godz. 11:10

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
19 gru 2017, godz. 11:10