Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II - Zadanie 2 - Budowa kompleksu boisk (ORLIK 2012)

Płoty: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II - Zadanie 2 - Budowa kompleksu boisk   (ORLIK 2012)
Numer ogłoszenia: 281713 - 2011; data zamieszczenia: 27.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3851415, faks 091 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II - Zadanie 2 - Budowa kompleksu boisk (ORLIK 2012).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II - Zadanie 2 - Budowa kompleksu boisk (ORLIK 2012) do kwoty 791 000,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy 00/100) - Wspólny Słownik Zamówień: (PCV) 66.11.30.00 - 5 Usługi udzielania kredytu. a)Zamawiający dopuszcza możliwość sfinansowania inwestycji kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego; b)okres wykorzystania kredytu do dnia: 31.12.2011 r. , jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu wykorzystania kredytu; c)karencja w spłacie rat do 30.12.2012 r., d)okres spłaty kredytu: od dnia 31 grudnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w następujących terminach i ratach: 1. 31.12.2012 r. 19 775,00 zł; 2. 31.03.2013 r. 19 775,00 zł; 3. 30.06.2013 r. 19 775,00 zł; 4. 30.09.2013 r. 19 775,00 zł; 5. 31.12.2013 r. 19 775,00 zł; 6. 31.03.2014 r. 19 775,00 zł; 7. 30.06.2014 r. 19 775,00 zł; 8. 30.09.2014 r. 19 775,00 zł; 9. 31.12.2014 r. 19 775,00 zł; 10. 31.03.2015 r. 19 775,00 zł; 11. 30.06.2015 r. 19 775,00 zł; 12. 30.09.2015 r. 19 775,00 zł; 13. 31.12.2015 r. 19 775,00 zł; 14. 31.03.2016 r. 19 775,00 zł; 15. 30.06.2016 r. 19 775,00 zł; 16. 30.09.2016 r. 19 775,00 zł; 17. 31.12.2016 r. 19 775,00 zł; 18. 31.03.2017 r. 19 775,00 zł; 19. 30.06.2017 r. 19 775,00 zł; 20. 30.09.2017 r. 19 775,00 zł; 21. 31.12.2017 r. 19 775,00 zł; 22. 31.03.2018 r. 19 775,00 zł; 23. 30.06.2018 r. 19 775,00 zł; 24. 30.09.2018 r. 19 775,00 zł; 25. 31.12.2018 r. 19 775,00 zł; 26. 31.03.2019 r. 19 775,00 zł; 27. 30.06.2019 r. 19 775,00 zł; 28. 30.09.2019 r. 19 775,00 zł; 29. 31.12.2019 r. 19 775,00 zł; 30. 31.03.2020 r. 19 775,00 zł; 31. 30.06.2020 r. 19 775,00 zł; 32. 30.09.2020 r. 19 775,00 zł; 33. 31.12.2020 r. 19 775,00 zł; 34. 31.03.2021 r. 19 775,00 zł; 35. 30.06.2021 r. 39 550,00 zł; 36. 30.09.2021 r. 39 550,00 zł; 37. 31.12.2021 r. 39 550,00 zł; ŁĄCZNIE 791 000,00 zł e)Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, ostatniego dnia miesiąca, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu, na podstawie dokumentów obciążeniowych począwszy od następnego miesiąca, w którym została podpisana umowa. f)dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego z ostatecznym terminem wykorzystania kredytu do dnia 31.12.2011 r., jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu wykorzystania kredytu. g)Wykorzystanie kredytu nastąpi w formie przelewu na rachunek Zamawiającego; h)Koszty przygotowania kredytu: 0zł; i)Prowizja bankowa od udzielonego kredytu: 0,0%; j)Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ, k)Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów, l)Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco, m)W całym okresie kredytowania marża Oferenta pozostaje na niezmienionym poziomie; n)Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu; o)Oprocentowanie i marża: - W celu przygotowania oferty (obliczania kosztów obsługi kredytu) należy posłużyć się stałą wartością stawki WIBOR 3M z dnia 25.10.2011r. powiększoną o stałą marżę banku; - Udzielony kredyt będzie spłacany w oparciu o oprocentowanie zmienne tj. stawkę WIBOR 3M z notowania na 25 dzień każdego kolejnego miesiąca spłaty kredytu, poprzedzającego rozpoczęcie okresu obrachunkowego za jaki należne odsetki są naliczane i spłacane, powiększoną o stałą marżę banku. p)W całym okresie kredytowania marża Oferenta pozostaje na niezmienionym poziomie;.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2021.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z póz. zm.) bądź inne wymagane właściwymi przepisami prawa zezwolenie lub inne dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ - na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ - na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ - na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ - na zasadzie spełnia nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii; 3. Projekt umowy Wykonawcy - z uwzględnieniem warunków opisanych w zakresie przedmiotu zamówienia - punkt 15 niniejszej SIWZ wraz z harmonogramem spłat

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, Sekretariat Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o zamowieniu (PDF, 101.41Kb) 2011-10-27 10:06:41 78

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zalaczniki_do_SIWZ_nr_4_do_17 (ZIP, 2.02Mb) 2011-10-27 10:08:27 93
Zalaczniki_do_SIWZ_nr_18_do_22 (ZIP, 2.43Mb) 2011-10-27 10:09:22 82
SIWZ (PDF, 201.44Kb) 2011-10-27 10:06:41 124

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowaniu (PDF, 67.53Kb) 2011-11-08 13:29:19 88

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
27 paź 2011

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
27 paź 2011, godz. 10:06

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
08 lis 2011, godz. 13:29