Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II - Zadanie 2 - Budowa kompleksu boisk (ORLIK 2012) - postępowanie przetargowe nr 5.

Płoty: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II - Zadanie 2 - Budowa kompleksu boisk (ORLIK 2012) - postępowanie przetargowe nr 5.
Numer ogłoszenia: 346329 - 2011; data zamieszczenia: 28.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3851415, faks 091 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II - Zadanie 2 - Budowa kompleksu boisk (ORLIK 2012) - postępowanie przetargowe nr 5..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II - Zadanie 2 - Budowa kompleksu boisk (ORLIK 2012) do kwoty 791 000,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy 00)100) a)Zamawiający dopuszcza możliwość sfinansowania inwestycji kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego; b)okres wykorzystania kredytu do dnia: 31.01.2012 r. , jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu wykorzystania kredytu; c)karencja w spłacie rat do 30.12.2012 r., d)okres spłaty kredytu: od dnia 31 grudnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w następujących terminach i ratach: 1. - 31.12.2012 r. - 19 775,00 zł; 2. - 31.03.2013 r. - 19 775,00 zł; 3. - 30.06.2013 r. - 19 775,00 zł; 4. - 30.09.2013 r. - 19 775,00 zł; 5. - 31.12.2013 r. - 19 775,00 zł; 6. - 31.03.2014 r. - 19 775,00 zł; 7. - 30.06.2014 r. - 19 775,00 zł; 8. - 30.09.2014 r. - 19 775,00 zł; 9. - 31.12.2014 r. - 19 775,00 zł; 10. - 31.03.2015 r. - 19 775,00 zł; 11. - 30.06.2015 r. - 19 775,00 zł; 12. - 30.09.2015 r. - 19 775,00 zł; 13. - 31.12.2015 r. - 19 775,00 zł; 14. - 31.03.2016 r. - 19 775,00 zł; 15. - 30.06.2016 r. - 19 775,00 zł; 16. - 30.09.2016 r. - 19 775,00 zł; 17. - 31.12.2016 r. - 19 775,00 zł; 18. - 31.03.2017 r. - 19 775,00 zł; 19. - 30.06.2017 r. - 19 775,00 zł; 20. - 30.09.2017 r. - 19 775,00 zł; 21. - 31.12.2017 r. - 19 775,00 zł; 22. - 31.03.2018 r. - 19 775,00 zł; 23. - 30.06.2018 r. - 19 775,00 zł; 24. - 30.09.2018 r. - 19 775,00 zł; 25. - 31.12.2018 r. - 19 775,00 zł; 26. - 31.03.2019 r. - 19 775,00 zł; 27. - 30.06.2019 r. - 19 775,00 zł; 28. - 30.09.2019 r. - 19 775,00 zł; 29. - 31.12.2019 r. - 19 775,00 zł; 30. - 31.03.2020 r. - 19 775,00 zł; 31. - 30.06.2020 r. - 19 775,00 zł; 32. - 30.09.2020 r. - 19 775,00 zł; 33. - 31.12.2020 r. - 19 775,00 zł; 34. - 31.03.2021 r. - 19 775,00 zł; 35. - 30.06.2021 r. - 39 550,00 zł; 36. - 30.09.2021 r. - 39 550,00 zł; 37. - 31.12.2021 r. - 39 550,00 zł; ŁĄCZNIE: 791 000,00 zł; e) Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, ostatniego dnia miesiąca, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu, na podstawie dokumentów obciążeniowych począwszy od następnego miesiąca, w którym została podpisana umowa. f) dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego z ostatecznym terminem wykorzystania kredytu do dnia 31.01.2012 r., jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu wykorzystania kredytu. g) Wykorzystanie kredytu nastąpi w formie przelewu na rachunek Zamawiającego; h) Koszty przygotowania kredytu: 0zł; i) Prowizja bankowa od udzielonego kredytu: 0,0%; j) Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ, k) Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów, l) Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco, m) W całym okresie kredytowania marża Oferenta pozostaje na niezmienionym poziomie; n) Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu; o) Oprocentowanie i marża W celu przygotowania oferty (obliczania kosztów obsługi kredytu) należy posłużyć się stałą wartością stawki WIBOR 3M z dnia 28.12.2011r. powiększoną o stałą marżę banku. Udzielony kredyt będzie spłacany w oparciu o oprocentowanie zmienne tj. stawkę WIBOR 3M z notowania na 20 dzień każdego kolejnego miesiąca spłaty kredytu, poprzedzającego rozpoczęcie okresu obrachunkowego za jaki należne odsetki są naliczane i spłacane, powiększoną o stałą marżę banku. W przypadku, gdy będzie to dzień ustawowo wolny od pracy, wysokość oprocentowania będzie ustalana w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. Dzień roboczy jest dniem, w którym banki prowadzą działalność na rynku międzybankowym. p) W całym okresie kredytowania marża Oferenta pozostaje na niezmienionym poziomie. Zgodnie ze SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2021.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z póz. zm.) bądź inne wymagane właściwymi przepisami prawa zezwolenie lub inne dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia - na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ - na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ - na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ - na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ - na zasadzie spełnia nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii; 3. Projekt umowy Wykonawcy - z uwzględnieniem warunków opisanych w zakresie przedmiotu zamówienia - punkt 15 niniejszej SIWZ wraz z harmonogramem spłat

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, Sekretariat Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zalaczniki_do_SIWZ_nr_1_do_nr_3 (DOC, 46.50Kb) 2011-12-28 14:07:59 134
Zalaczniki_do_SIWZ_nr_4_do_17 (ZIP, 2.02Mb) 2011-12-28 14:08:34 128
Zalaczniki_do_SIWZ_nr_18_do_22 (ZIP, 2.43Mb) 2011-12-28 14:09:37 127
Zalaczniki_do_SIWZ_nr_23_do_27 (ZIP, 719.11Kb) 2011-12-28 14:09:58 127
SIWZ (PDF, 354.67Kb) 2011-12-28 14:07:48 135

Wynik postępowania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
28 gru 2011

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
28 gru 2011, godz. 14:07

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
09 sty 2012, godz. 13:17