Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego Budowa regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II - Zadanie 1 - Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w kwocie 1 300 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych)

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego Budowa regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II - Zadanie 1 - Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w kwocie 1 300 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych)
Numer ogłoszenia: 380440 - 2009; data zamieszczenia: 30.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3851415, faks 091 3851866.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego Budowa regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II - Zadanie 1 - Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w kwocie 1 300 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 1 300 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych 00)100) na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa regionalnego ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Płotach - Etap II - Zadanie 1 - Budowa boiska treningowego do piłki nożnej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Złożenie dokumentów, o których mowa w punkcie 7. SIWZ.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem do SIWZ i oświadczenie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2009 godzina 10:15, miejsce: Urząd Miejski w Płotach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty Sekretariat Urzędu.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ (PDF, 127.07Kb) 2009-10-30 13:33:02 284

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wyjasnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 132.29Kb) 2009-11-03 10:35:00 63
zalacznik nr 1 do wyjsnien nr 2 (PDF, 447.61Kb) 2009-11-05 14:29:10 86
Wyjasnienie nr 2 tresci SIWZ (PDF, 69.86Kb) 2009-11-05 14:36:31 76
Zmiana nr 2 do SIWZ (PDF, 110.02Kb) 2009-11-05 14:33:21 60
Zmiana nr 3 do SIWZ (PDF, 76.92Kb) 2009-11-17 15:14:12 34

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o zmianie ogloszenia2 (PDF, 93.13Kb) 2009-11-17 15:14:12 58
Ogloszenie o zmianie ogloszenia (PDF, 74.99Kb) 2009-11-03 10:32:51 79

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 71.39Kb) 2009-11-30 14:43:43 13

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 92.70Kb) 2009-12-16 10:59:54 67

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
30 paź 2009

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
30 paź 2009, godz. 13:33

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
16 gru 2009, godz. 10:59