Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Termomodernizacja i kolorystyka elewacji Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Piastowej 8 w Płotach Numer ogłoszenia: 199428 - 2009;

Płoty: Termomodernizacja i kolorystyka elewacji Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Piastowej 8 w Płotach
Numer ogłoszenia: 199428 - 2009; data zamieszczenia: 18.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3851415, faks 091 3851866.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl , www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja i kolorystyka elewacji Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Piastowej 8 w Płotach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót budowlanych obejmujących: a) docieplenie styropianem ścian, b) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej z renowacją ościeży okiennych piwnic i przemurowaniem otworów okiennych, c) wykonanie obróbek blacharskich, d) remont schodów zewnętrznych, e) wykonanie kolorystyki elewacji. Oferta powinna obejmować cały zakres zamówienia, opisanych w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarze Robót oraz Dokumentacji Projektowej..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.10-5, 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6, 45.32.00.00-6, 45.42.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 80.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca musi dostarczyć wraz z ofertą wadium ofertowe w wysokości 15.000,00 PLN. Wadium ofertowe winno być wniesione w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji powinno mieć ważność o 10 dni dłuższą jak ważność oferty.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się na równych prawach Wykonawcy którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przestawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają być dostarczone przez Wykonawców znajduje się w pkt. 15 Instrukcji dla Wykonawców stanowiących tom I SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


  • 1 - Cena - 90
  • 2 - Termin wykonania zamówienia - 10

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach Pl. Konstytucji 3 Maja 1 72-310 Płoty.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2009 godzina 14:30, miejsce: Urząd Miejski w Płotach Pl. Konstytucji 3 Maja 1 72-310 Płoty Sekretariat Urzędu Miejskiego w Płotach.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Tom_V_-_Sytuacja_-_rys_1_-_SP3 (PDF, 95.05Kb) 2009-06-18 15:24:23 27
Tom_V_-_Rzut_piwnic_-_rys_2_-_SP3 (PDF, 181.20Kb) 2009-06-18 15:24:23 25
Tom_III_-_STWiORB_-_SP3 (PDF, 364.94Kb) 2009-06-22 14:00:23 35
Tom_I_-_Instrukcja_dla_Wykonawcow_-_SP3 (DOC, 422.50Kb) 2009-06-18 15:24:23 67
Tom_II_-_Ramowy_wzor_umowy_-_SP3 (DOC, 128.00Kb) 2009-06-18 15:24:23 35
Tom_IV_-_Przedmiar_robot_-_SP3 (PDF, 41.97Kb) 2009-06-18 15:24:23 74
Tom_V_-_Charakterystyka_energetyczna_-_SP3 (PDF, 371.70Kb) 2009-06-18 15:24:23 34
Tom_V_-_oswiadcz_projektanta_-_SP3 (PDF, 75.16Kb) 2009-06-18 15:24:23 271
Tom_V_-_pozwolenie_na_budowe_-_SP3 (PDF, 351.66Kb) 2009-06-18 15:24:23 139
Tom_V_-_Rzut_parteru_-_rys_3_-_SP3 (PDF, 220.86Kb) 2009-06-18 15:24:23 32
Tom_V_-_Rzut_pietra_-_rys_4_-_SP3 (PDF, 214.01Kb) 2009-06-18 15:24:23 34
Tom_V_-_Rzut_dachu_-_rys_5_-_SP3 (PDF, 42.66Kb) 2009-06-18 15:24:23 34
Tom_V_-_Przekroj_a-a_-_rys_6_-_SP3 (PDF, 92.09Kb) 2009-06-18 15:24:23 142
Tom_V_-_Kolorystyka_elew_front_tyl_i_wewn_-_rys_7_-_SP3 (PDF, 219.17Kb) 2009-06-18 15:24:23 31
Tom_V_-_Kolorystyka_elew_boczne_-_rys_8_-_SP3 (PDF, 64.45Kb) 2009-06-18 15:24:23 40
Tom_V_-_Zestawienie_okien_i_drzwi_-_rys_9_-_SP3 (PDF, 26.06Kb) 2009-06-18 15:24:23 57
SIWZ_-_strona_tytulowa (PDF, 148.58Kb) 2009-06-18 15:24:23 137
SIWZ_-_strona_tytulowa (PDF, 148.58Kb) 2009-06-18 15:24:23 33

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Poprawka nr1 do SWIZ (PDF, 110.39Kb) 2009-06-22 14:54:19 26
Wyjasnienie tresci SWIZ (PDF, 118.85Kb) 2009-07-03 15:47:02 49

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 150.67Kb) 2009-07-16 15:15:48 7

Udzielenie zamówienia


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
18 cze 2009

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
18 cze 2009, godz. 15:24

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
05 sie 2009, godz. 11:39