Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Sprzedaż, dostawa i montaż urządzeń 8 siłowni plenerowych w ramach realizacji operacji pn.: Fitness pod chmurką zakup i montaż siłowni plenerowej w miejscowościach: Słudwia, Modlimowo, Truskolas, Mechowo, Pniewo, Wicimice Czarne, Sowno, Gmina Płoty

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.ploty.pl
 

 

Płoty: Sprzedaż, dostawa i montaż urządzeń 8 siłowni plenerowych w ramach realizacji operacji pn.:Fitness pod chmurką - zakup i montaż siłowni plenerowej w miejscowościach: Słudwia, Modlimowo, Truskolas, Mechowo, Pniewo, Wicimice Czarne, Sowno, Gmina Płoty
Numer ogłoszenia: 12691 - 2015; data zamieszczenia: 29.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3851415, faks 91 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż, dostawa i montaż urządzeń 8 siłowni plenerowych w ramach realizacji operacji pn.:Fitness pod chmurką - zakup i montaż siłowni plenerowej w miejscowościach: Słudwia, Modlimowo, Truskolas, Mechowo, Pniewo, Wicimice Czarne, Sowno, Gmina Płoty.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Sprzedaż, dostawa i montaż urządzeń 8 siłowni plenerowych w ramach realizacji operacji pn.: Fitness pod chmurką - zakup i montaż siłowni plenerowej w miejscowościach: Słudwia, Modlimowo, Truskolas, Mechowo, Pniewo, Wicimice Czarne, Sowno, Gmina Płoty w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007 - 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na podstawie Umowy Przyznania Pomocy nr 01503-6930-UM1630592/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. 1) Miejsce realizacji operacji: a) Słudwia, Gmina Płoty - dz. nr 48 Obręb 0014 Słudwia; b) Modlimowo, Gmina Płoty - dz. nr 158/2 Obręb 0009 Modlimowo; c) Truskolas, Gmina Płoty - dz. nr 105 Obręb 0016 Truskolas, d) Mechowo, Gmina Płoty - dz. nr 85 Obręb 0017 Mechowo; e) Pniewo, Gmina Płoty - dz. nr 160 Obręb 0003 Pniewo; f) Wicimice, Gmina Płoty - dz. nr 320/15 Obręb 0004 Wicimice; g) Czarne, Gmina Płoty - dz. nr 153/5 Obręb 0026 Czarne; h) Sowno, Gmina Płoty - dz. nr 185/8 Obręb 0018 Sowno. 2) Zakres urządzeń do dostawy i montażu: a) Urządzenie typu ORBITREK - 8 szt. - wymagania odnoście funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń - wzmacnia mięśnie nóg, ramion i tułowia, korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy, poprawia koordynację ruchową, wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej. b) Urządzenie typu BIEGACZ - 8 szt. - wymagania odnoście funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń - wzmacnia mięśnie nóg i brzucha, korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy, poprawia koordynację ruchową, wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej. c) Urządzenie typu WAHADŁO - 8 szt. - wymagania odnoście funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń - wzmacnia mięśnie brzucha i bioder, korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy, poprawia koordynację ruchową, wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej. d) Urządzenie typu WYCIĄG GÓRNY PODWÓJNY - 8 szt. - wymagania odnoście funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń - wzmacnia mięśnie klatki piersiowej ,pleców i ramion. e) Urządzenie typu WIOŚLARZ - 8 szt. - wymagania odnoście funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń - wzmacnia mięśnie nóg ,ramion, tułowia i pleców, korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy, poprawia koordynację ruchową, wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej. f) Urządzenie typu PRASA RĘCZNA ) PRASA NOŻNA - 8 szt. - wymagania odnoście funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń - Wzmacnia mięśnie nóg , klatki piersiowej, pleców i ramion 3) Parametry techniczne urządzeń: a) urządzenie montowane na metalowych słupach nośnych; średnica minimalna 114mm, grubość minimalna 3,6mm, b) kryza metalowa mocująca grubość minimalna 18mm, c) montaż na prefabrykacie betonowym stożkowym z zatopioną kotwą, śruby mocujące klasa wytrzymałości minimum 8,8 - stopa betonowa zbrojona kotwą stalową. Klasa betonu: B 25. Głębokość posadowienia od -0,60 cm do - 1m, d) podkład cynkowy PZ 770, e) lakier proszkowy poliestrowy, f) siedziska , stopnice stal nierdzewna otworowana, g) śruby, podkładki itp. stal nierdzewna, h) końcówki rur, profili itp. trwale zaślepione przez zaspawanie, i) łożyska zamknięte, bezobsługowe zabezpieczone simeringiem, j) odbojniki ograniczające niebezpieczne wychylenie elementów urządzenia, k) elementy narażone na zużycie(stopnice) nie mogą być łączone na stałe z urządzeniem- umożliwienie wymiany, l) maksymalna dopuszczalna waga ćwiczącego 130 kg, m) gwarancja min. 36 miesięcy, n) wszystkie urządzenia w jednakowych kolorach z palety RAL. Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, podany jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia charakterystyki przedmiotu zamówienia, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub lepsze parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego z zachowaniem stref bezpieczeństwa wynikającej z normy PN-EN 1176-1:2009 oraz normy PN-EN 1176-7:2009. Wszystkie urządzenia muszą być nowe, bezobsługowe i zapewniać bezawaryjne i długotrwałe użytkowane. Wykonawca gwarantuje dostępność każdej części zamiennej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jednocześnie winien przestrzegać warunków umowy oraz odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót i za ich zgodność z dokumentacją. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu (w formie papierowej bądź na płycie CD) rysunki, zdjęcia i opis techniczny z podaniem parametrów technicznych, stref bezpieczeństwa oferowanych urządzeń sportowych potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga dostarczenia (wersji papierowej) Regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.41.00.00-5, 37.53.52.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: dwóch dostaw wraz z montażem urządzeń siłowni plenerowej na łączną kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł brutto. Ocena ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ - załącznik nr 1; 2. odpowiednie pełnomocnictwa i upoważnienia, wymagane postanowieniami SIWZ; 3. wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.02.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty. SEKRETARIAT URZĘDU.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Fitness pod chmurką - zakup i montaż siłowni plenerowej w miejscowościach: Słudwia, Modlimowo, Truskolas, Mechowo, Pniewo, Wicimice Czarne, Sowno, Gmina Płoty w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007 - 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na podstawie Umowy Przyznania Pomocy nr 01503-6930-UM1630592/14 z dnia 29 grudnia 2014 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
29.01.2015.14.27.31 Ogloszenie o zamowieniu (PDF, 548.27Kb) 2015-01-29 14:27:31 16

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
29.01.2015.14.27.31_SIWZ (ZIP, 9.71Mb) 2015-01-29 14:27:31 82

Wyjaśnienia i modyfikacje

Wynik postępowania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
11.03.2015.08.44.58 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (PDF, 346.38Kb) 2015-03-11 08:44:58 37

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
29 sty 2015

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
29 sty 2015, godz. 14:27

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
11 mar 2015, godz. 08:44