Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Sprzedaż, dostawa i montaż 31 lamp ulicznych solarnych w ramach realizacji operacji pn.: Dostawa i montaż 31 ulicznych lamp solarnych na terenie miejscowości wiejskich w Gminie Płoty

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.ploty.pl

Płoty: Sprzedaż, dostawa i montaż 31 lamp ulicznych solarnych w ramach realizacji operacji pn.: Dostawa i montaż 31 ulicznych lamp solarnych na terenie miejscowości wiejskich w Gminie Płoty
Numer ogłoszenia: 20945 - 2015; data zamieszczenia: 17.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3851415, faks 91 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż, dostawa i montaż 31 lamp ulicznych solarnych w ramach realizacji operacji pn.: Dostawa i montaż 31 ulicznych lamp solarnych na terenie miejscowości wiejskich w Gminie Płoty.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Sprzedaż, dostawa i montaż 31 lamp ulicznych solarnych w ramach realizacji operacji pn.: Dostawa i montaż 31 ulicznych lamp solarnych na terenie miejscowości wiejskich w Gminie Płoty - Umowa o przyznanie pomocy nr 01471-6930-UM1630593)14 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 29.12.2014r. Miejsce realizacji operacji: a) m. Wytok - 13 szt. (dz. nr 44 droga- 2 lampy przy cmentarzu komunalnym, dz. nr 48 droga- 1 lampa przy placu zabaw 1 szt. na skrzyżowaniu dróg, dz. nr 153 droga- 5 szt, dz. nr 178 droga - 1 szt. na skrzyżowaniu dróg i dz. nr 159 droga 3szt, obręb ewidencyjny 0015 Wytok.) b) m. Truskolas - 6szt. (dz. nr 332 droga - 1 szt., dz.nr 330)2 droga - 1szt, dz.nr 105 teren świetlicy wiejskiej - 2 szt., dz.nr 340 droga - 1 szt, dz.nr 350)3 droga - 1 szt. obręb ewidencyjny 0016 Truskolas) c) m. Karczewie - 2szt. (dz.nr 8)14 teren świetlicy wiejskiej - 2 szt, obręb ewidencyjny 0012 Karczewie) d) m. Jarzysław - 1 szt. (dz.nr 1)28 teren placu zabaw - 1 szt., obręb ewidencyjny 0029 Jarzysław) e) m. Czarne - 1 szt. (dz.nr 180 teren placu zabaw - 1 szt., obręb ewidencyjny 0026 Czarne) f) m. Lisowo - 4 szt. ( dz.nr 11)23 teren świetlicy wiejskiej - 2 szt., dz. nr 23)2 droga 1szt., dz.nr 9)4 droga - 1 szt., obręb ewidencyjny 0030 Lisowo) g) m. Mechowo - 4 szt. (dz.nr 36 teren świetlicy wiejskiej - 2 sz.t, dz. nr 120 droga - 1szt., dz.nr 97 droga - 1 szt., obręb ewidencyjny 0017 Mechowo). Parametry techniczne urządzeń: a. Słup z ochroną antykorozyjną - ocynk, grubość ścianki min. 4mm, wysokość 5,5m, slup wzmocniony (strefa wiatrowa II), na fundamencie, b. Źródło światła - LED (barwa zimna biała) c. Oprawa uliczna LED o mocy min. 16W d. Panel fotowoltaiczny (1 szt.) - monokrystaliczny min. 180W)12V lub 2 szt. O mocy 130W każdy e. Pojemność akumulatora min. 150Ah, pełny żel, zabudowany w stalowej skrzyni, zakopany w ziemi f. Zabezpieczenia nadmiarowo prądowe paneli fotowoltaicznych, oprawy LED i akumulatora g. Sterownik solarny o prądzie ładowania min. 15Ah, zabudowany wewnątrz słupa h. Układ pomiaru prądu ładowania akumulatora i. Autonomia (praca ciągła w skrajnie niekorzystnych warunkach) min 6 dni j. Sposób włączania - czujnik zmierzchowy z możliwością sterowania mocą oprawy k. Zabezpieczenie przed kradzieżą l. Warunki klimatyczne dla całej lampy: -25 do +25st.C Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót (wraz z dostawą) w zakresie budowy instalacji lamp solarnych do zasilania oświetlenia dróg, placów zabaw oraz terenów na, których zlokalizowane są świetlice określa szczegółowo STWIOR. 1. W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące opracowania wraz z niezbędnymi uzgodnieniami: 1) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 2) Projekty technologiczno-wykonawcze i warsztatowe jeżeli okażą się potrzebne do prawidłowego wykonania robót zgodnie z założoną przez Wykonawcę technologią. 3) Dokumentację Powykonawczą wraz z: a) oświadczeniem o zgodności wykonania obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. b) protokoły badań i sprawdzeń, d) dokumentacją geodezyjno-powykonawczą. SIWZ zawiera: Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB): 2. Warunki wykonawstwa: 1) Należy przewidzieć realizację robót zgodnie z STWiORB, postanowieniami umowy, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami poczynionych uzgodnień w trakcie realizacji zadania. Wykonawca musi zapewnić siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad. 2) Kierowanie robotami będzie sprawowane przez pracowników Wykonawcy. 3) Wykonawca sporządzi i przedłoży do umowy, zaakceptowany przez Zamawiającego, szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy, określający kolejność wykonywania robót ich wartość oraz termin realizacji. 4) Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nie uwzględnionych w harmonogramie realizacji robót, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy (ponad czas ustawowy) w dni robocze lub wykonywanie robót w dni ustawowo wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Zamawiającym. 5) Wszelkie roboty ulegające zakryciu i zanikające należy zgłaszać do odbioru Inspektorowi nadzoru. Inspektor Nadzoru może zażądać wykonania dodatkowych pomiarów sprawdzających. Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykażą one nieprawidłowości wykonania. 6) Dopuszcza się materiały, zgodnie z Polskimi Normami lub posiadające certyfikat zgodności z aprobatą techniczną dla przyjętej technologii po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Do odbioru robót wykonawca zobowiązany jest przedkładać atesty na wbudowane materiały i sprzęt, dokumentujące dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie - zgodnie z załącznikiem nr 8 (STWiOR). 7) Zastosowanie przez Wykonawcę materiałów równoważnych jest możliwe pod warunkiem, że zaproponowane wyroby będą spełniały co najmniej te same normy, parametry, standardy oraz zostaną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Zastosowanie równoważnych materiałów wymaga przedłożenia zamawiającemu wiarygodnych dokumentów ( karty katalogowe, karty techniczne, itd.), które umożliwią ocenę czy materiał jest równoważny. O równoważności rozstrzyga inspektor nadzoru przy czym akceptuje Zamawiający. Wymaga się stosowania materiałów I gatunku odpowiednich do zastosowania w obiektach sportowych. 8) Tymczasowe zajęcie terenów, niezbędnych do prowadzenia robót Wykonawca uzgadnia we własnym zakresie i na własny koszt. 9) Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające wywozu urobku ziemnego będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo do zadysponowania wywozem gruzu lub urobku ziemnego wg swoich wskazań. 10) Zlecenie części robót do wykonania podwykonawcom możliwe jest tylko za zgodą Zamawiającego. 11) Wykonawca zapewni warunki bezpieczeństwa i praw właścicielom sąsiadujących z terenem inwestycji nieruchomości. 12) Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie cenowej wszystkie okoliczności i warunki wynikające ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, niniejszej SIWZ, sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów. 13) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, realizując przedmiot umowy uwzględni w ramach ceny oferty koszty: - opłaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, energia elektryczna) dla potrzeb wykonywania robót budowlanych, - uzyskania zgody i opłat za zajęcia terenów innych właścicieli, chodników, odtworzenia nawierzchni, - oczyszczenia nawierzchni chodników i ulic sąsiadujących z placem robót z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności ziemi lub błota, - naprawienia szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, - przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, - zabezpieczenia skarp wykopów zgodnie z technologią prowadzenia robót ziemnych i przepisami bhp, - oczyszczania i niwelacji terenu, - obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót i wykonania dokumentacji powykonawczej, 14) Wykonawca ubezpieczy roboty od ryzyka w całym okresie realizacji inwestycji wraz z cesją praw wynikających z tej polisy na Zamawiającego. 15) Wykonawca, w całym okresie realizacji inwestycji będzie posiadał opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, i będzie zobowiązany przedkładać tą polisę, a w wypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000,00 zł. 16) Wynagrodzenie. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą cenową i warunkami niniejszego postępowania o zamówienie publiczne. Rozliczenie i realizacja płatności nastąpi zgodnie z umową, której wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający oświadcza, że na realizację zadania przeznaczy w poszczególnych latach następujące środki finansowe: 2015 r. - 100% wartości inwestycji. 17) Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia tj.: Dostawa i montaż 31 ulicznych lamp solarnych na terenie miejscowości wiejskich w Gminie Płoty 18) Sprawy sporne rozstrzygane będą przez właściwy dla Gminy Płoty Sąd Powszechny. Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, podany jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia charakterystyki przedmiotu zamówienia, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub lepsze parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie urządzenia muszą być nowe, bezobsługowe i zapewniać bezawaryjne i długotrwałe użytkowane. Wykonawca gwarantuje dostępność każdej części zamiennej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jednocześnie winien przestrzegać warunków umowy oraz odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót i za ich zgodność z dokumentacją. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu (w formie papierowej bądź na płycie CD) rysunki (przekroje), zdjęcia i opis techniczny z podaniem parametrów technicznych urządzeń potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 45.31.61.00-6, 09.33.10.00-8, 09.33.12.00-0, 31.52.00.00-8, 31.52.72.10-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych ) w terminie do dnia 25 lutego 2015 r. do godziny 11:00 Decyduje data wpływu do Zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) przelewem na konto depozytowe Gminy Płoty: Banku Spółdzielczym w Wolinie Oddział Płoty nr 38 9393 1023 3900 0257 2000 0230 - w pieniądzu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płotach 2) w kasie Urzędu Miejskiego w Płotach, pok. nr 9 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 w: a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 10 niniejszej SIWZ, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2). 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 14. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dwóch dostaw wraz z montażem lamp ulicznych solarnych na łączną kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł brutto. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTANIE DOKONANA NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASADZIE SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać, ze Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w tym: a) posiadają dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej, jak 200.000 zł. b) Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000zł. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTANIE DOKONANA NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASADZIE SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać, ze Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ - załącznik nr 1; 2. odpowiednie pełnomocnictwa i upoważnienia, wymagane postanowieniami SIWZ; 3. wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 1) Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 2) Zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Ustawy PZP. 3) Zmiany o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć : a) terminów ustalonych, w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: - przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego, - wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. b) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, c) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, d) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, e) rezygnacji z wykonania części robót nie przekraczające jednak 20 % wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w formularzu umowy. 4) Zmiany o których mowa w pkt. 1 mogą zostać dokonane jeżeli zachodzi i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: - obniżenie kosztu wykonania robót, - poprawy jakości lub podniesienia sprawności ukończonych robót, - zmiany obowiązujących przepisów lub są skutkiem obowiązku dostosowania do obowiązujących przepisów, 5) Podstawą obliczenia kosztów zmiany, gdy zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót stanowi projekt zamienny, o którym mowa w pkt. 4 oraz oferta cenowa opracowana na podstawie cen jednostkowych i /lub dane wyjściowe przyjęte do sporządzenia oferty Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w umowie, 6) Ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 7) Aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny i technologiczny, 8) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 9) Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy : a) Zamawiający, pomimo dodatkowego wezwania, nie dokonuje zapłaty należności określonej w fakturze w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty określonego umową; b) Zamawiający, bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót, bądź podpisania protokołu odbioru. 13) Odstąpienie od umowy przez każdą ze Stron z przyczyn wymienionych w ust.1 lub odpowiednio w ust.2 może być dokonane w terminie 10 dni od dnia powzięcia wiadomości o ich wystąpieniu. 14) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie. 15) W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy i o ile będzie to możliwe w danych okolicznościach - przy udziale drugiej Strony - zostanie sporządzony protokół inwentaryzacji wykonanych robót i robót w toku, zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, SEKRETARIAT URZĘDU.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Sprzedaż, dostawa i montaż 31 lamp ulicznych solarnych w ramach realizacji operacji pn.: Dostawa i montaż 31 ulicznych lamp solarnych na terenie miejscowości wiejskich w Gminie Płoty - Umowa o przyznanie pomocy nr 01471-6930-UM1630593/14 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 29.12.2014r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
17.02.2015.09.49.59_SIWZ (ZIP, 13.83Mb) 2015-02-17 09:49:59 118

Wyjaśnienia i modyfikacje

Wynik postępowania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19.03.2015.14.51.21 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (PDF, 446.91Kb) 2015-03-19 14:51:21 21

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
17 lut 2015

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
17 lut 2015, godz. 09:49

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
19 mar 2015, godz. 14:51