Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Rozliczane bezgotówkowo dostawy paliw płynnych do środków transportu Urzędu Miejskiego w Płotach

Płoty: Rozliczane bezgotówkowo dostawy paliw płynnych do środków transportu Urzędu Miejskiego w Płotach
Numer ogłoszenia: 260282 - 2009; data zamieszczenia: 30.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3851415, faks 091 3851866.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl , www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozliczane bezgotówkowo dostawy paliw płynnych do środków transportu Urzędu Miejskiego w Płotach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są rozliczane bezgotówkowo dostawy paliw płynnych do środków transportu Urzędu Miejskiego w Płotach w następujących ilościach: a) benzyna bezołowiowa Pb 95 - 600 litrów (słownie: sześćset litrów), b) olej napędowy - 22 000 litrów (słownie: dwadzieścia dwa tysiące litrów). 2. Paliwo będące przedmiotem zamówienia winno spełniać wymagania jakościowe, określone dla paliw ciekłych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 216 poz. 1825 z późn. zm.)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.31.00-6, 23.11.11.20-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP i nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP. 2. Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie złożonego Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SWIZ, jednakże zastrzega sobie prawo do zażądania od Wykonawcy dostarczenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków pod rygorem odrzucenia oferty..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. dokument stwierdzający prawo na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym tj. koncesja na obrót paliwami ciekłymi; 3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składania ofert albo składania ofert lub oświadczenie o niekaralności - załącznik nr 2. 4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert; 5. Oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do SWIZ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


  • 1 - Cena - 40
  • 2 - udzielony rabat do ceny - 60

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach Pl. Konstytucji 3 Maja 1 72-310 Płoty.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2009 godzina 14:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach Pl. Konstytucji 3 Maja 1 72-310 Płoty Sekretariat Urzędu.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ_na_dostawe_paliwa_dla_OSP (PDF, 1.24Mb) 2009-07-30 13:38:29 33

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
poprawka nr 1 do SIWZ (PDF, 128.12Kb) 2009-07-31 12:42:34 2
Poprawka nr 2 do SIWZ (PDF, 148.39Kb) 2009-08-07 15:57:36 35
Wyjasnienia SIWZ z dn. 110809 (PDF, 53.89Kb) 2009-08-11 10:36:15 1
Wyjasnienia do SIWZ (PDF, 63.04Kb) 2009-08-07 15:57:14 68

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o zmianie terminu skladania wnioskow (PDF, 64.08Kb) 2009-08-07 15:57:14 61

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania (PDF, 70.98Kb) 2009-09-09 15:15:05 38

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
30 lip 2009

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
30 lip 2009, godz. 13:38

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
09 wrz 2009, godz. 15:15