Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach wraz z wykonaniem i montażem nowych bram i furtek

Płoty: Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach wraz z wykonaniem i montażem nowych bram i furtek
Numer ogłoszenia: 94539 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3851415, faks 91 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.ploty.pl www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach wraz z wykonaniem i montażem nowych bram i furtek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach wraz z wykonaniem i montażem nowych bram i furtek. KOD CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg, 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych, 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 2.Zakres zamówienia został określony szczegółowo w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, oraz poglądowo i pomocniczo Przedmiarach robót stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. 1)ZADANIE NR 1: Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach: a)Alejki dla komunikacji pieszej i samochodowej - wykonanie robót rozbiórkowych, robót przygotowawczych - korytowanie, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ustawieniem obrzeży betonowych. b)Alejki dla komunikacji pieszej - wykonanie robót rozbiórkowych, robót przygotowawczych - korytowanie, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ustawieniem obrzeży betonowych. UWAGA!!! Wszelkie wytyczenia dotyczące przebiegu trasu realizowanych alejek na terenie cmentarza należy przeprowadzić w ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz Zarządca obiektu. W związku z faktem, iż znaczna część robót prowadzona będzie na terenie użytkowanego cmentarza, Wykonawca robót jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym oraz Zarządcą obiektu oraz do ścisłego wykonywania zaleceń w/w instytucji, dotyczących realizacji robót na terenie cmentarnym. Wykonawca musi ustalić harmonogram prac dotyczący realizacji robót w poszczególnych alejkach. W związku z charakterem obiektu, na terenie którego będą prowadzone prace zaleca się, aby na terenie cmentarza rozbiórki chodników były wykonywane ręcznie celem uniknięcia uszkodzeń sieci rozprowadzającej wodę, jak też samych grobów. Prace rozbiórkowe należy prowadzić wg wytycznych Zamawiającego i Zarządcy obiektu. ZADANIE NR 1 będzie dofinansowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007- 2013 2) ZADANIE NR 2: Wykonanie i montaż nowych bram (tj. brama dwuskrzydłowa wraz z przynależną furką od strony ul. Jesionowej oraz od strony ul. Nowogardzkiej natomiast druga brama od strony ul. Jesionowej - naprzeciwko placu zabawa - brama jednoskrzydłowa z furtką) i furtki od strony ul. Spokojnej: a) Demontaż istniejących bram wraz z furtkami; b) Remont murowanych słupów przybramowych; c) Wykonie, dostarczenie i montaż nowych bram wraz z furtkami. 3.W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące opracowania wraz z niezbędnymi uzgodnieniami: 1)Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 2)Projekty technologiczno-wykonawcze i warsztatowe jeżeli okażą się potrzebne do prawidłowego wykonania robót zgodnie z założoną przez Wykonawcę technologią. 3)Dokumentację Powykonawczą wraz z: a) oświadczeniem kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem i warunkami pozwolenia na budowę oraz z przepisami, a także oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, Potwierdzenie zgodności wykonania z projektem, w wypadku uzgodnionych i dopuszczonych prawem budowlanym zmian w trakcie realizacji powinien także potwierdzić projektant i inspektor nadzoru inwestorskiego. b) protokoły badań i sprawdzeń, d) dokumentacją geodezyjno-powykonawczą. SIWZ zawiera: Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB): Przedmiary robót dla zadania będącego przedmiotem obecnego postępowania: a) Nawierzchnie alejek b) Bramy i furtki 6. Warunki wykonawstwa: 1)Należy przewidzieć realizację robót zgodnie z STWiORB, postanowieniami umowy, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami poczynionych uzgodnień w trakcie realizacji zadania. Wykonawca musi zapewnić kierownictwo budowy, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad. 2)Kierowanie robotami będzie sprawowane przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcje kierownicze na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego. 3)Wykonawca sporządzi i przedłoży do umowy, zaakceptowany przez Zamawiającego, szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy, określający kolejność wykonywania robót ich wartość oraz terminy realizacji. 4)Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nie uwzględnionych w harmonogramie realizacji robót, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy (ponad czas ustawowy) w dni robocze lub wykonywanie robót w dni ustawowo wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Zamawiającym i z Zarządcą obiektu. 5)Wszelkie roboty ulegające zakryciu i zanikające należy zgłaszać do odbioru Inspektorowi nadzoru. Inspektor Nadzoru może zażądać wykonania dodatkowych pomiarów sprawdzających. Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykażą one nieprawidłowości wykonania. 6)Dopuszcza się materiały, zgodnie z Polskimi Normami lub posiadające certyfikat zgodności z aprobatą techniczną dla przyjętej technologii po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Do odbioru robót wykonawca zobowiązany jest przedkładać atesty na wbudowane materiały i sprzęt, dokumentujące dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 7)Zastosowanie przez Wykonawcę materiałów równoważnych jest możliwe pod warunkiem, że zaproponowane wyroby będą spełniały co najmniej te same normy, parametry, standardy oraz zostaną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Zastosowanie równoważnych materiałów wymaga przedłożenia zamawiającemu z wyprzedzeniem 1-go miesiąca wiarygodnych dokumentów ( karty katalogowe, karty techniczne, itd.), które umożliwią ocenę czy materiał jest równoważny. O równoważności rozstrzyga inspektor nadzoru przy czym akceptuje Zamawiający. Wymaga się stosowania materiałów I gatunku odpowiednich do zastosowania w obiektach sportowych. 8)Tymczasowe zajęcie terenów, niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych Wykonawca uzgadnia we własnym zakresie i na własny koszt. 9)Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające wywozu urobku ziemnego będą stanowiły własność Wykonawcy. Natomiast materiały z rozbiórki elementów betonowych alejek zgodnie z dokumentacją powinny zostać skruszone kruszarką dla dalszego użycia. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo do zadysponowania wywozem gruzu lub urobku ziemnego wg swoich wskazań. 10)Zlecenie części robót do wykonania podwykonawcom możliwe jest tylko za zgodą Zamawiającego. 11)Wykonawca zapewni warunki bezpieczeństwa i praw właścicielom sąsiadujących z terenem inwestycji nieruchomości. 12)Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie cenowej wszystkie okoliczności i warunki wynikające ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, niniejszej SIWZ, sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów. 13)Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, realizując przedmiot umowy uwzględni w ramach ceny oferty koszty: - opłaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, energia elektryczna) dla potrzeb wykonywania robót budowlanych, - uzyskania zgody i opłat za zajęcia dróg oraz terenów innych właścicieli, chodników, odtworzenia nawierzchni, - oczyszczenia nawierzchni chodników i ulic sąsiadujących z placem budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności ziemi lub błota, - napraw i odtworzenia nagrobków, nawierzchni chodników i ulic, w przypadku ich zniszczenia, - naprawienia szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, - przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, - zabezpieczenia skarp wykopów zgodnie z technologią prowadzenia robót ziemnych i przepisami bhp, - oczyszczania i niwelacji terenu, - obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót i wykonania dokumentacji powykonawczej, 14) Wykonawca ubezpieczy budowę od ryzyk w całym okresie realizacji inwestycji wraz z cesją praw wynikających z tej polisy na Zamawiającego. 15) Wykonawca, w całym okresie realizacji inwestycji będzie posiadał opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, i będzie zobowiązany przedkładać tą polisę, a w wypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000,00 zł. 16) Wynagrodzenie. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą cenową i warunkami niniejszego postępowania o zamówienie publiczne. Rozliczenie i realizacja płatności nastąpi zgodnie z umową, której wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający oświadcza, że na realizację zadania przeznaczy w poszczególnych latach następujące środki finansowe: 2014 r. - 100% wartości inwestycji. Konkretne wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia w poszczególnych latach, Zamawiający poda Wykonawcy po rozstrzygnięciu przetargu, a przed podpisaniem umowy. W/w warunki finansowania Wykonawca powinien uwzględnić w harmonogramie rzeczowo-finansowym, jaki przedłoży Zamawiającemu do umowy. 17)Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia tj.: Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach wraz z wykonaniem i montażem nowych bram i furtek. 18)Sprawy sporne rozstrzygane będą przez właściwy dla Gminy Płoty Sąd Powszechny..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających wg art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, o wartości nie przekraczającej 10% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.31.42-6, 45.23.32.53-7, 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1. Wadium należy wnieść w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych ) w terminie do dnia 15 maja 2014 r. do godziny 12:00 Decyduje data wpływu do Zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) przelewem na konto depozytowe Gminy Płoty: Banku Spółdzielczym w Wolinie Oddział Płoty nr 38 9393 1023 3900 0257 2000 0230 - w pieniądzu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płotach 2) w kasie Urzędu Miejskiego w Płotach, pok. nr 9 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 w: a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 10 niniejszej SIWZ, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2). 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 14. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną pracę podobną do robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną pracę podobną Zamawiający uzna wykonanie następujących robót budowlanych tj.: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (drogi , place , parkingi, chodniki) wraz z robotami ziemnymi i podbudową. Wyszczególnione powyżej roboty, stanowiące jedną pracę podobną (pkt. a) muszą być wykonane w jednym zamówieniu, o wartości dotyczącej pracy podobnej min. 250.000 zł netto. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów na zasadzie SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać, ze Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować przy realizacji zadania opisanego w SIWZ, minimum: jedną osobą posiadającą wyższe wykształcenie i uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i legitymującą się min.: 2-letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy. Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. 2006 Nr 156 poz.1118 za zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2006 Nr 83 poz. 578 ze zm.), a także uprawnienia odpowiadające powyższym wymogom, a wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów na zasadzie SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać, ze Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w tym: a) posiadają dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej, jak 200.000 zł. b) Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów na zasadzie SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać, ze Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz Ofertowy - wg Zał. nr 1 do SIWZ, 2. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy; 3. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; 4. Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować przy realizacji zadania opisanego w SIWZ, minimum: jedną osobą posiadającą wyższe wykształcenie i uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i legitymującą się min.: 2-letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy. Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. 2006 Nr 156 poz.1118 za zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2006 Nr 83 poz. 578 ze zm.), a także uprawnienia odpowiadające powyższym wymogom, a wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów na zasadzie SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać, ze Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3, 72-310 Płoty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:15.05.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3, 72-310 Płoty, SEKRETARIAT URZĘDU.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:ZADANIE NR 1 będzie dofinansowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007- 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
30.04.2014.14.29.28_SIWZ+zalaczniki (ZIP, 1.13Mb) 2014-04-30 14:29:28 172
30.04.2014.14.29.40_Zalacznik_do_SIWZ_nr_7_WZOR_UMOWY (PDF, 733.52Kb) 2014-04-30 14:29:40 274
30.04.2014.14.32.37_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ-SST_w_pdf (ZIP, 11.47Mb) 2014-04-30 14:32:37 160
30.04.2014.14.32.46_Zalacznik_nr_9_do_SIWZ_-_Przedmiary (ZIP, 1.87Mb) 2014-04-30 14:32:46 168

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
07.05.2014.14.29.25 ZP.271.02.01.2014.IM - Zmiana nr 1 tresci SIWZ (PDF, 240.56Kb) 2014-05-07 14:29:25 44

Wynik postępowania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
18.06.2014.11.08.21 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (PDF, 327.57Kb) 2014-06-18 11:08:22 58

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
30 kwi 2014

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
30 kwi 2014, godz. 14:29

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
18 cze 2014, godz. 11:08