Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Remont dróg położnych w miejscowości Wyszobór na dz. nr 186/4, 186/8 i 198/4

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.ploty.pl
 

Płoty: Remont dróg położnych w miejscowości Wyszobór na dz. nr 186/4, 186/8 i 198/4
Numer ogłoszenia: 214604 - 2014; data zamieszczenia: 26.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3851415, faks 91 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg położnych w miejscowości Wyszobór na dz. nr 186/4, 186/8 i 198/4.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia: Planowane przedsięwzięcie dotyczy remontu (modernizacji) dróg położonych w miejscowości Wyszobór. Remont (modernizacja) obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni istniejących, wykonanie korytowania i podbudowy z kruszywa łamanego a następnie wykonania nawierzchni z kostki typu polbruk- ciąg pieszo jezdny o gr.8mm. 2. Tytuł operacji: Remont dróg położnych w miejscowości Wyszobór na dz. nr 186)4, 186)8 i 198)4 realizowanej na podstawie Umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie bezzwrotnej pomocy finansowej nr SFK)Sz)3271)G)13)2014 zawartej w dniu 04.06.2014r. 3. Warunki wykonawstwa. 1) Jakość dostarczanych na remont drogi materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach budowlanych, normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania oraz wymaganiami zawartymi w ST oraz SIWZ. Materiał musi posiadać znak CE potwierdzający, że jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej. 2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych wyrobów budowlanych i urządzeń oraz rozwiązań równoważnych niż podane w STWiOR na warunkach określonych w umowie. 3) Sposób wykonania i odbioru robót objętych zamówieniem opisano w ST. 4. Kierowanie robotami będzie sprawowane przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcje kierownicze na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego. 5. Dodatkowe wymagania dotyczące realizacji robót objętych zamówieniem. 1) Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy. 2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, realizując przedmiot umowy uwzględni w ramach ceny oferty koszty: - opłaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, energia elektryczna) dla potrzeb wykonywania robót budowlanych, - uzyskania zgody i opłat za zajęcia dróg oraz terenów innych właścicieli, chodników, odtworzenia nawierzchni, - oczyszczenia nawierzchni chodników i ulic sąsiadujących z placem budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności ziemi lub błota, - napraw i odtworzenia nawierzchni chodników i ulic, w przypadku ich zniszczenia, - naprawienia szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, - przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, - zabezpieczenia skarp wykopów zgodnie z technologią prowadzenia robót ziemnych i przepisami bhp, - oczyszczania i niwelacji terenu, - obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót i wykonania dokumentacji powykonawczej, 6. W materiałach przetargowych podane nazwy są jako przykładowe o wymogach minimalnych, Wykonawca może złożyć ofertę jako równoważną. 7. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją przetargową. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu robót i prac, przed złożeniem oferty. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w SIWZ. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej i zapoznał się w sposób szczegółowy ze stanem istniejącym, placem budowy i jego otoczeniem. Wątpliwości wynikające z wizji lokalnej, Wykonawca musi wyjaśnić z Zamawiającym przed złożeniem oferty. Zaniechanie wizji lokalnej przez Wykonawcę następuje na jego ryzyko i odpowiedzialność. 8. Zamawiający udostępnia plac budowy do szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Datę i godzinę udostępnienia placu należy uzgodnić w Urzędzie Miejskim w Płotach w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych. Osoby do kontaktu: Anna Porębska lub Iwona Majewska, Tel. (91) 38 51 415..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych ) w terminie do dnia 10 lipca 2014 r. do godziny 10:00 Decyduje data wpływu do Zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) przelewem na konto depozytowe Gminy Płoty: Banku Spółdzielczym w Wolinie Oddział Płoty nr 38 9393 1023 3900 0257 2000 0230 - w pieniądzu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płotach 2) w kasie Urzędu Miejskiego w Płotach, pok. nr 9 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 w: a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 10 niniejszej SIWZ, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2). 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 14. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie prace podobne do robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną pracę podobną Zamawiający uzna wykonanie robót budowlanych tj.: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (drogi , place , parkingi, chodniki) wraz z robotami ziemnymi, podbudową i robotami towarzyszącymi. Wyszczególnione powyżej roboty, stanowiące dwie prace podobne muszą być wykonane w odrębnych zamówieniach, o wartości każda min. 200.000 zł netto. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTANIE DOKONANA NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASADZIE SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać, ze Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować przy realizacji zadania opisanego w SIWZ, minimum: Kierownik Budowy - wymagana liczba osób - 1, doświadczenie zawodowe- min. 3 lata, uprawnienia - do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Kierownik robót sanitarnych - wymagana liczba osób - 1, doświadczenie zawodowe- min. 3 lata, uprawnienia - Do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Kierownik robót elektrycznych - wymagana liczba osób - 1, doświadczenie zawodowe- min. 3 lata, uprawnienia - Do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoby te muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. 2006 Nr 156 poz.1118 za zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2006 Nr 83 poz. 578 ze zm.), a także uprawnienia odpowiadające powyższym wymogom, a wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTANIE DOKONANA NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASADZIE SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać, ze Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w tym: a) posiadają dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej, jak 200.000 zł. b) Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTANIE DOKONANA NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASADZIE SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać, ze Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ - załącznik nr 1; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa i upoważnienia - jeśli dotyczy; 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4)Kosztorys ofertowy na podstawie którego Wykonawca skalkulował cenę oferty; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 5) dowód wniesienia wadium w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 1) Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 2) Zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Ustawy PZP. 3) Zmiany o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć : a) terminów ustalonych, w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: - przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego, - wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. b) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, c) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, d) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, e) zmiany ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiarów pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, f) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych nie przekraczające jednak 20 % wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w formularzu umowy. 4) Zmiany o których mowa w pkt. 1 mogą zostać dokonane jeżeli zachodzi i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: - obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania obiektu), - poprawy jakości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych, - zmiany obowiązujących przepisów lub są skutkiem obowiązku dostosowania do obowiązujących przepisów, 5) Podstawą obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w pkt. 5 lit. c w przypadku, gdy zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót stanowi projekt zamienny, o którym mowa w pkt. 4 oraz kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych i /lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w przypadku ich braku, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w umowie, 6) Ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 7) Aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny i technologiczny, 8) Zmiany w wykazie osób (załącznik nr 5) przedstawionych w ofercie na równorzędnych, 9) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 10) Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy : a) Zamawiający, pomimo dodatkowego wezwania, nie dokonuje zapłaty należności określonej w fakturze w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty określonego umową; b) Zamawiający, bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót, bądź podpisania protokołu odbioru. 13) Odstąpienie od umowy przez każdą ze Stron z przyczyn wymienionych w ust.1 lub odpowiednio w ust. 2 może być dokonane w terminie 10 dni od dnia powzięcia wiadomości o ich wystąpieniu. 14) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie. 15) W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy i o ile będzie to możliwe w danych okolicznościach - przy udziale drugiej Strony - zostanie sporządzony protokół inwentaryzacji wykonanych robót i robót w toku, zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty. SEKRETARIAT URZĘDU.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Tytuł operacji: Remont dróg położnych w miejscowości Wyszobór na dz. nr 186)4, 186)8 i 198)4 realizowanej na podstawie Umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie bezzwrotnej pomocy finansowej nr SFK)Sz)3271)G)13)2014 zawartej w dniu 04.06.2014r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
26.06.2014.13.26.39 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU (PDF, 202.89Kb) 2014-06-26 13:26:39 37

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
26.06.2014.13.26.56_ZAL._NR_7_DO_SIWZ_-_WzA_r_Umowy (PDF, 358.83Kb) 2014-06-26 13:26:56 157
26.06.2014.13.27.10_Zalacznik_nr_8_-_STWiORB (ZIP, 5.82Mb) 2014-06-26 13:27:10 79
26.06.2014.13.27.21_Zalacznik_nr_9_-_Przedmiar (ZIP, 210.69Kb) 2014-06-26 13:27:21 88
26.06.2014.14.03.06_SIWZ+ZAL_nr_1-6 (ZIP, 876.31Kb) 2014-06-26 14:03:06 75

Wynik postępowania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01.08.2014.13.40.38 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (PDF, 225.99Kb) 2014-08-01 13:40:38 87

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
26 cze 2014

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
26 cze 2014, godz. 13:26

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
01 sie 2014, godz. 13:40