Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Realizacja Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty


Realizacja Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta  i gminy Płoty

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3851415, faks 091 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta  i gminy Płoty.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Płoty. Wykonawca wykona usługę zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym prac i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Płoty, paletowanie, załadunek, transport oraz deponowanie na składowisku powstałych odpadów zawierających azbest wraz z kosztami składowania, w ilości nie przekraczającej 21,8 ton. b)Usuwanie z nieruchomości na terenie miasta i gminy Płoty wyrobów zawierających azbest, paletowanie, załadunek oraz transport i deponowanie na składowisku powstałych odpadów zawierających azbest wraz z kosztami składowania w ilości nie przekraczającej 13,5 ton. 3. Planowana ilość wyrobów zawierających azbest przewidziana do demontażu lub usunięcia może ulec zmniejszeniu, jeżeli inwestorzy odstąpią od umowy z Zamawiającym. 4. Wykaz adresów nieruchomości na terenie miasta i gminy Płoty, na których planuje się prowadzenie prac związanych z usuwaniem azbestu Wykonawca otrzyma po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z Zamawiającym. 5. Terminy wykonania prac na poszczególnych nieruchomościach każdorazowo ustalane będą przez Zamawiającego z Wykonawcą po uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości. 6. Wykonawca zapewnia organizację i zabezpieczenie placu robót, uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu prac. 7. Wykonawca zamówienia z chwilą rozpoczęcia robót staje się wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych powstałych w związku z prowadzeniem demontażu pokrycia dachowego oraz posiadaczem odpadów niebezpiecznych przewidzianych do odbioru w celu przekazania do składowania. 8. Wykonawca powinien potwierdzić przyjęcie odpadów od właściciela nieruchomości na karcie ewidencji odpadu i karcie przekazania odpadu. 9. Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu dokumenty ewidencyjne (karta przekazania odpadu) potwierdzające przyjęcie odpadów od właściciela nieruchomości oraz przyjęcie odpadów na składowisko odpadów, którego Prowadzący posiada zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. 10. W przypadku powstania ewentualnych szkód lub zniszczeń w wyniku prowadzenia robót związanych z realizacją zamówienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. 11. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z niżej wymienionymi obowiązującymi przepisami: - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity w Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251- ze zmianami), - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206 ze zmianami), - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz. U. Nr 25 z 2008 r. poz. 150 - ze zmianami), - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824), - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r, w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876) - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213) , - Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 - ze zm). - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r, w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236 poz. 1986)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 13.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia warunki określone w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2007 r.,Dz.U. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)- tj. przedłoży stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów- wydaną przez starostę właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów niebezpiecznych oraz przedłoży zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu wyżej wymienionych odpadów określającego obszar prowadzenia działalności przynajmniej na terenie województwa zachodniopomorskiego, wydanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz.251 z późn. zm) - na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, wykonał należycie co najmniej 3 usługi polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest o łącznej wartości brutto co najmniej 45.000 zł - na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym niezbędnym przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest - na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest - na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł - na zasadzie spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się wspólnie o zamówienie należy do oferty załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach Plac Konstytucji 3 Maja 1 72-310 Płoty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach Plac Konstytucji 3 Maja 1 72-310 Płoty Sekretariat Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedziba w Szczecinie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZałączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o zmianie ogloszenia nr 2 (PDF, 73.10Kb) 2010-05-18 13:33:03 90
Ogloszenie o zamowieniu (PDF, 105.95Kb) 2010-05-12 14:03:26 13
Ogloszenie o zmianie ogloszenia (PDF, 89.32Kb) 2010-05-12 14:11:00 95

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ (PDF, 239.40Kb) 2010-05-12 14:03:26 237

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wyjasnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 58.49Kb) 2010-05-18 13:41:21 76
Zmiana nr 1 SIWZ (PDF, 259.89Kb) 2010-05-18 13:41:05 34
Wyjasnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 98.04Kb) 2010-05-20 14:44:05 50
Zmiana nr 2 SIWZ (PDF, 65.12Kb) 2010-05-20 14:43:22 75

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania (PDF, 70.88Kb) 2010-05-24 14:19:35 10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
12 maj 2010

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
12 maj 2010, godz. 14:03

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
24 maj 2010, godz. 14:19