Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Realizacja III etapu Programu usuwania azbestu oraz wyrobow zawierajacych azbest na terenie Miasta i Gminy Płoty ? likwidacja azbestowych pokryc dachowych na terenie Miasta i Gminy Płoty

Przejdź do załączników

Płoty: Realizacja III etapu Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Płoty - likwidacja azbestowych pokryć dachowych na terenie Miasta i Gminy Płoty
Numer ogłoszenia: 197463 - 2013; data zamieszczenia: 26.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3851415, faks 91 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja III etapu Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Płoty - likwidacja azbestowych pokryć dachowych na terenie Miasta i Gminy Płoty.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa w zakresie usuwania demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Płoty. Wykonawca wykona usługę zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym prac i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Kod CPV: 90.65.00.00 - 8 - usługi usuwania azbestu 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Zadanie nr 1 obejmuje: a) Demontaż wyrobów zawierających azbest na wskazanych przez Zamawiającego budynkach zabudowy indywidualnej znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Płoty. b) Pakowanie i załadunek zdemontowanych pokryć dachowych na oznakowane, specjalistyczne środki transportu. c) Transport odpadów azbestowych do miejsca ich czasowego magazynowania, a następnie po zebraniu odpowiedniej ilości odpadów do miejsca ich utylizacji bądź bezpośrednio na składowisko odpadów niebezpiecznych. d) Zdeponowanie i utylizacja na składowisku odpadów przetransportowanych odpadów zawierających azbest. e) Prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 ze zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213). Zadanie nr 2 obejmuje: a) Pakowanie i załadunek zdemontowanych pokryć dachowych na oznakowane, specjalistyczne środki transportu. b) Transport odpadów azbestowych do miejsca ich czasowego magazynowania, a następnie po zebraniu odpowiedniej ilości odpadów do miejsca ich utylizacji bądź bezpośrednio na składowisko odpadów niebezpiecznych. c) Zdeponowanie i utylizacja na składowisku odpadów przetransportowanych odpadów zawierających azbest. d) Prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 ze zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213). 3. Planowana łączna ilość wyrobów zawierających azbest przewidziana do utylizacji usunięcia została określona szacunkowo i wynosi 100,10 Mg, , to rzeczywisty zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznej ilości odebranego azbestu od właścicieli nieruchomości. Ponadto, zakres zamówienia może ulec zmniejszeniu, jeżeli inwestorzy odstąpią od umowy z Zamawiającym. 4. Wykaz adresów nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Płoty, na których planuje się prowadzenie prac związanych z usuwaniem azbestu Wykonawca otrzyma po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z Zamawiającym. 5. Terminy wykonania prac na poszczególnych nieruchomościach każdorazowo ustalane będą przez Zamawiającego z Wykonawcą po uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości. 6. Wykonawca zapewnia organizację i zabezpieczenie placu robót, uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu prac. 7. Wykonawca zamówienia z chwilą rozpoczęcia robót staje się wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych powstałych w związku z prowadzeniem demontażu pokrycia dachowego oraz posiadaczem odpadów niebezpiecznych przewidzianych do odbioru w celu przekazania do utylizacji. 8. Wykonawca powinien potwierdzić przyjęcie odpadów od właściciela nieruchomości na karcie ewidencji odpadu i karcie przekazania odpadu. 9. Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu dokumenty ewidencyjne (karta przekazania odpadu) potwierdzające przyjęcie odpadów od właściciela nieruchomości oraz przyjęcie odpadów na składowisko odpadów, którego Prowadzący posiada zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. 10. W przypadku powstania ewentualnych szkód lub zniszczeń w wyniku prowadzenia robót związanych z realizacją zamówienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. 11. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z niżej wymienionymi obowiązującymi przepisami: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami), Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206 ze zmianami), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 -ze zmianami), Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824), Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r., w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213), Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r., w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 236 poz. 1986)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, ze posiada: a)Aktualną decyzję zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydana przez właściwy do tego organ; b)Aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm). Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie- wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest o łącznej wartości brutto co najmniej 45.000,00 zł. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje lub będzie potencjałem technicznym niezbędnym przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy niezbędnym przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony Formularz Ofertowy, stosowne Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, SEKRETARIAT URZĘDU.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsze zamówienie finansowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
26.09.2013.13.56.00 Ogloszenie o zamowieniu (PDF, 181.40Kb) 2013-09-26 13:56:00 58

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
26.09.2013.13.56.00_SIWZ (PDF, 690.65Kb) 2013-09-26 13:56:00 124
26.09.2013.13.56.29_SIWZ (DOC, 183.50Kb) 2013-09-26 13:56:29 141

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
14.10.2013.11.32.04 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 238.06Kb) 2013-10-14 11:32:04 65

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
21.10.2013.13.52.25 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (PDF, 150.62Kb) 2013-10-21 13:52:25 23

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
26 wrz 2013

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
26 wrz 2013, godz. 13:56

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
21 paź 2013, godz. 13:52