Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Realizacja I etapu rewitalizacji obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską o dużym znaczeniu kulturalnym i historycznym - Konserwacja elewacji kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach

Płoty: Realizacja I etapu rewitalizacji obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską o dużym znaczeniu kulturalnym i historycznym - Konserwacja elewacji kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach
Numer ogłoszenia: 398958 - 2009; data zamieszczenia: 19.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach , ul. I Armii Wojska Polskiego 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. (091) 38 51 316.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja I etapu rewitalizacji obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską o dużym znaczeniu kulturalnym i historycznym - Konserwacja elewacji kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wykonanie robót budowlanych i dokumentacji obejmujących w szczególności: a) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych wokół kościoła, b) wymianę pokrycia hełmu wieży kościoła oraz wszystkich uzupełnień z blachy ocynkowanej na pokrycie z blachy miedzianej wraz z wymianą obróbek i opierzeń blacharskich, c) konserwację elewacji wieży kościoła obejmującą konserwację: elewacji z cegły, cokołu granitowego, tynkowanych blend oraz zabezpieczenie zwieńczeń przypór i gzymsów oraz parapetów okiennych hydrofobizacją, d) konserwację stolarki drzwiowej, okiennej, elementów stalowych i żeliwnych zabezpieczających okna witrażowe oraz okucia stolarskie, e) wymianę żaluzji stalowych na drewniane, f) wymianę rynien i rur spustowych wód deszczowych, g) wywóz i utylizację gruzu, h) wykonanie instalacji odgromowej i otoku (bednarki) wokół kościoła, i) opracowanie w terminie 21 dni od daty zakończenia prac dokumentacji powykonawczej przebiegu prac i ich wyników, sporządzonej w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności, podlegającej zatwierdzeniu przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Oferta powinna obejmować cały zakres zamówienia, opisanych w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarze Robót oraz Dokumentacji Projektowej..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.26.00.00-7, 45.42.60.00-0, 45.31.23.10-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca musi dostarczyć wraz z ofertą wadium ofertowe w wysokości 15.000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy i 0/100). 2. Wadium ofertowe winno być wniesione w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji powinno mieć ważność o 10 dni dłuższą jak ważność oferty. 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Wolinie - Oddział Płoty nr 71 9393 1023 0006 3340 0200 0001. Zamawiający nie przyjmuje wadium w formie gotówki. 4. Dowód wniesienia wadium powinien być złożony przed upływem terminu złożenia ofert, określonym w pkt. 19, tj. do dnia 10 grudnia 2009 r. 5. Oferty, którym nie będzie towarzyszyć wadium ofertowe, będą przez Zamawiającego odrzucone jako niekompletne.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się na równych prawach Wykonawcy którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przestawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia e) przedstawią dokumenty wymienione w pkt. 15 Instrukcji dla Wykonawców Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określone są w pkt. 5 Instrukcji dla Wykonawców stanowiącej Tom I SIWZ. Ocena spełnienia tych warunków nastąpi w sposób określony w Tabeli Oceny Ofert stanowiącej część w/w Instrukcji.

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca winien przedłożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 15 Instrukcji dla Wykonawców..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 

·                  1 - Cena - 95

·                  2 - Termin wykonania zamówienia - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach ul. I Armii Wojska Polskiego 1 72-310 Płoty tel. 091 38 51 316.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2009 godzina 14:30, miejsce: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach ul. I Armii Wojska Polskiego 1 72-310 Płoty Biuro parafialne.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Tom_V_-_Projekt_budowlany_-_rysunek_nr_1_-_kosciol_Ploty (PDF, 128.74Kb) 2009-11-19 15:21:40 198
Tom_V_-_Projekt_budowlany_-_rysunek_nr_2_-_kosciol_Ploty (PDF, 1.25Mb) 2009-11-19 15:21:40 303
Tom_V_-_Projekt_budowlany_-_rysunek_nr_3_-_kosciol_Ploty (PDF, 3.02Mb) 2009-11-19 15:21:40 304
Tom_V_-_Projekt_budowlany_-_rysunek_nr_4_-_kosciol_Ploty (PDF, 1.44Mb) 2009-11-19 15:21:40 156
Tom_V_-_Projekt_budowlany_-_rysunek_nr_5_-_kosciol_Ploty (PDF, 3.26Mb) 2009-11-19 15:21:40 207
SIWZ_-_strona_tytulowa (PDF, 113.14Kb) 2009-11-19 15:21:40 157
Tom_III_-_STWiORB_-_remont_elewacji_Ploty (PDF, 466.08Kb) 2009-11-19 15:21:40 184
Tom_I_-_Instrukcja_dla_Wykonawcow_-_kosciol_Ploty.doc (PDF, 396.56Kb) 2009-11-19 15:21:40 175
Tom_II_-_Ramowy_wzor_umowy_-_kosciol_Ploty (PDF, 176.82Kb) 2009-11-19 15:21:40 148
Tom_IV_-_Przedmiar_robot_-_instal_ogrom_-_kosciol_Ploty (PDF, 53.03Kb) 2009-11-19 15:21:40 185
Tom_IV_-_Przedmiar_robot_-_koscios_Ploty (PDF, 60.12Kb) 2009-11-19 15:21:40 175
Tom_V_-_Decyzja_WKZ_na_remont_elewacji_kosciola_Ploty (PDF, 223.23Kb) 2009-11-19 15:21:40 203
Tom_V_-_Pozwol_na_bud_-_remont_elewacji_kosciola_Ploty (PDF, 306.52Kb) 2009-11-19 15:21:40 139
Tom_V_-_Projekt_budowlany_-_Opinia_techniczna_-_kosciol_Ploty (PDF, 1.43Mb) 2009-11-19 15:21:40 1179
Tom_V_-_Projekt_budowlany_-_opis_-_kosciol_Ploty (PDF, 3.97Mb) 2009-11-19 15:21:40 159

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Odpowiedz na Zapytanie nr 1 (PDF, 247.52Kb) 2009-12-04 16:23:24 66

Odwołania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
rozstrzygniecie protestu nr 1 (PDF, 244.07Kb) 2009-11-27 12:07:40 46
sprostowanie rozstrzygniecia protestu nr 1 (PDF, 83.20Kb) 2009-12-02 09:20:05 40
Zawiadomienie o protescie nr 1 (PDF, 398.86Kb) 2009-11-25 15:30:08 13

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania (PDF, 54.40Kb) 2009-12-29 08:40:47 30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
19 lis 2009

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
19 lis 2009, godz. 15:21

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
29 gru 2009, godz. 08:40