Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Realizacja I etapu rewitalizacji obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską o dużym znaczeniu kulturalnym i historycznym - Konserwacja elewacji kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach.

Płoty: Realizacja I etapu rewitalizacji obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską o dużym znaczeniu kulturalnym i historycznym - Konserwacja elewacji kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach
Numer ogłoszenia: 443900 - 2009; data zamieszczenia: 29.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach , ul. I Armii Wojska Polskiego 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. (091) 38 51 316.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja I etapu rewitalizacji obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską o dużym znaczeniu kulturalnym i historycznym - Konserwacja elewacji kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych i dokumentacji obejmujących w szczególności: a) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych wokół kościoła, b) wymianę pokrycia hełmu wieży kościoła oraz wszystkich uzupełnień z blachy ocynkowanej na pokrycie z blachy miedzianej wraz z wymianą obróbek i opierzeń blacharskich, c) konserwację elewacji wieży kościoła obejmującą konserwację: elewacji z cegły, cokołu granitowego, tynkowanych blend oraz zabezpieczenie zwieńczeń przypór i gzymsów oraz parapetów okiennych hydrofobizacją, d) konserwację stolarki drzwiowej, okiennej, elementów stalowych i żeliwnych zabezpieczających okna witrażowe oraz okucia stolarskie, e) wymianę żaluzji stalowych na drewniane, f) wymianę rynien i rur spustowych wód deszczowych, g) wywóz i utylizację gruzu, h) wykonanie instalacji odgromowej i otoku (bednarki) wokół kościoła, i) opracowanie w terminie 21 dni od daty zakończenia prac dokumentacji powykonawczej przebiegu prac i ich wyników, sporządzonej w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności, podlegającej zatwierdzeniu przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Oferta powinna obejmować cały zakres zamówienia, opisanych w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarze Robót oraz Dokumentacji Projektowej..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.26.00.00-7, 45.42.60.00-0, 45.31.23.10-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca musi dostarczyć wraz z ofertą wadium ofertowe w wysokości 15.000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy i 0/100). 2. Wadium ofertowe winno być wniesione w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji powinno mieć ważność o 10 dni dłuższą jak ważność oferty. 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Wolinie - Oddział Płoty nr 71 9393 1023 0006 3340 0200 0001. Zamawiający nie przyjmuje wadium w formie gotówki. 4. Dowód wniesienia wadium powinien być złożony przed upływem terminu złożenia ofert, określonym w pkt. 19, tj. do dnia 21 stycznia 2010 r. 5. Oferty, którym nie będzie towarzyszyć wadium ofertowe, będą przez Zamawiającego odrzucone jako niekompletne.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się na równych prawach Wykonawcy którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Wykonawca winien być osobą prawną lub fizyczną zarejestrowaną, zdolną do wykonywania określonych w dokumentach przetargowych Robót, tj. realizacji robót budowlanych oraz instalacyjnych. Potwierdzone to winno być wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej. b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przestawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - Wykonawca winien własnymi siłami wykonać min. 50 % Robót objętych zakresem zamówienia. Maksymalna wartość podzleceń nie może przekroczyć 50%. - Wykonawca zakończył w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 2 projekty obejmujące remont lub modernizację obiektu wpisanego do rejestru zabytków o wartości netto nie mniejszej niż 400.000 PLN każdy, tego samego rodzaju i o tym samym stopniu trudności. Doświadczenie to winno obejmować m.in. remont min. 1 obiektu sakralnego wpisanego do rejestru zabytków. - Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat zatrudniał min. 10 osób na umowę o pracę lub zbliżone formy zatrudnienia. - Kluczowy personel zaproponowany przez Wykonawcę w Ofercie musi mieć doświadczenie i kwalifikacje odpowiednie do Robót objętych zakresem niniejszego Zamówienia. Wykonawca winien przedstawić informacje o kandydacie na stanowiska kierownika budowy, kierownika robót specjalności elektrycznej i inspektora nadzoru konserwatorskiego, którzy winni spełniać co najmniej wymagania zawarte w pkt. 5.1.b) Instrukcji dla Wykonawców. - Wykonawca winien posiadać lub mieć dostęp do niezbędnych urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonania robót. Winien wykazać co najmniej: Samochody wyładowcze pow. 3,5 T - 2 szt. Zestaw rusztowań (komplet) - 2 kpl. Iniektory lub pompy iniekcyjne z wyposażeniem (komplet) - 2 kpl. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Średnie roczne obroty Wykonawcy z ostatnich 3 lat powinny wynosić min. 1.000.000 PLN - Wykonawca powinien wykazać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 350.000 PLN. - Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 700.000 PLN. d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia e) przedstawią dokumenty wymienione w pkt. 15 Instrukcji dla Wykonawców.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać następujące dokumenty : a) Wypełniony formularz oferty oraz Załącznik do Oferty. b) Dowód wniesienia wadium wraz z podaniem rachunku bankowego, na który wadium ma być zwrócone. c) Dokumentację zgodnie z Kwestionariuszem załączonym w Tomie 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, włącznie ze wszystkimi wypełnionymi formularzami i wymaganymi załącznikami, - Ogólne informacje dotyczące Wykonawcy (Formularz 4.1) wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Pełnomocnictwo (Formularz nr 4.3) - Sprawozdanie finansowe (Formularz nr 4.4) wraz ze sprawozdaniami finansowymi, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinię o badanych sprawozdaniach albo w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za okres 3 ostatnich lat obrotowych, oraz informację banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 350.000 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Sytuacja finansowa (Formularz nr 4.5) wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości płatniczych lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Informacja o kwalifikacjach technicznych Wykonawcy (Formularz nr 4.6) wraz z: i) informacją na temat przeciętnej liczby zatrudnionych i personelu przewidzianego do realizacji kontraktu (Formularz 4.6.1), ii) zaświadczeniem o kwalifikacjach zawodowych kluczowego personelu (Formularz 4.6.2) wraz z przebiegiem kariery zawodowej dla kluczowego personelu, iii) wykazem sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia (Formularz 4.6.3), iv) opisem metodologii robót (Formularz 4.6.4), v) wykazem wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, z referencjami od zamawiającego (Formularz 4.6.5), vi) danymi dotyczącymi Wykonawców składających ofertę wspólnie, jeśli dotyczy (Formularz 4.6.6), vii) informacją na temat niekaralności (Formularz 4.6.7), viii) polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 700.000 PLN oraz kartami katalogowymi dla materiałów i urządzeń dostarczanych w ramach umowy (Formularz 4.6.9) - Oświadczenie Wykonawcy (Formularz nr 4.7) d) Wyceniony Przedmiar Robót (Tom 4 SIWZ) e) inne dokumenty, potwierdzające wiarygodność i kwalifikacje Wykonawcy, Dokumenty, nie składane w oryginale musza być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1 - Cena - 95
  • 2 - Termin wykonania zamówienia - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach, ul. I Armii Wojska Polskiego 1, 72-310 Płoty, tel. 091 3851 316.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.01.2010 godzina 14:30, miejsce: Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach, ul. I Armii Wojska Polskiego 1, 72-310 Płoty, Biuro Parafialne.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o zamowieniu (PDF, 92.37Kb) 2009-12-29 14:10:00 33
Ogloszenie o zmianie ogloszenia (PDF, 306.49Kb) 2010-01-08 13:27:05 76

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Tom_V_-_Projekt_budowlany_-_rysunek_nr_1_-_kosciol_Ploty (PDF, 128.74Kb) 2009-12-29 14:15:51 166
Tom_I_-_Instrukcja_dla_Wykonawcow_-_kosciol_Ploty_-_2_PN (PDF, 5.16Mb) 2009-12-29 14:10:00 170
Tom_II_-_Ramowy_wzor_umowy_-_kosciol_Ploty_-_2_PN (PDF, 1.78Mb) 2009-12-29 14:11:00 128
Tom_V_-_Projekt_budowlany_-_rysunek_nr_2_-_kosciol_Ploty (PDF, 1.25Mb) 2009-12-29 14:16:26 158
Tom_V_-_Projekt_budowlany_-_rysunek_nr_3_-_kosciol_Ploty (PDF, 3.02Mb) 2009-12-29 14:17:22 125
Tom_V_-_Projekt_budowlany_-_rysunek_nr_4_-_kosciol_Ploty (PDF, 1.44Mb) 2009-12-29 14:17:57 157
Tom_V_-_Projekt_budowlany_-_rysunek_nr_5_-_kosciol_Ploty (PDF, 3.26Mb) 2009-12-29 14:18:57 156
Tom_III_-_STWiORB_-_remont_elewacji_Ploty (PDF, 466.08Kb) 2009-12-29 14:12:03 141
Tom_IV_-_Przedmiar_robot_-_instal_ogrom_-_kosciol_Ploty (PDF, 53.03Kb) 2009-12-29 14:12:30 143
Tom_IV_-_Przedmiar_robot_-_kosciol_Ploty (PDF, 60.12Kb) 2009-12-29 14:12:53 147
Tom_V_-_Decyzja_WKZ_na_remont_elewacji_kosciola_Ploty (PDF, 223.23Kb) 2009-12-29 14:13:15 158
Tom_V_-_Pozwol_na_bud_-_remont_elewacji_kosciola_Ploty (PDF, 306.52Kb) 2009-12-29 14:13:36 309
Tom_V_-_Projekt_budowlany_-_Opinia_techniczna_-_kosciol_Ploty (PDF, 1.43Mb) 2009-12-29 14:14:21 11102
Tom_V_-_Projekt_budowlany_-_opis_-_kosciol_Ploty (PDF, 3.97Mb) 2009-12-29 14:15:30 162

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Poprawka nr 1 do SIWZ z 080110 (PDF, 230.37Kb) 2010-01-08 13:14:00 11
z 180110 - odpowiedz na Zapytanie nr 1 (PDF, 129.04Kb) 2010-01-18 08:45:49 52

Wynik postępowania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 62.20Kb) 2010-03-10 08:12:12 15

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
29 gru 2009

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
29 gru 2009, godz. 14:10

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
10 mar 2010, godz. 08:12