Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przygotowywanie i dostawa posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie podczas zajęć weekendowych i popołudniowych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.ploty.pl

Płoty: Przygotowywanie i dostawa posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie podczas zajęć weekendowych i popołudniowych. pn.: Nauka kluczem do lepszej przyszłości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 95217 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3851415, faks 91 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przygotowywanie i dostawa posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie podczas zajęć weekendowych i popołudniowych. pn.: Nauka kluczem do lepszej przyszłości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, dostawa własnym transportem i na własny koszt posiłków na zajęcie weekendowe i popołudniowe do Szkoły Podstawowej w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie od dnia (podpisania umowy) do 31 stycznia 2015 roku w postaci: Bułki słodkiej - Napój owocowy w kartoniku - Termin dostarczania posiłków i ilość należy ustalić z Dyrektorem Szkoły Podstawowej W Wicimicach. Termin spotkań - średnio 2 x w miesiącu, przewidywana ilość uczestników około 70 uczniów. Gramatura posiłków: Bułka słodka - min. 100 g; Napój owocowy w kartoniku - min. 200 ml; Dowóz posiłków musi odbywać się z zachowaniem odpowiednich parametrów czasu i temperatur stosowanych podczas transportu żywności. Posiłki, sposób ich przygotowania oraz transport powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 r., Nr 171, poz. 1225 z późn.zm.) oraz w przepisach wykonawczych oraz muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną decyzję właściwego Terenowego Organu Inspekcji Sanitarnej tj. spełnia wymogi higieniczno-zdrowotne do produkcji posiłków oraz możliwości prowadzenia cateringu. Obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia. Ocena spełniania warunku odbywać się będzie na podstawie składanych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, wymienionych w pkt. VI SIWZ - na zasadzie spełnia - nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał należycie usługi w zakresie usług stanowiących przedmiot zamówienia wartości brutto co najmniej 15 000,00 zł Ocena spełniania warunku odbywać się będzie na podstawie składanych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, wymienionych w pkt. VI SIWZ - na zasadzie spełnia - nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełni ten warunek jeżeli posiada lub ma dostęp do w pełni sprawnych jednostek sprzętu niezbędnych do wykonania zamówienia tj. posiada aktualną decyzję właściwego Terenowego Organu Inspekcji Sanitarnej o dopuszczeniu środka transportu do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia oraz Wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełni ten warunek jeżeli dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełniania warunku odbywać się będzie na podstawie składanych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, wymienionych w pkt. VI SIWZ - na zasadzie spełnia - nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ 2. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach Plac Konstytucji 3 Maja 1 72-310 Płoty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:06.06.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach Plac Konstytucji 3 Maja 1 72-310 Płoty Sekretariat Urzędu Miejskiego.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
29.05.2013.20.27.49 ogloszenie o zamowieniu (DOC, 50.00Kb) 2013-05-29 20:27:49 41

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
29.05.2013.20.27.49_SIWZ (DOC, 219.50Kb) 2013-05-29 20:27:49 63

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
05.07.2013.10.29.23 wybA r najkorzystniejszej oferty (DOC, 258.50Kb) 2013-07-05 10:29:23 94

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
29.05.2014.10.14.23 Ogloszenie o udzieleniu (PDF, 118.80Kb) 2014-05-29 10:14:23 24

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Spychała

Data wytworzenia:
29 maj 2013

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Spychała

Data publikacji:
29 maj 2013, godz. 20:13

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Spychała

Data aktualizacji:
29 maj 2014, godz. 10:14