Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków dla uczniów w placówkach szkolnych na terenie Miasta i Gminy Płoty oraz dostawa niezbędnego do realizacji zamówienia sprzętu

Płoty: Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków dla uczniów w placówkach szkolnych na terenie Miasta i Gminy Płoty oraz dostawa niezbędnego do realizacji zamówienia sprzętu
Numer ogłoszenia: 214963 - 2010; data zamieszczenia: 10.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3851415, faks 091 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków dla uczniów w placówkach szkolnych na terenie Miasta i Gminy Płoty oraz dostawa niezbędnego do realizacji zamówienia sprzętu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, dostawa własnym transportem i na własny koszt w termoizolacyjnych pojemnikach lub termosach i wydawanie posiłków do 7 szkół na terenie Miasta i Gminy Płoty w dni nauki szkolnej od 2 września 2010 r. do końca roku szkolnego 2011/2012 w czasie trwania zajęć szkolnych (poniedziałek - piątek) z wyłączeniem ferii i świąt, w postaci: Obiadów jednodaniowych - dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach, Szkoły Podstawowej nr 3 w Płotach, Szkoły Podstawowej w Mechowie, Szkoły Podstawowej w Wicimicach; Obiadów dwudaniowych - dla Gimnazjum Publicznego w Płotach, Gimnazjum Publicznego w Płotach Oddział Zamiejscowy w Modlimowie; Śniadań - dla Szkoły Podstawowej w Wyszoborze. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości (+ 30%, - 30%) zamówienia w zależności od ilości osób objętych dożywianiem. Wykaz ilościowy zakwalifikowanych do obiadów i śniadań uczniów z placówek szkolnych z terenu Miasta i Gminy Płoty obejmuje następującą przeciętną ilość uczniów w jednym miesiącu: - Szkoła Podstawowa nr 2 w Płotach - 43 obiadów jednodaniowych; - Szkoła Podstawowa nr 3 w Płotach - 41 obiadów jednodaniowych; - Szkoła Podstawowa w Mechowie - 23 obiadów jednodaniowych; - Szkoła Podstawowa w Wicimicach - 38 obiadów jednodaniowych; - Szkoła Podstawowa w Wyszoborze - 22 śniadania; - Gimnazjum Publiczne w Płotach - 35 obiadów dwudaniowych; - Gimnazjum Publiczne w Płotach Oddział Zamiejscowy w Modlimowie - 15 obiadów dwudaniowych. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych produktów i urozmaicone. Wykonawca jest zobowiązany do posprzątania po wydaniu posiłków. Pod pojęciem obiadów jednodaniowych należy rozumieć zupę podaną z pieczywem oraz z wkładką mięsną dwa razy w tygodniu, drugie danie ma być posiłkiem mięsnym z surówką lub gotowanymi jarzynami dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu drugie danie może być bezmięsne. Obiad jednodniowy wydawany w systemie dwa razy w tygodniu zupa wydawana we wtorki i czwartki, trzy razy w tygodniu drugie danie w pozostałe dni. Pod pojęciem śniadania należy rozumieć: jedną dużą bułkę posmarowaną masłem, wędlina trwała lub ser żółty plus druga identyczna bułka duża na przemiennie ze słodką bułką, do picia herbata z cukrem i cytryną na przemiennie kakao lub kawa zbożowa. Godziny wydawania posiłków należy ustalić z dyrektorami poszczególnych szkół. Gramatura posiłków: - Zupa - 400 ml + min. 2 kromki chleba; - Ziemniaki, kasza, ryż lub makaron - 200 g; - Mięso (schab, wołowina, wieprzowina, drób) lub ryba - 100 g; - Surówki, jarzyny - 150 g; - Naleśniki, placki, pierogi - 300 g; - Kompot - 250 ml; - Chleb - stosownie do potrzeb; - Bułka zwykła duża - 100 g; - Bułka słodka - 100 g; - Wędlina trwała (np. kiełbasa krakowska sucha, kiełbasa żywiecka, polędwica sopocka, szynka gotowana, szynka drobiowa) - 40 g; - Ser żółty - 40 g; - Masło - 30 g; - Herbata z cukrem i cytryną - 250 ml; - Kakao - 250 ml; - Kawa zbożowa - 250 ml; Posiłki powinny być podawane naczyniach stołowych trwałych oraz powinny być przygotowywane każdego dnia próbki do SANEPIDU. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę aby zapewnił różnorodność dostarczanych posiłków. Dowóz posiłków musi odbywać się z zachowaniem odpowiednich parametrów czasu i temperatur stosowanych podczas transportu potraw. Zestawy posiłków powinny odpowiadać zasadom dobrego żywienia dzieci i młodzieży szkolnej oraz pod względem gramatury, wartości odżywczych, kaloryczności. Posiłki, sposób ich przygotowania oraz transport powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 r., Nr 171, poz. 1225 z późn.zm.) oraz w przepisach wykonawczych oraz muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych. 2.Wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji przedmiotu umowy do wyposażenia ww. placówek oświatowych w zmywarko-wyparzarki i w niezbędną ilość naczyń kuchennych, sztućców potrzebnych do realizacji zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 39.70.00.00-9, 39.22.10.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną decyzję właściwego Terenowego Organu Inspekcji Sanitarnej tj. spełnia wymogi higieniczno-zdrowotne do produkcji posiłków oraz możliwości prowadzenia cateringu. Obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia. Ocena spełniania warunku odbywać się będzie na podstawie składanych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, wymienionych w pkt. VI SIWZ - na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał należycie usługi w zakresie usług stanowiących przedmiot zamówienia wartości brutto co najmniej 800 000,00 zł. Ocena spełniania warunku odbywać się będzie na podstawie składanych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, wymienionych w pkt. VI SIWZ - na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni ten warunek jeżeli posiada lub ma dostęp do w pełni sprawnych jednostek sprzętu niezbędnych do wykonania zamówienia tj. posiada aktualną decyzję właściwego Terenowego Organu Inspekcji Sanitarnej o dopuszczeniu środka transportu do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia. Ocena spełniania warunku odbywać się będzie na podstawie składanych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, wymienionych w pkt. VI SIWZ - na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni ten warunek jeżeli dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełniania warunku odbywać się będzie na podstawie składanych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, wymienionych w pkt. VI SIWZ - na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł. Ocena spełniania warunku odbywać się będzie na podstawie składanych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, wymienionych w pkt. VI SIWZ - na zasadzie spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z pięciodniowym menu z uwzględnieniem gramatury, wartości energetycznej każdego posiłku oraz ilościowej receptury potraw - załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach Plac Konstytucji 3 Maja 1 72-310 Płoty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach Plac Konstytucji 3 Maja 1 72-310 Płoty Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie (PDF, 108.92Kb) 2010-08-10 11:08:18 94

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ (PDF, 260.30Kb) 2010-08-10 11:08:18 67

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wyjasnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 66.73Kb) 2010-08-13 15:17:47 40

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 72.46Kb) 2010-08-30 16:00:36 47

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 99.72Kb) 2010-09-16 09:14:12 27

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
10 sie 2010

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
10 sie 2010, godz. 11:08

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
16 wrz 2010, godz. 09:14