Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków dla uczniów w placówkach szkolnych na terenie Miasta i Gminy Płoty oraz dostawa niezbędnego do realizacji zamówienia sprzętu

Płoty: Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków dla uczniów w placówkach szkolnych na terenie Miasta i Gminy Płoty oraz dostawa niezbędnego do realizacji zamówienia sprzętu
Numer ogłoszenia: 175675 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3851415, faks 91 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków dla uczniów w placówkach szkolnych na terenie Miasta i Gminy Płoty oraz dostawa niezbędnego do realizacji zamówienia sprzętu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, dostawa własnym transportem i na własny koszt w termoizolacyjnych pojemnikach lub termosach i wydawanie posiłków do 4 szkół na terenie Miasta i Gminy Płoty w dni nauki szkolnej od 3 września 2012 r. do końca roku szkolnego 2013)2014 w czasie trwania zajęć szkolnych (poniedziałek - piątek) z wyłączeniem ferii i świąt, w postaci: Obiadów jednodaniowych - Szkoły Podstawowej w Mechowie, Szkoły Podstawowej w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie; Obiadów dwudaniowych - dla Publicznego Gimnazjum nr 1 w Płotach; Śniadań - dla Szkoły Podstawowej w Wyszoborze. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości (+ 30%, - 30%) zamówienia w zależności od ilości osób objętych dożywianiem. Wykaz ilościowy zakwalifikowanych do obiadów i śniadań uczniów z placówek szkolnych z terenu Miasta i Gminy Płoty obejmuje następującą przeciętną ilość uczniów w jednym miesiącu: Szkoła Podstawowa w Mechowie - 26 obiadów jednodaniowych; Szkoła Podstawowa w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie - 36 obiadów jednodaniowych; Szkoła Podstawowa w Wyszoborze - 15 śniadania; Publiczne Gimnazjum nr 1 w Płotach - 38 obiadów dwudaniowych; Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych produktów i urozmaicone. Odległość dowozu posiłków od miejsca ich wytwarzania do miejsca ich spożycia przez uczniów nie może być większa niż 14 km. Wykonawca jest zobowiązany do posprzątania po wydaniu posiłków. Pod pojęciem obiadów jednodaniowych należy rozumieć zupę podaną z pieczywem oraz z wkładką mięsną dwa razy w tygodniu, drugie danie ma być posiłkiem mięsnym z surówką lub gotowanymi jarzynami dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu drugie danie może być bezmięsne. Obiad jednodniowy wydawany w systemie dwa razy w tygodniu zupa wydawana we wtorki i czwartki, trzy razy w tygodniu drugie danie w pozostałe dni. Pod pojęciem śniadania należy rozumieć: jedną dużą bułkę posmarowaną masłem, wędlina trwała lub ser żółty plus druga identyczna bułka duża na przemiennie ze słodką bułką, do picia herbata z cukrem i cytryną na przemiennie kakao lub kawa zbożowa. Godziny wydawania posiłków należy ustalić z dyrektorami poszczególnych szkół. Gramatura posiłków: Zupa - 400 ml + min. 2 kromki chleba; Ziemniaki, kasza, ryż lub makaron - 200 g; Mięso (schab, wołowina, wieprzowina, drób) lub ryba - 100 g; Surówki, jarzyny - 150 g; Naleśniki, placki, pierogi - 300 g; Kompot - 250 ml; Chleb - stosownie do potrzeb; Bułka zwykła duża - 100 g; Bułka słodka - 100 g; Wędlina trwała (np. kiełbasa krakowska sucha, kiełbasa żywiecka, polędwica sopocka, szynka gotowana, szynka drobiowa) - 40 g; Ser żółty - 40 g; Masło - 30 g; Herbata z cukrem i cytryną - 250 ml; Kakao - 250 ml; Kawa zbożowa - 250 ml; Posiłki powinny być podawane naczyniach stołowych trwałych oraz powinny być przygotowywane każdego dnia próbki do SANEPIDU. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę aby zapewnił różnorodność dostarczanych posiłków. Dowóz posiłków musi odbywać się z zachowaniem odpowiednich parametrów czasu i temperatur stosowanych podczas transportu potraw. Zestawy posiłków powinny odpowiadać zasadom dobrego żywienia dzieci i młodzieży szkolnej oraz pod względem gramatury, wartości odżywczych, kaloryczności. Posiłki, sposób ich przygotowania oraz transport powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r., Nr 136, poz. 914 z późn.zm.) oraz w przepisach wykonawczych oraz muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych. 2. Wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji przedmiotu umowy do wyposażenia ww. placówek oświatowych w zmywarko-wyparzarki i w niezbędną ilość naczyń kuchennych, sztućców potrzebnych do realizacji zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 39.70.00.00-9, 39.22.10.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 04.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną decyzję właściwego Terenowego Organu Inspekcji Sanitarnej tj. spełnia wymogi higieniczno-zdrowotne do produkcji posiłków oraz możliwości prowadzenia cateringu. Obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia. Ocena spełniania warunków odbywać się będzie na podstawie składanych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, wymienionych w pkt. VI SIWZ - na zasadzie spełnia/nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał należycie usługi w zakresie usług stanowiących przedmiot zamówienia wartości brutto co najmniej 400 000,00 zł. Ocena spełniania warunków odbywać się będzie na podstawie składanych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, wymienionych w pkt. VI SIWZ - na zasadzie spełnia/nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni ten warunek jeżeli posiada lub ma dostęp do w pełni sprawnych jednostek sprzętu niezbędnych do wykonania zamówienia tj. posiada aktualną decyzję właściwego Terenowego Organu Inspekcji Sanitarnej o dopuszczeniu środka transportu do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia. Ocena spełniania warunków odbywać się będzie na podstawie składanych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, wymienionych w pkt. VI SIWZ - na zasadzie spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni ten warunek jeżeli dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełniania warunków odbywać się będzie na podstawie składanych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, wymienionych w pkt. VI SIWZ - na zasadzie spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł. Ocena spełniania warunków odbywać się będzie na podstawie składanych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, wymienionych w pkt. VI SIWZ - na zasadzie spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z pięciodniowym menu z uwzględnieniem gramatury każdego posiłku oraz ilościowej receptury potraw - załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, Sekretariat Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o zamowieniu (PDF, 181.58Kb) 2012-08-14 14:05:39 52

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ (PDF, 476.39Kb) 2012-08-14 14:50:39 214

Wyjaśnienia i modyfikacje

Wynik postępowania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 149.33Kb) 2012-09-06 12:07:48 35

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
14 sie 2012

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
14 sie 2012, godz. 14:05

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
06 wrz 2012, godz. 12:07