Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach oraz dostawa niezbędnego do realizacji zamówienia sprzętu

Płoty: Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach oraz dostawa niezbędnego do realizacji zamówienia sprzętu
Numer ogłoszenia: 338876 - 2012; data zamieszczenia: 10.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Płoty, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3851415, faks 91 3851866.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach oraz dostawa niezbędnego do realizacji zamówienia sprzętu.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, dostawa własnym transportem i na własny koszt w termoizolacyjnych pojemnikach lub termosach i wydawanie posiłków dla Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Batorego i ul. Piastowej Gminy Płoty w dniach nauki szkolnej od 4 września 2012 r. do końca roku szkolnego 2012/2014 w czasie trwania zajęć szkolnych (poniedziałek - piątek) z wyłączeniem ferii i świąt, w postaci: Obiadów jednodaniowych - Szkoły Podstawowej nr 2; Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości (+ 30%, - 30%) zamówienia w zależności od ilości osób objętych dożywianiem. Wykaz ilościowy zakwalifikowanych do obiadów uczniów z placówek szkolnych z terenu Miasta i Gminy Płoty obejmuje następującą przeciętną ilość uczniów w jednym miesiącu: Szkoła Podstawowa nr 2 - 96 uczniów obiady jednodaniowe. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych produktów i urozmaicone. Wykonawca jest zobowiązany do posprzątania po wydaniu posiłków. Pod pojęciem obiadów jednodaniowych należy rozumieć zupę podaną z pieczywem oraz z wkładką mięsną dwa razy w tygodniu, drugie danie ma być posiłkiem mięsnym z surówką lub gotowanymi jarzynami dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu drugie danie może być bezmięsne. Obiad jednodniowy wydawany w systemie dwa razy w tygodniu zupa wydawana we wtorki i czwartki, trzy razy w tygodniu drugie danie w pozostałe dni. Godziny wydawania posiłków należy ustalić z dyrektorami poszczególnych szkół. Gramatura posiłków: Zupa - 400 ml + min. 2 kromki chleba; Ziemniaki, kasza, ryż lub makaron - 200 g; Mięso (schab, wołowina, wieprzowina, drób) lub ryba - 100 g; Surówki, jarzyny - 150 g; Naleśniki, placki, pierogi - 300 g; Kompot - 250 ml; Chleb - stosownie do potrzeb; Posiłki powinny być podawane naczyniach stołowych trwałych oraz powinny być przygotowywane każdego dnia próbki do SANEPIDU. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę aby zapewnił różnorodność dostarczanych posiłków. Dowóz posiłków musi odbywać się z zachowaniem odpowiednich parametrów czasu i temperatur stosowanych podczas transportu potraw. Zestawy posiłków powinny odpowiadać zasadom dobrego żywienia dzieci i młodzieży szkolnej oraz pod względem gramatury, wartości odżywczych, kaloryczności. Posiłki, sposób ich przygotowania oraz transport powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r., Nr 136, poz. 914 z późn.zm.) oraz w przepisach wykonawczych oraz muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych. 2.Wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji przedmiotu umowy do wyposażenia ww. placówek oświatowych w zmywarko-wyparzarki i w niezbędną ilość naczyń kuchennych, sztućców potrzebnych do realizacji zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):55.32.10.00-6, 55.32.00.00-9, 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 39.70.00.00-9, 39.22.10.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:30.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PIEKARNIA Stefan Liszewski, ul. Golczewska 1, 72-310 Płoty, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 179328,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:230400,00
  • Oferta z najniższą ceną:230400,00/ Oferta z najwyższą ceną: 230400,00
  • Waluta:PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wybrano tryb zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 66 w zw. z art.5 ust.1a oraz art. 67 ust.1 pkt.1a ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia jest usługa Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach oraz dostawa niezbędnego do realizacji zamówienia sprzętu Jest to usługa niepriorytetowa określona w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym z dnia 28 stycznia 2010 r. (Dz.U. Nr 12,poz.68). Zgodnie z §3 ust.2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji Programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania ( Dz.U. Nr 25 poz.186 z późn. zm.) dzieci i młodzież realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, którym przyznano pomoc na w formie posiłku, spożywają posiłek w szkole, jeżeli szkoła posiada warunki pozwalające na przygotowywanie lub wydawanie posiłków. Dzieciom spożywającym posiłki w szkole zapewnia się jednakowe posiłki pod względem ilościowym i jakościowym. W Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Batorego działa stołówka oraz kuchnia, która jest prowadzona przez ajenta na podstawie wcześniej zawartych umów. W związku z tym nie ma możliwości wyboru innego Wykonawcy, który mógłby prowadzić żywienie w w/w szkole - zrealizować przedmiot zamówienia. Firma realizująca zadania związane z żywieniem dzieci jest jedynym Wykonawcą na terenie powyższej szkoły, która świadczy tego rodzaju usługę. Tak więc nie ma możliwości przeprowadzenia innego konkurencyjnego trybu celem wyłonienia i wprowadzenia dodatkowego Wykonawcy. Ze względu na tą okoliczność, że spożywanie posiłków przez uczniów, którzy są objęci pomocą OPS w Płotach, może odbywać się tylko w miejscu do tego wyznaczonym i w określonym czasie, niemożliwe jest żywienie uczniów w innym miejscu i w innym czasie przez innego Wykonawcę. Wręcz szkodliwe byłoby, gdyby dzieci z w/w szkoły spożywały posiłki poza ich siedzibą w szczególności odnosi się to do kwestii zapewnienia im opieki i bezpieczeństwa oraz zagwarantowania terminowego powrotu na zajęcia szkolne. Ponadto posiłki wydawane dzieciom, które są objęte pomocą OPS powinny być takie same jak wydawane pozostałym dzieciom. Wprowadzenie innego Wykonawcy spowodowałoby wyróżnienie dzieci, którym Ośrodek pokrywa koszty żywienia, mogłoby więc prowadzić do podziału lub w konsekwencji do dyskryminacji tych dzieci. Art.100 ustawy o pomocy społecznej mówi, iż w postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr osobistych. W szczególności nie należy podawać do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia. Ponadto za względów społecznych, które należy uznać za uzasadniony przypadek ważnym jest aby wszystkie dzieci w danej szkole spożywały posiłek w takich samych warunkach, by nie dochodziło do występowania zjawiska stygmatyzacji społecznej.


Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 153.12Kb) 2012-09-10 11:47:21 25

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
10 wrz 2012

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
10 wrz 2012, godz. 11:47

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
10 wrz 2012, godz. 11:47