Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0145 Z Natolewice - Brojce

Płoty: Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0145 Z Natolewice - Brojce
Numer ogłoszenia: 328945 - 2010; data zamieszczenia: 18.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3851415, faks 091 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0145 Z Natolewice - Brojce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0145 Z Natolewice-Brojce. 2. Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 3. Szczegółowy zakres przedmiotowy zamówienia ustala dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ 4. Terminy ewentualnych wizji lokalnych w w/w obiekcie należy ustalić z Panią Anną Porębską - Podinspektorem Urzędu Miejskiego w Płotach, Tel. (91) 38 51 415 wew. 48. 5. Zamawiający dopuszcza płatność częściową za wykonane roboty po dokonaniu odbioru częściowego lub końcowego. 6. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, postanowieniami umowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz uzgodnieniami w trakcie realizacji. 7. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót podwykonawcom tylko za zgodą Zamawiającego. 8. Dopuszcza się materiały budowlane zgodnie z Polskimi Normami lub posiadające certyfikat zgodności z aprobatą techniczną dla przyjętej technologii po zaakceptowaniu przez Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na zasadzie złożonego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na zasadzie złożonego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na zasadzie złożonego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na zasadzie złożonego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na zasadzie złożonego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach Plac Konstytucji 3 Maja 1 72-310 Płoty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach Plac Konstytucji 3 Maja 1 72-310 Płoty Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o zamowieniu (PDF, 94.77Kb) 2010-11-18 15:36:24 70

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zal._nr_5_PLAN_SYTUACYJNY (PDF, 935.10Kb) 2010-11-18 15:47:36 167
Zal._nr_5_PROFIL_PODA_UA_NY (PDF, 603.86Kb) 2010-11-18 15:47:58 160
Zal._nr_5_PRZEKRA_J_KONSTRUKCYJNY_A-A (PDF, 125.52Kb) 2010-11-18 15:48:16 172
Zal._nr_5_PRZEKRA_J_KONSTRUKCYJNY_B-B (PDF, 94.82Kb) 2010-11-18 15:48:29 167
Zal._nr_6_PRZEDMIAR_ROBA_T (PDF, 23.87Kb) 2010-11-18 15:45:27 213
Zal._nr_7__SST (PDF, 792.77Kb) 2010-11-18 15:46:54 158
SIWZ (PDF, 279.51Kb) 2010-11-18 15:36:24 189

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wyjasnienia nr 1 (PDF, 78.26Kb) 2010-11-24 14:50:21 65
Zmiana nr 1 do SIWZ (PDF, 112.06Kb) 2010-11-24 14:51:16 96

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania (PDF, 97.79Kb) 2010-12-06 14:18:22 83

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
18 lis 2010

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
18 lis 2010, godz. 15:36

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
06 gru 2010, godz. 14:18