Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Płoty: Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach w ilości ok. 35 000 litrów rocznie i dla pojazdów stanowiących własność Gminy Płoty w ilości ok. 35 000 litrów rocznie.


Płoty: Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach w ilości ok. 35 000 litrów rocznie i dla pojazdów stanowiących własność Gminy Płoty w ilości ok. 35 000 litrów rocznie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3851415, faks 91 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach w ilości ok. 35 000 litrów rocznie i dla pojazdów stanowiących własność Gminy Płoty w ilości ok. 35 000 litrów rocznie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Gmina Płoty i Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Prawo zamówień publicznych postanawiają wyznaczyć spośród siebie Zamawiającego - Lidera Gminę Płoty, który upoważniony jest do przeprowadzenia postępowania i udzielenia w ich imieniu i na ich rzecz. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach w ilości ok. 35 000 litrów rocznie i dla pojazdów stanowiących własność Gminy Płoty w ilości ok. 35 000 litrów rocznie. 3. Paliwo będące przedmiotem zamówienia winno spełniać wymagania jakościowe, określone dla paliw ciekłych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221 poz. 1441). 4. Paliwo będzie dostarczane sukcesywnie przez Dostawcę do zbiornika magazynowego znajdującego się na terenie bazy Zamawiającego. 5. Dostawca każdorazowo przy dostawie oleju napędowego musi posiadać stosowne świadectwo jakości dostarczonego oleju napędowego wraz z dowodem dostaw. Przedmiotowe dokumenty muszą zostać przekazane pracownikom Zamawiającego przed wlaniem paliwa do zbiornika magazynowego. 6. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: Podana ilość paliwa jest orientacyjna i zależnie od zaoferowanej ceny Zamawiający może zmniejszyć bądź zwiększyć wielkość zamówienia o 20%. W takim przypadku Dostawcy nie będą przysługiwały roszczenia wobec Zamawiającego. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) Kod CPV: 09.13.41.00-8.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Dostawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) dokument stwierdzający prawo na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym tj. Wykonawca musi wykazać, że posiada koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j. t. Dz. U. z 2006 r., nr 89 poz. 625 ze zm.); Dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Dostawcę. 2. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Dostawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Dostawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Dostawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Dostawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach Pl. Konstytucji 3 Maja 1 72-310 Płoty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty. Sekretariat Urzędu Miejskiego w Płotach.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie w BZP (PDF, 863.09Kb) 2012-11-27 14:06:03 12

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
DOSTAWA_OLEJU_SIWZ_ (PDF, 224.60Kb) 2012-11-27 14:06:03 173

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZP. 271.17.02.2012IM Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 91.28Kb) 2012-12-21 11:39:48 80

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
27 lis 2012

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
27 lis 2012, godz. 14:06

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
21 gru 2012, godz. 11:39