Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej. Zadanie nr 1 -Budowa części sportowej

Płoty: Pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej. Zadanie nr 1 -Budowa części sportowej
Numer ogłoszenia: 204389 - 2011; data zamieszczenia: 27.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3851415, faks 091 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl   www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej. Zadanie nr 1 -Budowa części sportowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa Hali Sportowo - Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej. Zadanie nr 1 - Budowa części sportowej. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności: zgodnie z umową, której wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-5, 71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8, 71.31.13.00-4, 71.53.00.00-2, 71.31.52.10-4, 71.31.80.00-0, 71.54.00.00-5, 71.31.00.00-4, 71.52.10.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 62.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wadium należy wnieść w wysokości 5.000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 05 sierpnia 2011r. do godziny 13:00 Decyduje data wpływu do Zamawiającego. 2.Wadium może być wnoszone: 1) przelewem na konto depozytowe Gminy Płoty: Banku Spółdzielczym w Gryficach - Filia Płoty nr 69 9376 0001 0030 1934 2001 0002 - w pieniądzu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płotach 2) w kasie Urzędu Miejskiego w Płotach, pok. nr 9 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 w: a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4.W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1)zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2)termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3)miejsce i termin zwrotu gwarancji. 5.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6.Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. 7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1)Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 10 niniejszej SIWZ, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 8.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2). 9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12.Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 13.W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych obejmujących co najmniej: - budowę kompletnego obiektu użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, np. takiego jak: hala widowiskowo-sportowa, hala widowiskowa lub hala sportowa z trybunami, centrum handlowe, kino, kryta pływalnia, filharmonia, dworzec kolejowy, teatr, o kubaturze nie mniejszej jak 20 000 m3 i pow. użytkowej min. 3 000 m2; -wykonanie konstrukcji przekrycia z łukowych dźwigarów z drewna klejonego o całkowitej rozpiętości minimalnej 18 m. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTANIE DOKONANA NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASADZIE SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobą)osobami posiadającą)posiadającymi wyższe wykształcenie i uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności: a) konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczeń oraz legitymującą się co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym w nadzorowaniu robót budowlanych w tej branży nad realizacją robót obejmujących co najmniej: - budowę kompletnego obiektu użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, np. takiego jak: hala widowiskowo-sportowa, hala widowiskowa lub hala sportowa z trybunami, centrum handlowe, kino, kryta pływalnia, filharmonia, dworzec kolejowy, teatr, o kubaturze nie mniejszej jak 20 000 m3 i pow. użytkowej min. 3 000 m2, wraz z instalacjami i urządzeniami sanitarnymi, cieplnymi i elektrycznymi, - wykonanie konstrukcji przekrycia z łukowych dźwigarów z drewna klejonego o całkowitej rozpiętości minimalnej 18 m b) instalacyjnej sanitarnej bez ograniczeń (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i kanalizacyjnych) oraz legitymującą się co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji w nadzorowaniu robót budowlanych w tej branży nad realizacją robót obejmujących co najmniej: - budowę kompletnego obiektu użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, np. takiego jak: hala widowiskowo-sportowa, hala widowiskowa lub hala sportowa z trybunami, centrum handlowe, kino, kryta pływalnia, filharmonia, dworzec kolejowy, teatr, o kubaturze nie mniejszej jak 20 000 m3 i pow. użytkowej min. 3 000 m2, wraz z następującymi instalacjami i sieciami: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, instalacja wody zimnej i ciepłej, gazowa, centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, kotłownia gazowa lub węzeł cieplny, c) instalacyjnej elektrycznej bez ograniczeń oraz legitymującą się co najmniej 5- letnim doświadczeniem zawodowym w nadzorowaniu robót budowlanych w tej branży nad realizacją robót obejmujących co najmniej: - budowę kompletnego obiektu użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, np. takiego jak: hala widowiskowo-sportowa, hala widowiskowa lub hala sportowa z trybunami, centrum handlowe, kino, kryta pływalnia, filharmonia, dworzec kolejowy, teatr, o kubaturze nie mniejszej jak 20 000 m3 i pow. użytkowej min. 3 000 m2, wraz z następującymi instalacjami: instalacje elektryczne (oświetlenie i gniazda jednofazowe + siła), instalacja przeciwporażeniowa, odgromowa, instalacja oświetlenia awaryjnego, instalacje niskoprądowe (monitoring, instalacja nagłośnienia, instalacja telefoniczna, komputerowa), d) drogowej bez ograniczeń oraz legitymującą się co najmniej 3- letnim doświadczeniem zawodowym w nadzorowaniu robót budowlanych w tej branży. Osoby te muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający uzna także warunek za spełniony jeżeli jedna osoba będzie posiadała kwalifikacje w kilku ww. specjalnościach. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. 2006 Nr 156 poz.1118 za zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83 poz. 578 ze zm.), a także uprawnienia odpowiadające powyższym wymogom, a wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTANIE DOKONANA NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASADZIE SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w tym: a) Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł OCENA SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTANIE DOKONANA NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASADZIE SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zgodnie ze SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2011 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, Sekretariat Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o zamowieniu (PDF, 117.36Kb) 2011-07-27 16:11:10 87

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ (PDF, 352.48Kb) 2011-07-27 16:11:10 136

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wyjasnienia nr 1 tresci SIWZ (PDF, 95.26Kb) 2011-08-02 14:26:27 97
Wyjasnienia nar 2 tresci SIWZ (PDF, 93.81Kb) 2011-08-02 15:18:08 89

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 149.79Kb) 2011-08-19 14:45:03 75

Udzielenie zamówienia


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
27 lip 2011

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
27 lip 2011, godz. 16:11

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
30 sie 2011, godz. 14:30