Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Opracowanie i dostawa: szaty graficznej materiałów promocyjnych: plakat, ulotka, nalepki, teczka, notatnik, długopis, tabliczka informacyjna, logo projektu.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.ploty.pl

Płoty: Opracowanie i dostawa: szaty graficznej materiałów promocyjnych: plakat, ulotka, nalepki, teczka, notatnik, długopis, tabliczka informacyjna, logo projektu. pn. Nauka kluczem do lepszej przyszłości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 91151 - 2013; data zamieszczenia: 27.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3851415, faks 91 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie i dostawa: szaty graficznej materiałów promocyjnych: plakat, ulotka, nalepki, teczka, notatnik, długopis, tabliczka informacyjna, logo projektu. pn. Nauka kluczem do lepszej przyszłości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i dostawa: szaty graficznej materiałów promocyjnych: plakat, ulotka, nalepki, teczka, notatnik, długopis, tabliczka informacyjna, logo projektu do Szkoły Podstawowej w Wicimicach z siedziba w Modlimowie, Gm. Płoty, biorącej udział w projekcie pn.: Nauka kluczem do lepszej przyszłości realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: . Opracowanie i dostawa: szaty graficznej materiałów promocyjnych: plakat, ulotka, nalepki, teczka, notatnik, długopis, tabliczka informacyjna, logo projektu. - logotypy zgodnie z wytycznymi MRR dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, - wzór wizualizacji opracowany we współpracy zamawiającego z oferentem zawierający grafikę, zdjęcia i treść merytoryczną nawiązujące do tytułu i tematyki projektu (projekt skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej) Plakat format A2, w pełnym kolorze, papier kredowy błyszczący, gramatura 250g/m2, nadruk zgodny z projektem graficznym - 20 sztuk Ulotka Format A6, w pełnym kolorze, papier kredowy błyszczący, gramatura 250g/m2, nadruk zgodny z projektem graficznym - 100 sztuk Teczka na dokumenty format A4, dwa skrzydełka, grubość teczki 1 cm, karton bielony kredowany 350 g/m2, nadruk zgodny z projektem graficznym - 100 sztuk Notatnik format A4, kratka, eko papier offset 90g/m2, ilość kartek - 25, na każdej karcie nadruk zgodny z projektem graficznym, kartonik z tyłu, klejony po krótszym boku z góry - 100 sztuk Długopis Długopis metalowy typu COSMO, nadruk zgodny z projektem graficznym - 100 sztuk Tabliczki informacyjne: co najmniej 25% powierzchni tablic powinna zajmować informacja o wkładzie środków unijnych (znaki graficzne i informacja o współfinansowaniu). Z mocowaniem na ścianie. Nadruk na PCV (gwarancja trwałości nadruku i materiału nośnego min. 3 lata), format A4, grubość 0,5 cm, nadruk zgodny z projektem graficznym - 2 sztuki Nadruk na PCV (gwarancja trwałości nadruku i materiału nośnego min. 3 lata), format A3, grubość 0,5 cm, nadruk zgodny z projektem graficznym - 1 sztuka Nalepki Wymiary 100x60 mm. Druk nalepek do promocji projektu zgodnie z aktualnymi wytycznymi, dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL. Na papierze etykietowym - 150 szt. Wymiary 60x40 mm. Druk nalepek do promocji projektu zgodnie z aktualnymi wytycznymi, dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL. Na papierze etykietowym - 200 szt. 3. Ww. rzeczy te przeznaczone są dla dzieci ze szkoły podstawowej do zajęć edukacyjnych - powinny zatem uwzględniać wiek dzieci; powinny posiadać także odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności z europejskimi normami oraz być w 100% bezpieczne dla dzieci - beneficjentów ostatecznych w projekcie. W związku z tym, że w budżecie projektu, w większości przypadków, są one podane z nazwy, Zamawiający na podst. art. 29 ust. 3 podaje ich nazwę własna dodając wyraz lub równoważny lub sama nazwę opisowa. Gwarancje na produkty daje gwarant). 4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na produkty równoważne. W przypadku oferty na produkty równoważne zamawiający oczekuje wykazu i informacji o produktach..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.00.00-9, 79.80.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust. 1, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, wymagany warunek musi być spełniony łącznie. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2.odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1 72-310 Płoty..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.06.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1 72-310 Płoty Sekretariat Urzędu Miejskiego..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
27.05.2013.22.36.16 ogloszenie o zamowieniu (DOC, 51.00Kb) 2013-05-27 22:36:16 33

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
27.05.2013.22.43.34_SIWZ (DOC, 251.50Kb) 2013-05-27 22:43:34 88

Wyjaśnienia i modyfikacje

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
05.07.2013.21.33.31 wybA r najkorzystniejszej oferty (DOC, 260.50Kb) 2013-07-05 21:33:31 81

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Spychała

Data wytworzenia:
27 maj 2013

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Spychała

Data publikacji:
27 maj 2013, godz. 22:36

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Spychała

Data aktualizacji:
05 lip 2013, godz. 21:33