Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu muzycznego i estradowego na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach

Płoty, dnia 14.10.2009r.

MGOK/ZP/ 2430/01-4/ES/09

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na zakup i dostawę sprzętu muzycznego i estradowego na potrzeby  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach

 

1.      Nazwa i adres zamawiającego

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach

ul. T.Kościuszki 7

72-310 Płoty

tel. 091 38 51 301;

 

e-mail: mgok_ploty@wp.pl

 

2.      Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3.      Miejsce udostępnienia SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: http://bip.ploty.pl

 

4.      Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu muzycznego i estradowego na potrzeby  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach.

W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

  1. sprzedaży sprzętu określonego poniżej,
  2. dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie określonym w pkt. IV SIWZ,
  3. udzielenia gwarancji i świadczenia usług w ramach serwisu gwarancyjnego przez okres trwania gwarancji sprzętu.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

1.      Kolumna pasywna 800W– 4 szt. (cpv 32342412-3)

2.   Kolumna pasywna 1000W– 4 szt. (cpv 32342412-3)

3.   Kolumna pasywna 300W- 4 szt. (cpv 32342412-3)

4.   Wzmacniacz mocy  2x250W– 2 szt. (cpv 32343000-9)

5.   Wzmacniacz mocy 2x300W– 4 szt. (cpv 32343000-9)

6.   Wzmacniacz mocy 2x400W– 2 szt. (cpv 32343000-9)

7.   Mikser foniczny  24/2– 1 szt. (cpv 32342420-2)

8.      Odtwarzacz MD CD – 1szt. (cpv 30216100-7)

9.      Korektor graficzny podwójny 15-pozycyjny – 1 szt. (cpv 32342410-9)

10.  Korektor graficzny dwukanałowy z funkcją limitera – 1 szt. (cpv 32342410-9)

11.  Podwójny procesor dynamiki z modułami kompresor/limiter – 1 szt. (cpv 32342430-5)

12.  Procesor wokalowy S/PDIF [24-bity], EIAJ CP-340,   IEC 958 – 1szt. (cpv 32342430-5)

13.  Mikrofon bezprzewodowy typ I– 3szt. (cpv 32341000-5)

14.  Mikrofon przewodowy – 6szt. (cpv 32341000-5)

15.  Zestaw mikrofonów do perkusji – 1szt. (cpv 32341000-5)

16.  Multicore (16/4/ 25m) – 1szt.

17.  Keyboard – 2szt. (cpv 37311000-1)

18.  Case na końcówki mocy 10U – 1szt.

19.  Case na akcesoria estradowe – 1szt.

20.  Combo gitarowe 100W typ 1 – 1szt. (cpv 32343100-0)

21.  Combo gitarowe 100W typ 2 – 1szt. (cpv 32343100-0)

22.  Stroik elektroniczny  – 1 szt. (cpv 32351000-8)

23.  Metronom elektroniczny – 1 szt. (cpv 32351000-8)

24.  Zestaw 4 mikrofonów bezprzewodowych  – 1 szt. (cpv 32341000-5)

25.  Suzafon – 1 szt. (cpv 37314000-2)

26.  Klarnet – 2 szt. (cpv 37314000-2)

27.  Trąbka – 1 szt. (cpv 37314000-2)

28.  Gitara elektryczna basowa.   – 1szt. (cpv 37313000-5)

29.  Saksofon altowy– 1 szt. (cpv 37314000-2)

30.  Gitara elektryczna – 2 szt. (cpv 37313000-5)

31.  Gitara akustyczna  -  1 szt. (cpv 37313000-5)

32.  Gitara klasyczna typ 1 – 1 szt. (cpv 37313000-5)

33.  Gitara klasyczna typ 2 – 1 szt. (cpv 37313000-5)

34.  Wzmacniacz basowy 180W – 1szt. (cpv 32343100-0)

35.  Struny – 6 kpl (cpv 37321400-8)

36.  Kabel gitarowy – 6szt. (cpv 373210000-4)

37.  Kable mikrofonowe – 10szt. (cpv 32572000-3)

38.  Kable głośnikowe – 15szt. (cpv 31224400-6)

39.  Statyw gitarowy – 4szt. (cpv 37321700-1)

40.  Zestaw perkusyjny – 1szt. (cpv 37316000-6)

41.  Kabel linia – 6szt.

Szczegółowa specyfikacja sprzętu dostępna w SIWZ

 

5.      Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia – do 14 dni od dnia podpisania umowy.

 

6.      Informacje dotycząca oferty częściowej i wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7.      Informacja dotycząca zamówień uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

8.      Informacje dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

9.      Informacja na temat przewidywanego zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

 

10.  Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

11.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

12.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), a także spełniają warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia – nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnia.

 

 

13.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium i przyznanej mu wagi:

Lp

Nazwa kryterium

Waga

1

cena usługi

100%

 

14.  Wybór najkorzystniejszej oferty

Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta, która przedstawia najniższą cenę.

Realizację zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

 

15.  Miejsce i termin składania ofert:  w siedzibie Zamawiającego

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach

ul. T.Kościuszki 7

72-310 Płoty

 

do dnia 24-10-2009 do godz. 10:00

 

16.  Miejsce i termin otwarcia ofert:  w siedzibie Zamawiającego

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach

ul. Kościuszki 7

72-310 Płoty

dnia 24-10-2009 o godz. 10:15

 

 

 

…………………………………………………….

podpis Zamawiającego

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie estrada2009 (PDF, 110.19Kb) 2009-10-16 13:36:46 44

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zalacznik_1_-_formularz_ofertowy (PDF, 88.08Kb) 2009-10-16 13:36:59 81
Zalacznik_2_-_oswiadczenie (PDF, 41.91Kb) 2009-10-16 13:37:13 74
Zalacznik_3_-_umowa (PDF, 103.66Kb) 2009-10-16 13:37:27 73
Zalacznik_4_-_warunki_gwarancyjne.doc (PDF, 64.14Kb) 2009-10-16 13:37:39 77
SIWZ_estrada_2009 (PDF, 242.95Kb) 2009-10-16 15:03:01 100

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.66Mb) 2009-11-03 14:46:56 39

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf (PDF, 1.57Mb) 2009-12-23 14:38:21 13
udzielenia zamowienia MGOK (PDF, 1.95Mb) 2009-11-19 18:04:14 47

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
16 paź 2009

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
16 paź 2009, godz. 13:36

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
23 gru 2009, godz. 14:38