Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obsługa bankowa budżetu Gminy Płoty i gminnych jednostek organizacyjnych

Płoty: Obsługa bankowa budżetu Gminy Płoty i gminnych jednostek organizacyjnych
Numer ogłoszenia: 22311 - 2012; data zamieszczenia: 25.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3851415, faks 91 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu Gminy Płoty i gminnych jednostek organizacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie od 21 lutego 2012 roku do 20 lutego 2016 roku obsługi bankowej budżetu Gminy Płoty i gminnych jednostek organizacyjnych: 1.Publiczne Gimnazjum nr 1 w Płotach; 2.Szkoła Podstawowa nr 2 w Płotach; 3.Szkoła Podstawowa nr 3 w Płotach; 4.Szkoła Podstawowa w Mechowie; 5.Szkoła Podstawowa w Wicimicach; 6.Szkoła Podstawowa w Wyszoborze; 7.Ośrodek Pomocy Społecznej w Plotach. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego obejmujących budżet Gminy Płoty i jednostki organizacyjne Gminy. 2.Możliwość otwarcia i prowadzenia innych rachunków bieżących i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy. 3.Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych. 4.Realizację poleceń zarówno w formie papierowej jak i w formie systemu bankowości elektronicznej za pomocą Internetu. 5.Przyjmowanie wpłat gotówkowych. 6.Realizację wypłat gotówkowych. 7.Sporządzanie dziennych wyciągów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków i ich udostępnianie przez bank w wersji papierowej bądź równoważnej z nią. Wyciągi muszą identyfikować dokonane operacje i stwierdzać saldo otwarcia i zamknięcia rachunków. 8.Wydawanie czeków, na wniosek zamawiającego. 9.Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, na wniosek zamawiającego. 10.Wydawanie historii rachunków, na wniosek zamawiającego. 11.Potwierdzanie sald rachunków bankowych. 12.Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach, na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy. 13.Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk. 14.Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej corocznie w uchwałach budżetowych. Udzielenie niniejszego kredytu następować będzie po przedłożeniu przez zamawiającego wniosku wraz z dokumentami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej. Bank udzieli zamawiającemu kredytu po pozytywnej ocenie jego zdolności kredytowej oraz po uzgodnieniu formy zabezpieczenia kredytu. Warunki prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia: 1.Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu wykonanie operacji finansowo-kasowych na miejscu (na terenie miasta Płoty) 2.Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 3.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę wpłat gotówkowych i wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego oraz jego jednostek i na rachunki Zamawiającego oraz jego jednostek. 4.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił podłączenie do systemu elektronicznej obsługi bankowej, instalację niezbędnego oprogramowania i jego aktualizacji, świadczenie serwisu oprogramowania, a także przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi ww. systemu. W przypadku awarii Zamawiający wymaga bezzwłocznego podjęcia działań, w celu zapewnienia sprawnej obsługi. Połączenie elektroniczne z bankiem dotyczy tylko Urzędu Miejskiego w Płotach. 5.W ramach systemu elektronicznej obsługi bankowej Wykonawca zapewni Zamawiającemu w szczególności: 5.1. Bezpieczeństwo danych w w/w systemie, tj. 5.1.1. Transmisja danych w sieciach publicznych w połączeniu z bankiem musi być szyfrowana i powinna odbywać się z wykorzystaniem najnowszej technologii SSL 3 z kluczem minimum 128 bitów. 5.1.2. Autentykacja w systemie musi obywać się za pomocą identyfikatora i hasła zgodnego z przyjęta polityką bezpieczeństwa, obejmującą m.in. maksymalny limit nieudanych logowań - maksymalnie 3, odpowiednia długość hasła - minimum 8 znaków, rodzaje zastosowanych znaków - małe, duże litery i cyfry, które trzeba jednocześnie zastosować, sprawdzenie unikatowości i niepowtarzalności hasła, technika wprowadzania hasła bez użycia klawiatury zapobiegająca przechwyceniu hasła przez programy szpiegujące, ograniczenie logowania do konkretnego IP Urzędu, monitorowanie zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa z funkcją powiadamiania. 5.1.3. Praca w systemie bankowym musi dawać możliwość definiowania określonych uprawnień i ograniczania uprawnień wyznaczonym pracownikom urzędu, w tym również określania przydzielanych maksymalnych czasowych limitów kwotowych. 5.1.4. Wszystkie dyspozycje, muszą być podpisane elektronicznie lewo i prawostronnie z wykorzystaniem zewnętrznej karty mikroprocesowej z zapisanym kluczem prywatnym. Każdorazowe klucza musi wymagać podania minimum czternastocyfrowego kodu PIN. Podpis elektroniczny musi odpowiadać obecnym standardom PKCS#11. Bank zobowiązany jest bezpłatnie zapewnić dedykowany zestaw kryptograficzny (karta mikroprocesorowa + czytnik USB). 5.1.5. Reagowanie na najnowsze trendy bezpieczeństwa i udoskonalenie własnych rozwiązań w tym zakresie. Bezpieczeństwo jest procesem ciągłym. 5.2. Jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie, z możliwością równoczesnego dokonywania operacji na tych samych lub różnych rachunkach bankowych. 5.3. Realizację zleceń płatniczych, ze wszystkich rachunków bankowych, w ramach dostępnych środków. 5.4. Składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich przeglądania, modyfikacji i usuwania przed wysłaniem do banku. 5.5. Możliwość uzyskania w czasie rzeczywistym pełnej informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bankowych zamawiającego. 5.6. Tworzenia zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych. 5.7. Przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach bankowych. 5.8. Tworzenie w systemie archiwum zrealizowanych zleceń płatniczych oraz wyciągów bankowych. 5.9. Generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu oraz wyciągów bankowych niewymagających uwierzytelnienia bankowego. 6.Wykonawca zapewni sprawne funkcjonowanie systemu elektronicznej obsługi bankowej, najpóźniej w dniu 21 lutego 2012 roku od godz. 7.30. 7.Wykonawca zapewni nieodpłatne świadczenie następujących usług bankowych: a)sporządzanie wyciągów bankowych wraz z papierowymi wtórnikami na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku; b)wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń; c)bezpłatna realizacja wszystkich przelewów w ramach rachunków w banku; d)zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz gminy przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych. Postanowienia dotyczące kredytu w rachunku bieżącym: 1.Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości kwoty 2. 000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00)100) w 2012 roku (w następnych latach zgodnie z uchwałą budżetową). Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy. 2.Oferta złożona w niniejszym postępowaniu w zakresie udzielenia kredytu w rachunku bieżącym będzie wiążąca dla wniosku o udzielenie przedmiotowego kredytu w 2012 r. 3.Kredyt udostępniany będzie na wniosek Zamawiającego o udzielenie kredytu w danym roku kalendarzowym, a uruchomienie następować będzie automatycznie do wysokości powstałego debetu na rachunku bieżącym, jednakże w kwocie nie wyżej niż określono we wniosku. Za dzień udzielenia kredytu należy przyjąć dzień 21 lutego 2012 r. 4.Oprocentowanie kredytu określone zostanie w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M, obowiązującą w dniu uruchomienia kredytu, powiększoną o marżę banku. Wysokość marży (oprocentowanie, prowizje i opłaty) banku będzie podlegać negocjacji w momencie każdorazowego składania wniosku za wyjątkiem kredytu zaciąganego w 2012 r. 5.Spłata kredytu następować będzie automatycznie, na koniec dnia, z bieżących wpływów na rachunek bieżący. Każda spłata całości lub części kredytu da Zamawiającemu możliwość ponownego zadłużenia się w ciężar rachunku, do wysokości przyznanego limitu. 6.Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą miesięcznie i będą należne bankowi w ostatnim dniu miesiąca. 7.Odsetki naliczane będą od rzeczywistego salda zadłużenia kredytowego, przy założeniu, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365)366 dni. Rzeczywiste saldo zadłużenia stanowi ujemne (debetowe) saldo na rachunku bieżącym budżetu miasta. 8.Zamawiający dopuszcza zastosowanie prawnych zabezpieczeń spłaty udzielonego kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4, 66.13.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania ww. warunków metodą spełnia - nie spełnia na podstawie treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, które należy dołączyć do oferty, tj.: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 2, b) koncesje, zezwolenie lub licencje - zezwolenie na utworzenie banku, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, w tym zezwolenie Prezesa NBP lub zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania ww. warunku metodą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 2

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania ww. warunku metodą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 2

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania ww. warunku metodą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 2

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania ww. warunku metodą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 2

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz OFERTY - załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii), 3. Do oferty należy dołączyć projekt umowy, który musi być zgodny z warunkami określonymi w specyfikacji (ze szczególnym uwzględnieniem ROZDZIALE XVII SIWZ) i ze złożoną ofertą oraz winien być sporządzony zgodnie z zapisem ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późń. zm.).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.02.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, SEKRETARIAT URZĘDU.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o zmianie ogloszenia nr 2 (PDF, 155.86Kb) 2012-01-31 15:02:50 87
Ogloszenie o zmianie ogloszenia nr 3 (PDF, 112.89Kb) 2012-02-01 13:46:07 36
Ogloszenie o zamowieniu (PDF, 187.48Kb) 2012-01-25 15:30:49 64
Ogloszenie o zmianie ogloszenia (PDF, 129.11Kb) 2012-01-27 14:19:16 100

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ_ (PDF, 270.67Kb) 2012-01-25 15:30:49 250

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wyjasnienia nr 1 tesci SIWZ (PDF, 96.69Kb) 2012-01-27 14:20:08 52
Zmiana nr 1 tresci SIWZ (PDF, 143.12Kb) 2012-01-27 14:19:33 88
Zmiana nr 2 tresci SIWZ (PDF, 135.72Kb) 2012-01-31 15:02:50 63
Zmiana nr 3 tresci SIWZ (PDF, 133.98Kb) 2012-02-01 13:46:07 79

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Przedluzenie terminu skladania i otwarcia ofert (PDF, 114.60Kb) 2012-01-27 14:20:08 67

Wynik postępowania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 153.23Kb) 2012-02-17 09:02:39 80

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
25 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
25 sty 2012, godz. 15:30

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
17 lut 2012, godz. 09:02