Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obsługa bankowa budżetu Gminy Płoty i gminnych jednostek organizacyjnych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.ploty.pl

Płoty: Obsługa bankowa budżetu Gminy Płoty i gminnych jednostek organizacyjnych
Numer ogłoszenia: 314278 - 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3851415, faks 91 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu Gminy Płoty i gminnych jednostek organizacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie od 21 lutego 2016 roku do 20 lutego 2020 roku obsługi bankowej budżetu Gminy Płoty i gminnych jednostek organizacyjnych: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Płotach; Szkoła Podstawowa nr 2 w Płotach; Szkoła Podstawowa nr 3 w Płotach; Szkoła Podstawowa w Mechowie; Szkoła Podstawowa w Wicimicach; Szkoła Podstawowa w Wyszoborze; Ośrodek Pomocy Społecznej w Plotach. W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada na terenie miasta Płoty siedziby, siedziby oddziału albo filii zobowiązany będzie do uruchomienia na terenie miasta Płoty w terminie do dnia 21 lutego 2016 r., swojego oddziału lub filii zapewniając pełną obsługę budżetu Gminy. Informacje dotyczące obsługi bankowej: a) Prowadzenie rachunków bieżących - Ilość średnio - miesięczna: 4 rachunki; b) Prowadzenie rachunków pomocniczych - Ilość średnio - miesięczna: 30 rachunków; c) Realizacja przelewów w systemie elektronicznym do innego banku - Ilość średnio - miesięczna: 1 500 przelewów; d) Wydawanie blankietów czekowych - Ilość średnio - miesięczna: 27 szt. Ilości rachunków, wysokość kwot oraz wysokość kredytu krótkoterminowego wskazane w SIWZ mają charakter szacunkowy i zostały podane w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej z nich według obiektywnych wskaźników. W umowie z Wykonawcą wpisane zostaną natomiast podane w ofercie ceny jednostkowe, a udzielenie kredytu krótkoterminowego będzie następowało na podstawie pisemnego, wyraźnego wniosku Zamawiającego. II. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego obejmujących budżet Gminy Płoty i jednostki organizacyjne Gminy. 2. Możliwość otwarcia i prowadzenia innych rachunków bieżących i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy. 3. Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych. 4. Realizację poleceń zarówno w formie papierowej jak i w formie systemu bankowości elektronicznej za pomocą Internetu. 5. Przyjmowanie wpłat gotówkowych. 6. Realizację wypłat gotówkowych. 7. Obsługę płatności masowych (zasiłki, stypendia i inne). 8. Sporządzanie dziennych wyciągów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków i ich udostępnianie przez bank w wersji papierowej bądź równoważnej z nią. Wyciągi muszą identyfikować dokonane operacje i stwierdzać saldo otwarcia i zamknięcia rachunków. 9. Wydawanie czeków, na wniosek zamawiającego. 10. Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, na wniosek zamawiającego. 11. Wydawanie historii rachunków, na wniosek zamawiającego. 12. Potwierdzanie sald rachunków bankowych. 13. Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach, na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy. 14. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk. 15. Gromadzenie środków na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg stawki zmiennej. Stawka oprocentowana oparta będzie na stawce WIBID 1 M, zmiennej z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy. 16. Możliwość lokowania codziennego salda środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu Gminy, bez ograniczenia kwot, na rachunkach lokat typu overnight i lokata weekendowa, oparte na stawce WIBID dla 1 - miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, pomniejszonych o marżę banku podaną w ofercie. Marża banku stała. 17. Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej corocznie w uchwałach budżetowych. Udzielenie niniejszego kredytu następować będzie po przedłożeniu przez zamawiającego wniosku wraz z dokumentami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej. Bank udzieli zamawiającemu kredytu po pozytywnej ocenie jego zdolności kredytowej oraz po uzgodnieniu formy zabezpieczenia kredytu. III.3. Warunki prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia: 1.Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu wykonanie operacji finansowo-kasowych na miejscu (na terenie miasta Płoty). 2.Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 3.Za świadczenie wszystkich usług objętych zamówieniem określonym w punkcie III.2 rozdziału III SIWZ Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową zgodną ze złożoną ofertą z rachunku wskazanego przez Zamawiającego. 4.Wykonawca wkalkuluje w miesięcznej opłacie ryczałtowej koszt świadczenia wszystkich usług wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie III.2 niniejszego rozdziału, za wyjątkiem kosztu kredytu w rachunku bieżącym Gminy Płoty. 5.Miesięczna opłata ryczałtowa będzie wyrażona w wartości brutto i będzie opłatą ostateczną i Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia w okresie realizacji zamówienia. 6.Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana przez Wykonawcę w ciężar wskazanego przez Zamawiającego rachunku ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy. 7.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił podłączenie do systemu elektronicznej obsługi bankowej, instalację niezbędnego oprogramowania i jego aktualizacji, świadczenie serwisu oprogramowania, a także przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi ww. systemu. W przypadku awarii Zamawiający wymaga bezzwłocznego podjęcia działań, w celu zapewnienia sprawnej obsługi. Połączenie elektroniczne z bankiem dotyczy tylko Urzędu Miejskiego w Płotach. 8.W ramach systemu elektronicznej obsługi bankowej Wykonawca zapewni Zamawiającemu w szczególności: 8.1.Bezpieczeństwo danych w ww. systemie, tj. 8.1.1. Transmisja danych w sieciach publicznych w połączeniu z bankiem musi być szyfrowana i powinna odbywać się z wykorzystaniem najnowszej technologii SSL 3 z kluczem minimum 128 bitów. 8.1.2. Autentykacja w systemie musi obywać się za pomocą identyfikatora i hasła zgodnego z przyjęta polityką bezpieczeństwa, obejmującą m.in. maksymalny limit nieudanych logowań - maksymalnie 3, odpowiednia długość hasła - minimum 8 znaków, rodzaje zastosowanych znaków - małe, duże litery i cyfry. 8.1.3.Praca w systemie bankowym musi dawać możliwość definiowania określonych uprawnień i ograniczania uprawnień wyznaczonym pracownikom urzędu, w tym również określania przydzielanych maksymalnych czasowych limitów kwotowych. 8.1.4. Wszystkie dyspozycje, muszą być podpisane elektronicznie lewo i prawostronnie z zapisanym kluczem prywatnym. Każdorazowe użycie klucza musi wymagać podania minimum ośmiocyfrowego kodu PIN. Podpis elektroniczny musi odpowiadać obecnym standardom PKCS#11. Bank zobowiązany jest bezpłatnie zapewnić dedykowany zestaw kryptograficzny 8.1.5. Reagowanie na najnowsze trendy bezpieczeństwa i udoskonalenie własnych rozwiązań w tym zakresie. Bezpieczeństwo jest procesem ciągłym. 8.2. Jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie, z możliwością równoczesnego dokonywania operacji na tych samych lub różnych rachunkach bankowych. 8.3.Realizację zleceń płatniczych, ze wszystkich rachunków bankowych, w ramach dostępnych środków. 8.4.Składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich przeglądania, modyfikacji i usuwania przed wysłaniem do banku. 8.5. Możliwość uzyskania w czasie rzeczywistym pełnej informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bankowych zamawiającego. 8.6.Tworzenia zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych. 8.7.Przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach bankowych. 8.8.Tworzenie w systemie archiwum zrealizowanych zleceń płatniczych oraz wyciągów bankowych. 8.9.Generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu oraz wyciągów bankowych niewymagających uwierzytelnienia bankowego. 9.Wykonawca zapewni sprawne funkcjonowanie systemu elektronicznej obsługi bankowej, najpóźniej w dniu 21 lutego 2016 roku od godz. 7.30. 10.Zgodnie z art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4, 66.11.20.00-8, 66.13.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.02.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania ww. warunku metodą spełnia - nie spełnia na podstawie treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, które należy dołączyć do oferty
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania ww. warunku metodą spełnia - nie spełnia na podstawie treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania ww. warunku metodą spełnia - nie spełnia na podstawie treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania ww. warunku metodą spełnia - nie spełnia na podstawie treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania ww. warunku metodą spełnia - nie spełnia na podstawie treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. Projekt umowy, który musi być zgodny z warunkami określonymi w specyfikacji (ze szczególnym uwzględnieniem ROZDZIALE XVII SIWZ) i ze złożoną ofertą oraz winien być sporządzony zgodnie z zapisem ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 128.). 3.Stosowne Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - CENA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM - 5
 • 3 - OPROCENTOWANIE BANKU LOKATY NOCNEJ i WEEKENDOWEJ - 35

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty; SEKRETARIAT URZĘDU.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20.11.2015.13.53.50_SIWZ (ZIP, 686.59Kb) 2015-11-20 13:53:50 123

Wyjaśnienia i modyfikacje

Wynik postępowania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
31.12.2015.01.38.41 Ogloszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 251.16Kb) 2015-12-31 01:38:42 16

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
20 lis 2015

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
20 lis 2015, godz. 13:53

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
31 gru 2015, godz. 01:38