Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty

Przejdź do załączników

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.ploty.pl

 

Płoty: Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty
Numer ogłoszenia: 158551 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3851415, faks 91 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W okresie objętym niniejszym zamówieniem Szkoła Podstawowa w Wicimicach funkcjonować będzie w miejscowości Modlimowo Gmina Płoty. Nadzór nad przewożonymi uczniami, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa (opieki nad uczniami przy wsiadaniu, wysiadaniu, podczas przejazdu) należy do Wykonawcy. Wykonawca musi zapewnić dla każdego pojazdu przynajmniej 1 opiekuna. Funkcji tej nie może pełnić kierowca. Dane zawarte w tabeli w SIWZ należy traktować jako orientacyjne, które mogą ulec zmianie po rozpoczęciu roku szkolnego. Szczegółowe ustalenia tras dowozu uczniów, godziny przyjazdów i odjazdów autobusu dokonane zostaną wspólnie z Zamawiającym, Szkołami, Przedszkolem a Wykonawcą. 3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami: a) ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.), b) ustawy Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 915), c) ustawy. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.), d) ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1138 ze zm.). 4. Miejsca przystankowe, a także godziny przyjazdów i odjazdów z przystanków w objętych zakresem zamówienia miejscowościach Wykonawca uzgodni z dyrektorami odpowiednich placówek oświatowych. 5. Wykonawca będzie realizował usługę pojazdami należycie przystosowanymi do przewozu dzieci - zapewniając podróżującym uczniom niezbędne bezpieczeństwo i komfort jazdy, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym i transporcie osób..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiadania licencję na wykonywanie transportu drogowego osób. Ocena spełniania warunku odbywać się będzie na podstawie składanych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, wymienionych w pkt. VI SIWZ - na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie- wykonał należycie co najmniej: 1 usługę w zakresie usług stanowiących przedmiot zamówienia i oferty każda o wartości brutto co najmniej 200.000,00 zł. Ocena spełniania warunku odbywać się będzie na podstawie składanych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, wymienionych w pkt. VI SIWZ - na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Na zasadzie spełnia nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 2. odpowiednie pełnomocnictwa - tylko w sytuacjach określonych w SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany przebiegu tras, dodania nowych tras, usunięcia tras oraz zmiany liczby dowożonych osób w następujących okolicznościach: a) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy, b) działania siły wyższej, c) przyjęcia nowych uczniów do placówek oświatowych, d) skreślenia dziecka z listy uczniów danej placówki oświatowej, e)zmiany w organizacji roku szkolnego. 2. W przypadku ewentualnej konieczności zmiany linii lub w rozkładzie jazdy Zamawiający poinformuje przewoźnika i uzgodni z nim możliwość dokonania zmiany w terminie 14 dni przed wprowadzeniem zamierzonej zmiany. 3. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1, powodujących konieczność dodania nowej trasy, wynagrodzenie Wykonawcy na tej trasie zostanie ustalone na podstawie zaoferowanych stawek cen biletów miesięcznych obowiązujących na wszystkich trasach, zgodnie z treścią tabeli w załączniku nr 1 (Oferta Wykonawcy). 4. Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy w sytuacji zmiany podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200 poz. 1679, z 2004 r. nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. nr 157, poz. 1314) oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym bądź wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 5. Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie aneksem zmiany wynagrodzenia również w przypadku: a) Zmiany przepisów dotyczących zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych; b) Wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 6. W przypadku zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16.12.2010 r. (Dz. U. z 2011, Nr. 5, poz. 13) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego rozwiązania zawartej umowy. Wykonawca nie będzie z tego tytułu zgłaszał żadnych roszczeń wobec Zmawiającego 7. Poza innymi przypadkami określonymi w umowie, zmiany do umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający ani Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy, a które mają wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 8. Każda zmiana umowy wymaga sporządzenia aneksu podpisanego przez obie strony. 9. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności przewidzianych przez Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, SEKRETARIAT URZĘDU.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
26.07.2016.14.04.49 Ogloszenie o zamowieniu (PDF, 293.27Kb) 2016-07-26 14:04:49 93

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
26.07.2016.14.04.49_SIWZ (ZIP, 1.29Mb) 2016-07-26 14:04:49 37

Wynik postępowania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
31.08.2016.13.55.07 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (PDF, 232.54Kb) 2016-08-31 13:55:07 77

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
26 lip 2016

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
26 lip 2016, godz. 14:04

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
31 sie 2016, godz. 13:55