Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Dostawy oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach w ilości 35 000 litrów rocznie i dla pojazdów stanowiących własność Gminy Płoty w ilości 25 000 litrów rocznie.

? function redirectPage(link){ window.location = link; return false; }; ?

 

Płoty: Dostawy oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach w ilości 35 000 litrów rocznie i dla pojazdów stanowiących własność Gminy Płoty w ilości 25 000 litrów rocznie
Numer ogłoszenia: 331812 - 2009; data zamieszczenia: 24.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3851415, faks 091 3851866.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach w ilości 35 000 litrów rocznie i dla pojazdów stanowiących własność Gminy Płoty w ilości 25 000 litrów rocznie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Gmina Płoty i Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) postanawiają wyznaczyć spośród siebie Zamawiającego - Lidera Gminę Płoty, który upoważniony jest do przeprowadzenia postępowania i udzielenia w ich imieniu i na ich rzecz 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawy oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach w ilości 35 000 litrów rocznie i dla pojazdów stanowiących własność Gminy Płoty w ilości 25 000 litrów rocznie 1.Paliwo będące przedmiotem zamówienia winno spełniać wymagania jakościowe, określone dla paliw ciekłych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221 poz. 1441). 2.Paliwo będzie dostarczane sukcesywnie przez Dostawcę do zbiornika magazynowego znajdującego się na terenie bazy Zamawiającego. 3.Dostawca każdorazowo przy dostawie oleju napędowego musi posiadać stosowne świadectwo jakości dostarczonego oleju napędowego wraz z dowodem dostaw. Przedmiotowe dokumenty muszą zostać przekazane pracownikom Zamawiającego przed wlaniem paliwa do zbiornika magazynowego. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: Podana ilość paliwa jest orientacyjna i zależnie od zaoferowanej ceny Zamawiający może zmniejszyć lub zwiększyć wielkość zamówienia o 20%. W takim przypadku Dostawcy nie będą przysługiwały roszczenia wobec Zamawiającego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.: a.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. b.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. c.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy. 2.W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Dostawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust. I. pkt a-c niniejszego rozdziału SIWZ. W przypadku konsorcjum żaden z Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy. 3.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia-nie spełnia. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Dostawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają być dostarczone przez Dostawców znajduje się w punkcie VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72 - 310 Płoty.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty. Sekretariat Urzędu Miejskiego w Płotach.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ (PDF, 180.91Kb) 2009-09-24 14:44:38 173

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Poprawka nr1 do SIWZ (PDF, 216.43Kb) 2009-09-30 15:36:49 54
Wyjasnienia do SIWZ (PDF, 57.18Kb) 2009-09-30 15:35:52 69

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA (PDF, 70.92Kb) 2009-09-30 15:35:52 55

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 214.17Kb) 2009-10-08 15:05:39 64

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 114.35Kb) 2009-12-10 14:50:56 10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
24 wrz 2009

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
24 wrz 2009, godz. 14:44

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
10 gru 2009, godz. 14:50