Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Dostawa i montaż urządzeń sezonowego składanego lodowiska pn.: Biały Orlik w Płotach przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Stefana Batorego 15, 72-310 Płoty

Płoty: Dostawa i montaż urządzeń sezonowego składanego lodowiska pn.: Biały Orlik w Płotach przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Stefana Batorego 15, 72-310 Płoty
Numer ogłoszenia: 300515 - 2011; data zamieszczenia: 17.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3851415, faks 091 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.ploty.pl www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa i montaż urządzeń sezonowego składanego lodowiska pn.: Biały Orlik w Płotach przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Stefana Batorego 15, 72-310 Płoty.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i demontaż (po sezonie) fabrycznie nowego lodowiska składanego obejmującego agregat chłodniczy, system zamrażania tafli lodowiska w systemie rur aluminiowych, bandy, chodniki gumowe, frez ręczny do pielęgnacji tafli lodowiska, system nagłośnienia. Zakres zamówienia obejmuje: 1) dostawę i montaż składanego systemu do zamrażania tafli lodu w technologii rur aluminiowych (w ilości zapewniającej uzyskanie lodowiska o wym. 28m x 17m), 2) napełnienie instalacji chłodzącej taflę lodowiska roztworem glikolu etylenowego min. 35%-owym w ilości wymaganej do napełnienia instalacji wraz z dostarczeniem pojemników do jego magazynowania oraz przenośną pompą do wypompowania glikolu z układu do pojemników 3) dostawę agregatu chłodniczego o mocy 130 kW (moc chłodzenia) oraz przyłączenie go do sieci energetycznej, 4) sporządzenia dokumentacji technicznej wraz z protokołami badań elektrycznej instalacji odbiorczej i ochronnej w zakresie niezbędnym do zgłoszenia do odbioru oraz przyłączenia elektrycznej instalacji odbiorczej do sieci w ENEA Operator, 5) dostawę chodników gumowych o długości 100 m (min szer. 1,00 mb), o gr. min 5 mm do chodzenia na łyżwach, powierzchnia ryflowana, 6) dostawę frezu ręcznego (spalinowego) do pielęgnacji tafli lodowiska, 7) dokonanie pierwszego montażu lodowiska wraz z wytworzeniem tafli lodu min. 5 cm oraz pierwszy demontaż lodowiska po sezonie, 8) dostarczenie nagłośnienia lodowiska - zestaw głośników 4 szt. o mocy 20W/100V każdy, uchwyty pod głośniki (mocowane np. do band), wzmacniacz z mikserem 100W/100V, mikrofony bezprzewodowe (2 szt.) z bazą, kompletnym oprzewodowaniem (z osłonami i mocowaniem), 9) dostawę i montaż band okalających wys. 1,2 m, konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniowo, z wypełnieniem z płyt HDPE o grubości min. 8 mm (w tym 2 furtki i brama wjazdowa szer. 4 m), 10) dostawę instrukcji użytkowania, montażu i demontażu lodowiska, 11) przeszkolenie przyszłego użytkownika z zakresu montażu i demontażu lodowiska i pielęgnacji tafli lodu, 12) serwis lodowiska i urządzeń w okresie udzielonej gwarancji jakości - polegający na zapewnieniu glikolu w niezbędnej ilości do uzupełnienia instalacji, uzupełnienia po demontażu, w przypadku wystąpienia wycieków(nie związanych z niewłaściwym użytkowaniem), usuwania nieszczelności systemu chłodniczego (wymiana wadliwego elementu), usuwaniu wad dostarczonego sprzętu (w tym agregatu, frezu ręcznego, nagłośnienia lodowiska, band), które nie są związane z niewłaściwym użytkowaniem. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.21.21.40-9, 42.51.30.00-5, 45.33.12.31-4, 19.51.00.00-4, 37.40.00.00-2, 24.32.23.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 15.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający wymaga wniesienie wadium w wysokości 15.000 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego Formularz nr 2 do niniejszej SIWZ - na zasadzie spełnia nie spełnia. Wykonawca może również polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 2 sztucznych lodowisk sezonowych o pow. min. 400 m2 każde, wraz z montażem i rozruchem; W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego formularz nr 7 do niniejszej specyfikacji oraz dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie. (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, wystarczy wskazanie wykonanej usługi przez jednego, który spełnia dany warunek). Na zasadzie spełnia - nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego Formularz nr 2 do niniejszej SIWZ - na zasadzie spełnia nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • dysponować osobą posiadającą aktualne uprawnienia w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym do urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją o podstawie do ich dysponowania, sporządzony według wzoru stanowiącego formularz nr 6 do niniejszej specyfikacji Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie). Wykonawca może również polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego Formularz nr 2 do niniejszej SIWZ - na zasadzie spełnia nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w przypadku zmiany terminu realizacji spowodowanego: 1) siłą wyższą, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 2) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 4) z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunkami technicznymi - normami).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Plotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:25.11.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Plotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, Sekretariat Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:inwestycja jest dofinansowywana w ramach rządowego programu Biały Orlik..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o zamowieniu (PDF, 111.86Kb) 2011-11-17 14:22:08 93

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Inwentaryzacja_powykonawcza (PDF, 2.50Mb) 2011-11-17 14:23:39 87
Plansza_koordynacyjna (PDF, 2.68Mb) 2011-11-17 14:24:52 77
rzut_boisk (PDF, 232.86Kb) 2011-11-17 14:25:09 79
SIWZ (PDF, 417.35Kb) 2011-11-17 14:22:08 94
Uszczegolowienie_opisu_przedmiotu_zamowienia (PDF, 55.21Kb) 2011-11-21 15:31:09 44
Zagospodarowanie_terenu (PDF, 1.94Mb) 2011-11-17 14:25:48 76

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wyjasnienia nr 1 tesci SIWZ (PDF, 82.32Kb) 2011-11-18 15:06:25 80
Zalacznik nr 1 do Wyjasnien nr 2 (PDF, 1.07Mb) 2011-11-21 15:20:19 15
Wyjasnienia nr 2 tesci SIWZ (PDF, 108.62Kb) 2011-11-21 15:19:54 92
Zalacznik nr 2 do Wyjasnien nr 2 (PDF, 2.21Mb) 2011-11-21 15:21:03 100
Wyjasnienia nr 3 tesci SIWZ (PDF, 109.88Kb) 2011-11-22 15:26:53 10

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 209.82Kb) 2011-12-01 15:14:15 31

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 147.81Kb) 2012-01-24 08:40:36 76

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
17 lis 2011

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
17 lis 2011, godz. 14:22

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
24 sty 2012, godz. 08:40