Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Dostawa i montaż urządzeń elementów siłowni zewnętrznej w m. Karczewie i m. Płoty na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach przy ul. Batorego 15

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.ploty.pl

Płoty: Dostawa i montaż urządzeń elementów siłowni zewnętrznej w m. Karczewie i m. Płoty na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach przy ul. Batorego 15
Numer ogłoszenia: 148740 - 2015; data zamieszczenia: 18.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3851415, faks 91 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż urządzeń elementów siłowni zewnętrznej w m. Karczewie i m. Płoty na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach przy ul. Batorego 15.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż urządzeń elementów siłowni zewnętrznej w m. Karczewie i w m. Płoty na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach przy ul. Batorego 15. 1)Miejsce realizacji operacji: a)Płoty, ul. S. Batorego 15, 72-310 Płoty, Gmina Płoty - dz. nr 88/12 Obręb 0001 miasta Płoty; b)Karczewie, Gmina Płoty - dz. nr 8/14/2 Obręb 0012 Karczewie; 2)Zakres urządzeń do dostawy i montażu: a)Urządzenie typu ORBITREK - 2 szt. - wymagania odnoście funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń - wzmacnia mięśnie nóg, ramion i tułowia, korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy, poprawia koordynację ruchową, wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej. b) Urządzenie typu WIOŚLARZ - 2 szt. - wymagania odnoście funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń - wzmacnia mięśnie nóg ,ramion, tułowia i pleców, korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy, poprawia koordynację ruchową, wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej. c) Urządzenie typu PRASA RĘCZNA ) PRASA NOŻNA - 2 szt. - wymagania odnoście funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń - Wzmacnia mięśnie nóg , klatki piersiowej, pleców i ramion; d) Urządzenie typu NARCIARZ PODWÓJNY - 2 szt. wymagania odnoście funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń - Wzmacnia mięśnie nóg, ramion i tułowia. Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy. Poprawia koordynację ruchową. Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej; e) Urządzenie typu STEPPER-TWISTER- 2 szt. - wymagania odnoście funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń - Wzmacnia mięśnie nóg, bioder i brzucha. Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy. Poprawia koordynację ruchową. Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej; f) Regulamin zamieszczony na tablicy (pylonie) - 2 szt. 3) Parametry techniczne urządzeń: Parametry techniczne zostały określone w PROJEKCIE ZAGOSPODAROWNIA TERENU stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, podany jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia charakterystyki przedmiotu zamówienia, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub lepsze parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego z zachowaniem stref bezpieczeństwa wynikającej z normy PN-EN 1176-1:2009 oraz normy PN-EN 1176-7:2009. Wszystkie urządzenia muszą być nowe, bezobsługowe i zapewniać bezawaryjne i długotrwałe użytkowane. Wykonawca gwarantuje dostępność każdej części zamiennej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jednocześnie winien przestrzegać warunków umowy oraz odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót i za ich zgodność z dokumentacją. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu (w formie papierowej bądź na płycie CD) rysunki, zdjęcia i opis techniczny z podaniem parametrów technicznych, oferowanych urządzeń sportowych potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.41.00.00-5, 37.53.52.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dwóch dostaw wraz z montażem urządzeń siłowni plenerowej na łączną kwotę nie mniejszą niż 40 000,00 zł brutto. o Ocena ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunek Wykonawca spełnił.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ - załącznik nr 1; 2. odpowiednie pełnomocnictwa i upoważnienia, wymagane postanowieniami SIWZ; 3. wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Okres gwarancji - 20
 • 3 - Termin realizacji zamówienia - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, SEKRETARIAT URZĘDU.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
18.06.2015.15.01.30 Ogloszenie o zamowieniu (PDF, 272.06Kb) 2015-06-18 15:01:30 70

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
18.06.2015.15.01.30_SIWZ (ZIP, 927.57Kb) 2015-06-18 15:01:30 47
18.06.2015.15.01.46_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ-Projekt_zagospodarowania_terenu (PDF, 5.02Mb) 2015-06-18 15:01:46 560

Wynik postępowania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
16.07.2015.09.58.17 Ogloszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 232.84Kb) 2015-07-16 09:58:17 50

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Majewska

Data wytworzenia:
18 cze 2015

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
18 cze 2015, godz. 15:01

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
16 lip 2015, godz. 09:58