Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Budowa Regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II Zadanie 1 - Budowa boiska treningowego z instalacją oświetlenia terenu oraz systemem odwodnienia płyty boiska.

Płoty: Budowa Regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II Zadanie 1 - Budowa boiska treningowego z instalacją oświetlenia terenu oraz systemem odwodnienia płyty boiska.
Numer ogłoszenia: 233296 - 2009; data zamieszczenia: 10.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3851415, faks 091 3851866.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl , www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II Zadanie 1 - Budowa boiska treningowego z instalacją oświetlenia terenu oraz systemem odwodnienia płyty boiska..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Zadanie 1 wyodrębnione w ramach inwestycji pt. Regionalny Ośrodek Sportowo - Rekreacyjny w Płotach, obejmujące budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 100 x 64 m o nawierzchni z trawy syntetycznej z niezbędnym dostępem, ogrodzeniem i infrastrukturą techniczną. Projektowane boisko zlokalizowane będzie na terenach Klubu Sportowego POLONIA w Płotach (działka nr 436, obręb 2, m. Płoty) oraz na terenach przyległych (działka nr 47, obręb 2, m. Płoty) należących do Zamawiającego. Szczegółowy zakres Zadania 1 inwestycji obejmuje: a)budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 100 x 64 m, obiekt nr 3, Ponadto obejmuje m.in.: a)budowę alejki pieszo jezdnej - dostęp do boiska od strony terenu klubowego, b)budowę uzbrojenia terenu (kanalizacja deszczowa z zrzutem kan. deszczowej do rzeki Regi, drenaże, sieci elektroenergetyczne instalacji odbiorczej zgodnie z warunkami przyłączenia nr RR/5/404/2007, obejmującej m.in.: SN kablowe - zasilanie oświetlenia terenu, sieci wodociągowej z ujęciem wody do celów nawadniania i p.poż. usytuowanego w miejscu istniejącego), c)urządzenie terenu (ogrodzenie terenu z bramkami, łapacze piłek, trawnik,) d)rozbiórkę istniejących obiektów i uzbrojenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Tomach III i V stanowiących zawartość SIWZ Oferta powinna obejmować cały zakres zamówienia, opisanych w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarze Robót oraz Dokumentacji Projektowej..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca musi dostarczyć wraz z ofertą wadium ofertowe w wysokości 50.000,00 PLN. Wadium ofertowe winno być wniesione w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji powinno mieć ważność o 10 dni dłuższą jak ważność oferty

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przestawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają być dostarczone przez Wykonawców znajdują się w pkt. 14 Instrukcji dla Wykonawców stanowiącej Tom I SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


  • 1 - Cena - 90
  • 2 - Termin wykonania zamówienia - 10

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2009 godzina 14:30, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Płotach.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Tom_V_-_Dokumentacja_Projektowa_-_Instalacje_Elektryczne_Przebudowa_Linii_Napowietrznej_SN_15kV (ZIP, 6.07Mb) 2009-07-14 14:58:46 17
SIWZ-strona_tytulowa (PDF, 152.58Kb) 2009-07-10 15:45:10 111
Tom_III_-_Specyfikacja_Techniczna_Wykonanania_i_Odbioru_Robot_Budowlano-Montazowych (PDF, 4.42Mb) 2009-07-10 15:45:10 42
Tom_I_-_Instrukcja_dla_Wykonawcow (DOC, 318.00Kb) 2009-07-10 15:45:10 43
Tom_II_-_Ramowy_wzor_umowy_-_boisko_trening (DOC, 131.50Kb) 2009-07-10 15:45:10 34
Tom_IV_-_Przedmiar_Robot (PDF, 1.24Mb) 2009-07-10 15:45:10 40
Tom_V_-_Decyzja_w_spr_zmiany_pozwolenia_na_budowe (PDF, 239.97Kb) 2009-07-10 15:45:10 134
Tom_V_-_Dokumentacja_Projektowa_-_Architektura (ZIP, 58.53Mb) 2009-07-10 15:45:10 34
Tom_V_-_Dokumentacja_Projektowa_-_Drogowa (ZIP, 1.47Mb) 2009-07-10 15:45:10 37
Tom_V_-_Dokumentacja_Projektowa_-_Instalacje_Elektryczne (ZIP, 13.73Mb) 2009-07-10 15:45:10 29
Tom_V_-_Dokumentacja_Projektowa_-_Sanitarna (ZIP, 8.59Mb) 2009-07-10 15:45:10 27

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
poprawka nr1 do SIWZ (PDF, 113.89Kb) 2009-07-14 14:58:46 3
poprawka nr2 do SIWZ (PDF, 144.28Kb) 2009-07-16 12:12:51 98
Wyjasnienia nr2 tresci SIWZ (PDF, 181.22Kb) 2009-07-29 12:23:29 67
poprawka nr3 do SIWZ (PDF, 1.42Mb) 2009-07-29 12:24:03 494
Wyjasnienia tresci SIWZ (PDF, 128.39Kb) 2009-07-22 12:30:04 3

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 125.10Kb) 2009-09-10 15:25:34 58

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 88.25Kb) 2009-10-02 15:07:30 50

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
10 lip 2009

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
10 lip 2009, godz. 15:45

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
02 paź 2009, godz. 15:07