Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Budowa ośrodka kulturalno-sportowego w Sownie - I etap- Budowa świetlicy i zaplecza sanitarnego dla LZS Sowianka Sowno

Budowa ośrodka kulturalno-sportowego w Sownie - I etap- Budowa świetlicy i zaplecza sanitarnego dla LZS Sowianka Sowno
Numer ogłoszenia: 5601 - 2010; data zamieszczenia: 08.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3851415, faks 091 3851866.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ośrodka kulturalno-sportowego w Sownie - I etap- Budowa świetlicy i zaplecza sanitarnego dla LZS Sowianka Sowno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego obejmującego budowę ośrodka kulturalno-sportowego w Sownie - I etap- Budowa świetlicy i zaplecza sanitarnego dla LZS Sowianka Sowno jest min.: a) budowa budynku świetlicy z zapleczem sanitarnym, boksem na opał i zielenią. Projektowany budynek świetlicy jest wolnostojący, nie podpiwniczony, bez poddasza użytkowego z dachem dwuspadowym o pow. zabudowy 247,6m2, pow. użytkowej 204,5m2 i kubaturze 1.160,0m3, wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową i kanalizacyjną, c.o. i c.w.u., wentylacją grawitacyjną i nawiewno-wywiewnej, oświetlenia i gniazd wtykowych, ochronę przeciw porażeniową i odgromową, oraz instalację alarmową b) budowa drogi wewnętrznej z włączeniem jej do istniejącej drogi gminnej, c) budowa zatoki postojowej, d) budowa doprowadzającego do obiektu chodnika dla pieszych, e) budowa placu utwardzonego, f) budowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, g) budowa zewnętrznej linii zasilającej n.n. 0,4 kV . Oferta powinna obejmować cały zakres zamówienia, opisany w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarze Robót oraz Dokumentacji Projektowej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.20.00-6, 45.23.32.26-9, 34.95.33.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca musi dostarczyć wraz z ofertą wadium ofertowe w wysokości 23.000,00 PLN. Wadium ofertowe winno być wniesione w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji powinno mieć ważność o 10 dni dłuższą jak ważność oferty. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Gryficach - filia w Płotach nr 69 9376 0001 0030 1934 2001 0002. Zamawiający nie przyjmuje wadium w formie gotówki do kasy Urzędu Miejskiego w Płotach. Dowód wniesienia wadium powinien być złożony przed upływem terminu złożenia ofert, określonym w pkt. 19, tj. do dnia 29 stycznia 2010 r. Wykonawca dołącza do oferty oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium Oferty, którym nie będzie towarzyszyć wadium ofertowe, będą przez Zamawiającego odrzucone jako niekompletne. Wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po podpisaniu umowy lub w innych przypadkach unormowanych w art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki zgodnie z art.. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych : a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania b) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia c) Spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia d) przedstawią dokumenty wymienione w pkt. 15 niniejszej instrukcji. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają być dostarczone przez Wykonawców znajdują się w pkt. 15 Instrukcji dla Wykonawców stanowiącej Tom I SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


  • 1 - Cena - 95
  • 2 - Termin wykonania zamówienia - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty Sekretariat Urzędu.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
TOM_III_Przedmiary_robot (ZIP, 2.49Mb) 2010-01-08 15:14:58 230
Tom_I_-_Instrukcja_dla_Wykonawcow_-swietlica_i_zaplecze_Sowno (PDF, 398.28Kb) 2010-01-08 15:15:15 262
TOM_II_Ramowy_wzor_umowy (ZIP, 166.15Kb) 2010-01-08 15:14:58 261
TOM_IV_Projekty_budowlane_i_STWiOR (ZIP, 7.43Mb) 2010-01-08 15:14:58 235

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zmiana nr1 tresci SIWZ-Sowno (PDF, 160.45Kb) 2010-01-20 13:25:11 73

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.46Mb) 2010-02-19 14:48:58 58

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 110.89Kb) 2010-03-09 13:55:56 11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
08 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
08 sty 2010, godz. 15:14

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
09 mar 2010, godz. 13:55