Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Budowa ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.ploty.pl

Płoty: Budowa ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach
Numer ogłoszenia: 350312 - 2013; data zamieszczenia: 29.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3851415, faks 91 3851866.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Budowa ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach. W zakres robót wchodzi: budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej i wymiarach 10,0 x 20,0 m z oliniowaniem do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, tenisa ziemnego i z częściowym oliniowaniem do gry w koszykówkę. Powierzchnia boiska - 200,00 m2 Konstrukcja nawierzchni boiska: nawierzchnia z trawy syntetycznej gr. 15 mm, podbudowa: warstwa wyrównawcza - grys kamienny o uziarnieniu 0-6 mm gr. 5 cm, warstwa nośna: kruszywo kamienne o uziarnieniu 5-40 mm gr. 15 cm, warstwa filtracyjna: piasek gruboziarnisty gr. 15 cm (zagęszczony do ls = 1,0), grunt zagęszczony do ls = 1,0 na gł. 50 cm pod konstrukcję nawierzchni, nawierzchnia boiska ograniczona będzie obrzeżem betonowym 8 x 30 cm, osadzonym na ławie z bet. B-15 Mpa z oporem. Odwodnienie boiska: nawierzchnię boiska sportowego z trawy syntetycznej, na podbudowie z kruszywa kamiennego (powierzchnia przepuszczalna dla wody) projektuje się odwodnić za pomocą drenażu podziemnego. Chodnik: wokół boiska przewidziano chodnik szerokości 1,0 m i długości 50 m. z kostki bet. brukowej gr. 6 cm (kolor) - gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - gr. 5 cm, warstwa piasku średnioziarnistego - gr. 10 cm, nawierzchnię chodników ograniczać będzie obrzeże betonowe 8 x 30 cm. Wyposażenie boiska: w skład wyposażenia boiska wchodzą: Piłka ręczna: dwie bramki stalowe, ocynkowane, malowane w poprzeczne pasy w kolorze czarnym, rama o profilu 80 x 80 x 2 mm, wys. 2,0 m, szer. 3,0, pałąki z rur o średnicy 33,7 x 2,6 mm, osadzone w tulejach stalowych ocynkowanych z możliwością demontażu bramek. Siatki do piłki ręcznej PE (3,0 x 2,0 x gł. 0,8/1,0 m). Piłkochwyt: 2 komplety łapaczy do piłek, jako łapacze do piłek wykorzystane siatka ochronna polipropylenowa, bezwęzłowa o wysokości 6,0 m, oczkach 10 x 10 cm i grubości sploty 5 mm, zamocowana na linkach stalowych do wsporników na słupach np. typu Bekasport o wysokości 6,17 m Koszykówka: dwa kosze do koszykówki (z możliwością zmiany wysokości) z prostokątną tablicą, statyw kosza z rur stalowych o średnicy 114,3x4 mm osadzone w tulejach montażowych, (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa). Piłka siatkowa: dwa słupki do piłki siatkowej wraz z siatką - wysokość 2,55 m i w miarę możliwości powinna być regulowana (ponad teren boiska), słupki koloru białego, słupki z rur stalowych osadzone w tulejach montażowych, (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa) Słupki podtrzymujące siatkę osadzone są w podłożu w odległości od 0,50 - 1,00 m poza liniami bocznymi Tenis ziemny: dwa słupki do tenisa ziemnego wraz z siatką - słupki koloru białego, słupki z rur stalowych osadzone w tulejach montażowych, (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa). UWAGA! 1.Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż podane o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż podane w dokumentacji. 2.Wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać niezbędne atesty i certyfikaty zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zmianami). Tytuł operacji:Budowa ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach. Umowa o przyznanie pomocy nr 00505-6930-UM1630224/12 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta dnia 30.07.2012r. Warunki wykonawstwa. 1)Jakość dostarczanych materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach budowlanych, normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania oraz wymaganiami zawartymi w ST oraz SIWZ. Materiał musi posiadać znak CE potwierdzający, że jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej. 2)Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych wyrobów budowlanych i urządzeń oraz rozwiązań równoważnych niż podane w dokumentacji na warunkach określonych w umowie. 3)Sposób wykonania i odbioru robót objętych zamówieniem opisano w ST. 3.Dodatkowe wymagania dotyczące realizacji robót objętych zamówieniem. 1)Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy. 2)Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, realizując przedmiot umowy uwzględni w ramach ceny oferty koszty: - opłaty za media w trakcie realizacji umowy - uzyskania zgody i opłat za zajęcia dróg oraz terenów innych właścicieli, chodników, odtworzenia nawierzchni, - oczyszczenia nawierzchni chodników i ulic sąsiadujących z placem budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności ziemi lub błota, - napraw i odtworzenia nawierzchni chodników i ulic, w przypadku ich zniszczenia, - naprawienia szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, - przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i instalacyjnych, - zabezpieczenia skarp wykopów zgodnie z technologią prowadzenia robót ziemnych i przepisami bhp, - oczyszczania i niwelacji terenu, - obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót i wykonania dokumentacji powykonawczej, - inne koszty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 6.W materiałach przetargowych podane nazwy, zamieszczone wzory wyposażenia są jako przykładowe o wymogach minimalnych, Wykonawca może złożyć ofertę jako równoważną. 7. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją przetargową. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu robót i prac, przed złożeniem oferty. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w SIWZ. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej i zapoznał się w sposób szczegółowy ze stanem istniejącym, placem budowy i jego otoczeniem. Wątpliwości wynikające z wizji lokalnej, wykonawca musi wyjaśnić z Zamawiającym przed złożeniem oferty. Zaniechanie wizji lokalnej przez Wykonawcę następuje na jego ryzyko i odpowiedzialność. 8. Zamawiający udostępnia plac budowy do szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Datę i godzinę udostępnienia placu należy uzgodnić w Urzędzie Miejskim w Płotach w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych. Osoby do kontaktu: Mirosław Kolanica lub Krzysztof Spychała, Tel. (91) 38 51 415..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.21.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1. Wysokość wadium w niniejszym postępowaniu wynosi: 2.500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset złotych i 00/100) 2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w pełnej wysokości przed terminem do składania ofert. 3. Wadium przetargowe należy wnieść do Zamawiającego w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Spółdzielczym Banku w Wolinie Oddział w Płotach nr 38 9393 1023 3900 0257 2000 0230 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie: poręczeń, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych należy złożyć w formie oryginału i kopii (przy czym kopia dokumentu winna być trwale spięta z ofertą). 6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa składana jako wadium powinna zawierać: 1) zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty wadium w przypadku, gdy Wykonawca wygrywając przetarg odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) określenie wysokości zobowiązania gwaranta, którego wysokość musi być równa kwocie wadium, 3) termin obowiązywania gwarancji powinien obejmować okres: a) począwszy od upływu terminu składania ofert, który został określony w pkt. 13 SIWZ, a w przypadku jego zmiany, począwszy od upływu aktualnie obowiązującego terminu składania ofert, b) aż do upływu ostatniego dnia terminu związania z ofertą. 4) wskazanie, iż beneficjentem gwarancji jest Zamawiający, 5) oznaczenie, iż zleceniodawcą gwarancji jest Wykonawca, 6) klauzule, że gwarant zapłaci kwotę wynikającą z gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz że gwarancja jest nie odwoływalna. 7. Poręczenie bankowe lub udzielone przez podmiot określony w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) składane jako wadium powinno zawierać: 1) zobowiązanie poręczyciela do zapłaty kwoty wadium w przypadku, gdy Wykonawca wygrywając przetarg odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) określenie kwoty, do jakiej następuje poręczenie - wysokość musi być równa kwocie wadium, 3) termin obowiązywania poręczenia powinien obejmować okres: a) począwszy od upływu terminu składania ofert, który został określony w pkt. 13 SIWZ, a w przypadku jego zmiany, począwszy od upływu aktualnie obowiązującego terminu składania ofert, b) aż do upływu ostatniego dnia terminu związania z ofertą, który został określony w pkt. 11 SIWZ, 4) wskazanie, iż poręczenie dotyczy wniesienia przez dostawcę wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez Zamawiającego. 8. Wadium wpłacone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 10. W przypadku wadium wnoszonego formie innej aniżeli w pieniądzu zaleca się, aby Wykonawca załączył dokumenty dotyczące wniesionego wadium do oferty. 11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem iż Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych po jego stronie. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. 15. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawców lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16. Wadium przetargowe wraz z odsetkami zatrzymuje Zamawiający wówczas, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie, za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust. 1, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, wymagany warunek musi być spełniony łącznie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • w zakresie potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający uzna wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat min. 2 robót budowlanych podobnego rodzaju i o podobnym stopniu trudności co przedmiot zamówienia o wartości netto każdej z tych robót min. 200.000 zł Na potwierdzenia Wykonawca składa wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, wymagany warunek musi być spełniony łącznie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie, za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust. 1, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, wymagany warunek musi być spełniony łącznie Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • w zakresie potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający uzna jeżeli Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi w branży ogólnobudowlanej i sanitarnej legitymujące się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi tj. posiadającą uprawnienia budowlane i sanitarne . Na potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca składa wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenie niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, wymagany warunek musi być spełniony łącznie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • w zakresie potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający uzna jeżeli: a) Wykonawca posiada wolne środki finansowe lub posiada zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł ; b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł . Na potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca składa: a) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł. na zasadzie spełnia - nie spełnia W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, wymagany warunek musi być spełniony łącznie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY, 2.Wykonawca, dołączy do oferty kosztorys ofertowy, w oparciu o który skalkulował złożoną zamawiającemu ofertę, 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę, 4. Potwierdzenie wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: 1)zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: a)charakterze niezależnym od stron, b)którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, c)którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, d)której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; 2)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; 3)powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 4)zmiany lub innej istotnej zmiany w ilości jakiegokolwiek elementu prac objętych umową; 5)wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia; 6)gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:13.09.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Umowa o przyznanie pomocy nr 00505-6930-UM1630224/12 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta dnia 30.07.2012r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
29.08.2013.22.19.35 ogloszenie o zamowieniu (PDF, 302.25Kb) 2013-08-29 22:19:35 69

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
29.08.2013.22.19.35_TOM_I_-Instrukcja_dla_Wykonawcow (ZIP, 168.30Kb) 2013-08-29 22:19:35 182
29.08.2013.22.20.05_Tom_II_-_Ramowy_wzor_umowy (ZIP, 326.32Kb) 2013-08-29 22:20:05 525
29.08.2013.22.20.53_Tom_III__Przedmiar_robot (ZIP, 2.49Mb) 2013-08-29 22:20:53 155
29.08.2013.22.23.04_TOM_IV_STWiOR (ZIP, 8.45Mb) 2013-08-29 22:23:04 152

Wyjaśnienia i modyfikacje

Wynik postępowania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
14.10.2013.13.54.44 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (PDF, 283.05Kb) 2013-10-14 13:54:44 95

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Spychała

Data wytworzenia:
29 sie 2013

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Spychała

Data publikacji:
29 sie 2013, godz. 22:19

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
14 paź 2013, godz. 13:54